Znakomity wybór! Nasi Klienci byli tym hotelem zachwyceni.

Hotel Berghotel Rudolfshütte

Ocena: 3/5

Austria, Salzburg, Uttendorf

Lokalizacja bezpośrednio przy stoku Strefa wellness o powierzchni 600m2 Mnóstwo atrakcji dla dzieci oraz dorosłych Otaczający go zjawiskowy krajobraz górski

Więcej o hotelu

od 1 169 za os.

Wybierz termin

Wybraliśmy dla was

Prognozowane ceny w nadchodzących miesiącach

Wybierz termin

Nieoficjalny opis hotelu

Numer hotelu: 28 918

Położenie:

- Uttendorf im Pinzgau
- około 18 km od centrum Uttendorf
- położony na lodowcu Weisee
- bezpośrednio na terenie ośrodka narciarskiego Weisee Gletscherwelt
- ok. 38 km stacja kolejowa Zell am See
- ok. 125 km od lotniska w Salzburgu

Wyposażenie hotelu:

- recepcja z lobby
- bar, restauracja
- narciarnia
- wypożyczalnia i serwis sprzętu narciarskiego

Bezpłatnie:
- bezprzewodowy internet
- wellness 600 m2
- basen wewnętrzny
- łaźnia parowa
- biosauna
- kabina podczerwieni
- strefa relaksu
- siłownia
- tenis stołowy
- piłkarzyki
- bilard

Płatne:
- masaże
Dla dzieci:
- sala zabaw
- miniklub

Pokoje:

Double room standard "Weißsee"
- ok. 17 m
- łózko podwójne
- łazienka (wanna/prysznic, WC, suszarka do włosów)
- TV SAT
- bezprzewodowy internet

Family room standard "Weißsee"
-  ok. 20 m
- łózko podwójne, łóżko piętrowe
- łazienka (wanna/prysznic, WC, suszarka do włosów)
- TV SAT
- bezprzewodowy internet
Multibed Room Economy
- ok. 15 m
- łózka piętrowe
- łazienka (wanna/prysznic, WC, suszarka do włosów)
- TV SAT
- bezprzewodowy internet
Multiple bedroom economy "Grünsee"
- ok. 15 m
- łózko podwójne
- łazienka (wanna/prysznic, WC, suszarka do włosów)
- TV SAT
- bezprzewodowy internet
Family room standard "Sonnblick"
- ok. 24 m
- łózko podwójne, łóżko piętrowe
- łazienka (wanna/prysznic, WC, suszarka do włosów)
- TV SAT
- bezprzewodowy internet
Family room standard "Granatspitz"
- ok. 24 m
- łózko podwójne, łóżko piętrowe
- łazienka (wanna/prysznic, WC, suszarka do włosów)
- TV SAT
- bezprzewodowy internet

Wyżywienie:

HB: śniadania w formie bufetu, kolacje serwowane (wybór z menu, 4 daniowa)
Kolacja świąteczna w cenie pobytu
Kolacja noworoczna w cenie pobytu
 

Dodatkowe informacje:

- opłata klimatyczna: ok 1,60 EUR/osoba/noc płatne na miejscu
- parking w zależności od dostępności bezpłatnie
- położony na wysokości 2.315 m n.p.m. bezpośrednio przy stacji wyjściowej wyciągu kabinowego
- dojazd tylko wyciągiem kabinowym w godz. od 8.30 do 16.00; wydzielony parking przy stacji początkowej wyciągu narciarskiego w Uttendorf
- zakwaterowanie od 15:00, wykwaterowanie do 10:00

Opis kraju

AUSTRIAAustria to ide­alny waka­cyjny kie­ru­nek dla wszyst­kich, któ­rzy kochają naturę, gór­skie kra­jo­brazy oraz kli­ma­tyczne, pełne zabyt­ków mia­sta. Nazywana jest stolicą spor­tów zimo­wych ze względu na mnogość ośrodków narciarskich i szlaków turystycznych.Austria to sto­sun­kowo nie­wielki kraj poło­żony w Euro­pie Środ­ko­wej. Gra­ni­czy z ośmioma kra­jami: Niem­cami, Cze­chami, Wło­chami, Węgrami, Sło­we­nią, Szwaj­ca­rią, Sło­wa­cją i małym pań­stew­kiem Liech­ten­stein. Ponad połowa jej tery­to­rium znaj­duje się w Alpach, a znaczną część sta­no­wią parki naro­dowe. Jej największym skarbem są znane na cały świat i wyjątkowo dobrze wyposażone ośrodki narciarskie. Pod­czas urlopu w Austrii warto przede wszyst­kim odpo­cząć w jed­nej z wielu nie­zwy­kle kli­ma­tycz­nych gór­skich miej­sco­wo­ści. Na tle innych państw Austrię wyróż­nia cha­rak­te­ry­styczna archi­tek­tura miast i miasteczek oraz piękne zamki i pałace, w więk­szo­ści powstałe za cza­sów Habs­bur­gów. Słynie ona także z pięknych górskich krajobrazów. Pod­czas zimowego urlopu w Austrii warto odwiedzić takie rejony jak chociażby Styria, Tyrol, Ziemia Salzburska czy Górna Austria. Pełne są one klimatycznych miejscowości turystycznych, ośrodków narciarskich i miejsc sprzyjających uprawianiu różnorodnych sportów zimowych. Z górskich miejscowości na szcze­gólną uwagę zasłu­guje chociażby Sal­zburg wraz ze wzno­szącą się nad nim twier­dzą Hohen­sal­zburg oraz oto­czony pasmami wyso­kich gór Inns­bruck, a także szereg mniejszych miasteczek i wsi położonych u podnóża majestatycznych Alp. Perłą małych miej­sco­wo­ści jest Hal­l­statt - wieś z praw­do­po­dob­nie naj­pięk­niej­szym widokiem w całych austriac­kich Alpach. Pasjo­naci spor­tów zimo­wych powinni wybrać się do jed­nego ze słyn­nych na cały świat austriac­kich ośrod­ków nar­ciar­skich, takich jak Mayr­ho­fen, Ski Arl­berg czy Ser­faus-Fiss-Ladis.Kul­tura i oby­czajeWażnym ele­men­tem kultury Austrii jest muzyka kla­syczna. Kraj ten jest bowiem miej­scem uro­dze­nia jed­nego z naj­słyn­niej­szych kom­po­zy­to­rów na świe­cie - Wol­fganga Ama­de­usza Mozarta. Ogromną sławą poszczy­cić się może także Opera Wie­deńska, Wie­deński Chór Chło­pięcy oraz orkie­stra Wie­ner Phil­har­mo­ni­ker. Cie­ka­wostką na temat Austrii jest fakt, że to wła­śnie tam powstała słynna kolęda Cicha noc". Kultura Austrii jest jednak silnie związana z Alpami. Niegdyś to właśnie na ich zboczach kwitł handel oraz rozwijało się rolnictwo i hodowla bydła. Pozostałością tych czasów są chociażby takie miejsca jak Großglockner Hochalpenstraße - najstarszy szlak transportowy w całym paśmie Alp. Współcześnie góry stanowią także najważniejszy ośrodek turystyczny. Turystów przyciągają nie tylko krajobrazy i jedne z najlepszych ośrodków narciarskich świata, ale i liczne atrakcje. W okresie bożonarodzeniowy, w większości austriackich miast odbywają się mniejsze lub większe jarmarki świąteczne. Można na nich zakupić wiele lokalnych wyrobów, spróbować tradycyjnej kuchni austriackiej, kupić oryginalny prezent "na gwiazdkę" czy też podziwiać regionalną sztukę. Austriackie jarmarki odznaczają się także niepowtarzalną atmosferą, wprowadzającą w magiczny klimat świąt. Za najpopularniejszy i największy uznaje się ten odbywający się w Innsbrucku. W lutym zaś ulicami miast i miasteczek (w szczególności tych położonych w Tyrolu) przechodzą "diabelskie parady" - mroczne korowody, stworzone przez mieszkańców przebranych za diabły i inne potwory. Według tradycji pochody te mają symbolizować zmagania wiosny z zimą.Kuch­niaKuch­nia austriacka to połą­cze­nie tra­dy­cji wywo­dzącej się z cza­sów Austro-Węgier z wpły­wami kuchni cze­skiej, żydow­skiej i wło­skiej. Każdy rejon kraju cha­rak­te­ry­zuje nieco inna kuch­nia. Inne są też dania regio­nalne. Naj­po­pu­lar­niej­szych ośrod­kiem kuli­nar­nym jest nato­miast Wie­deń, a kuch­nia wie­deń­ska znana jest na całym świe­cie. Do jej najsłynniejszych dań należą schnit­zel (kotlet z cie­lę­ciny w panierce z bułki tar­tej, poda­wany z pla­ster­kiem cytryny), sałatka ziem­nia­czana, beu­schel (potrawka z płu­cek i serc cie­lę­cych) oraz gula­sze. Kuch­nia aus­triacka sły­nie jed­nak głów­nie z ciast, takich jak stru­del (cia­sto maka­ro­nowe" z jabł­kami) czy kip­fle (rodzaj słod­kich pącz­ków).Dla aktyw­nychAustria to raj dla tych, któ­rzy wolny czas lubią spę­dzać aktyw­nie. W okolicach grudnia Austria zamie­nia się w kra­inę spor­tów zimo­wych, przede wszyst­kim nar­ciar­stwa, snow­bo­ardu, sanecz­kar­stwa, nart bie­go­wych i sko­ków nar­ciar­skich. Ferie w Austrii warto spę­dzić w jed­nym z licz­nych ośrod­ków nar­ciar­skich.Co warto kupić?Dobrą pamiątką z Austrii będą wszel­kie sło­dy­cze, z któ­rych kraj sły­nie. Są to przede wszyst­kim pra­liny, czę­sto ozdo­bione wize­run­kiem chluby naro­dowej - Mozarta. Z gór warto przy­wieźć wyroby regio­nalne, tra­dy­cyjne stroje tyrol­skie lub cha­rak­te­ry­styczne austriac­kie nakry­cia głowy. Dzie­ciom na pewno spodo­bają się maskotki przy­po­mi­na­jące alpej­skich miesz­kań­ców: świ­staki, kozice czy niedź­wie­dzie.PogodaKli­mat Austrii nie różni się zbyt­nio od tego panu­ją­cego w Pol­sce. Austria leży bowiem w stre­fie kli­matu umiar­ko­wa­nego kon­ty­nen­tal­nego, dla któ­rego cha­rak­te­ry­styczne są cztery wyraźne pory roku. Jed­nakże tem­pe­ra­tury w Austrii są nieco niż­sze niż w Pol­sce, a śnieg utrzy­muje się tam dużo dłu­żej. Lata są sło­neczne i cie­płe, ale rzadko upalne. Zimy natomiast czę­sto dłu­gie i sro­gie.Przy­datne zwrotyJęzy­kiem naro­do­wym Austria­ków jest nie­miecki. Jakie wyrażenia warto znać?dzień dobry - Guten Mor­gendo widze­nia - Auf Wie­der­se­hendzię­kuję (bar­dzo) - danke (sehr)pro­szę - bitteprze­pra­szam - ent­schul­di­gen Sie (prośba), Ent­schul­di­gungile to kosz­tuje? - wie viel kostet es?gdzie jest... - Wo ist...sta­cja kole­jowa - Bahn­hoflot­ni­sko - Flu­gha­fenbilet - Fahr­karteDla­czego Austria?Choć Austria znaj­duje się sto­sun­kowo bli­sko Pol­ski, zaska­kuje swoją kul­turą, kuch­nią i oby­cza­jami. Zupeł­nie inne są także kra­jo­brazy. Poko­chają je przede wszyst­kim miło­śnicy gór­skiej natury, pokrytych białym puchem stoków oraz klimatycznych górskich miejscowości. Austria to prawdziwy raj dla miłośników sportów zimowych.Infor­ma­cje prak­tyczneWyma­gane doku­menty: Austria jest człon­kiem Unii Euro­pej­skiej i znaj­duje się w stre­fie Schen­gen. Dzięki temu wje­chać do niej można, posia­da­jąc jedy­nie dowód oso­bi­sty lub ważny pasz­port.Waluta: w Austrii płaci się w euro.Ceny: Austria jest jed­nym z naj­droż­szych kra­jów euro­pej­skich. Dla przykładu za posi­łek w nie­dro­giej restau­ra­cji zapła­cić trzeba około 15 euro, czyli mniej wię­cej 60 zło­tych. Tury­styka Austrii jest jed­nak bardzo roz­wi­nięta, dla­tego można zna­leźć np. tań­sze noc­legi.Czas: w Austrii obo­wią­zuje ten sam czas co w Pol­sce - UTC +1 w zimie i UTC +2 w lecie.Napię­cie: gniazdka są takie same jak w Pol­sce, a napię­cie i natę­że­nie wynosi: 230 V i 50 Hz.Szcze­pie­nia: jadąc na waka­cje do Austrii, nie trzeba się na nic szcze­pić.Amba­sady:
Amba­sada Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej znaj­duje się w Wied­niu (Hiet­zin­ger Haupt­straße 42 c, 1130 Wien, tel.: (+43 1) 87015-100);
Amba­sada Repu­bliki Austrii - w War­sza­wie (ul. Jurija Gaga­rina 34, 00-748 War­szawa, tel.: 22 841 00 81).

WAŻNE:
z uwagi zmieniające się przepisy sanitarne w poszczególnych krajach prosimy o sprawdzenie aktualnych informacji na stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

Prezentowane w informacji opisy, opinie oraz zdjęcia przedstawiają subiektywne odczucia ich autora i nie stanowią części oficjalnego opisu obiektu organizatora turystyki (przedsiębiorcy turystycznego). Pokoje oraz udogodnienia mogą się różnić od zawartych w informacji, za co Travelplanet.pl S.A. nie ponosi odpowiedzialności. Oficjalny opis dostarczony przez organizatora turystyki znajdziesz na stronie poświęconej wybranej przez Ciebie imprezie turystycznej, po wskazaniu interesującego Cię terminu wyjazdu.

Informacje o hotelu

 • Odległość od stoku narciarskiego Nachylenie 0 m
 • Klimatyzacja Klimatyzacja tak
 • Basen wewnętrzny Basen wewnętrzny tak
 • Leżaki i parasole przy basenie Leżaki i parasole przy basenie tak
 • TV TV tak
 • Kącik dziecięcy, Plac zabaw Kącik dziecięcy tak
 • Golf Golf tak
 • Spokojna okolica Spokojna okolica tak
 • Fitness Fitness tak
 • Programy animacyjne Programy animacyjne tak
 • Przystanek autobusowy Przystanek autobusowy tak
 • Bar Bar tak
 • Zwierzęta dozwolone Zwierzęta dozwolone tak
 • Hotelowa restauracja Hotelowa restauracja tak
 • Kawiarnia Kawiarnia tak
 • Recepcja 24h Recepcja 24h tak
 • Wypożyczalnia nart Wypożyczalnia nart tak
 • Wifi Wifi tak

Opinie o hotelu

Ocena 4,5 / 5
Travelplanet

Bardzo Dobry (Na podstawie 19 opinii)

Zakwaterowanie 4,5 / 5

Wyżywienie 4,7 / 5

Okolica 4,5 / 5

Cena 4,4 / 5

jakość tras zjazdowych 4,0 / 5

Informacje dotyczące weryfikacji opinii

31. najwyższa ocena z 2742 hoteli w Salzburg

Marie F. Š.

Ocena 5,0 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 13.9. - 16.9.2023 Oceniono: Wrzesień 2023

Berghotel Rudolfshütte Ocena: 3.5/5 Austria, Salzburg

Bardzo piękne miejsce. Nawet jeśli ktoś jest niedysponowany fizycznie, hotel oferuje relaks lub wystarczą same niesamowite widoki.

Bardzo piękne miejsce. Nawet jeśli ktoś jest niedysponowany fizycznie, hotel oferuje relaks lub wystarczą same niesamowite widoki.

Zakwaterowanie 5,0 / 5

Wyżywienie 5,0 / 5

Okolica 5,0 / 5

Cena 5,0 / 5

Zakwaterowanie
Bardzo przytulny i czysty pokój

Wyżywienie
Śniadania, kolacje... Duży wybór potraw, miła obsługa i restauracja

Obsługa w hotelu
Miły personel. Mieliśmy szczęście, że mieliśmy personel mówiący po czesku.

Plaża
Górski hotel

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (0) (0)

Lukáš Šťastný

Ocena 4,2 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 4.2. - 11.2.2023 Oceniono: Luty 2023

Berghotel Rudolfshütte Ocena: 3.5/5 Austria, Salzburg

Ogólnie wyśmienite, luksusowe jedzenie, przystępne ceny za skypassy, w hotelu można porozumieć się też po czesku, trochę gorsza wentylacja z kuchni, więc po każdej wizycie czuć było kuchnię ze swoich ubrań.

Ogólnie wyśmienite, luksusowe jedzenie, przystępne ceny za skypassy, w hotelu można porozumieć się też po czesku, trochę gorsza wentylacja z kuchni, więc po każdej wizycie czuć było kuchnię ze swoich ubrań.

Zakwaterowanie 3,5 / 5

Wyżywienie 5,0 / 5

Okolica 5,0 / 5

Cena 3,0 / 5

Zakwaterowanie
Pokój nawiązuje do górskiej chaty.

Wyżywienie
Najlepsze, jakie kiedykolwiek miałem. Śniadania i kolacje w formie bufetu

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (0) (0)

Filtruj opinie

Marie F. Š.

Ocena 5,0 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 13.9. - 16.9.2023 Oceniono: Wrzesień 2023

Berghotel Rudolfshütte Ocena: 3.5/5 Austria, Salzburg

Bardzo piękne miejsce. Nawet jeśli ktoś jest niedysponowany fizycznie, hotel oferuje relaks lub wystarczą same niesamowite widoki.

Bardzo piękne miejsce. Nawet jeśli ktoś jest niedysponowany fizycznie, hotel oferuje relaks lub wystarczą same niesamowite widoki.

Zakwaterowanie 5,0 / 5

Wyżywienie 5,0 / 5

Okolica 5,0 / 5

Cena 5,0 / 5

Zakwaterowanie
Bardzo przytulny i czysty pokój

Wyżywienie
Śniadania, kolacje... Duży wybór potraw, miła obsługa i restauracja

Obsługa w hotelu
Miły personel. Mieliśmy szczęście, że mieliśmy personel mówiący po czesku.

Plaża
Górski hotel

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (0) (0)

Lukáš Šťastný

Ocena 4,2 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 4.2. - 11.2.2023 Oceniono: Luty 2023

Berghotel Rudolfshütte Ocena: 3.5/5 Austria, Salzburg

Ogólnie wyśmienite, luksusowe jedzenie, przystępne ceny za skypassy, w hotelu można porozumieć się też po czesku, trochę gorsza wentylacja z kuchni, więc po każdej wizycie czuć było kuchnię ze swoich ubrań.

Ogólnie wyśmienite, luksusowe jedzenie, przystępne ceny za skypassy, w hotelu można porozumieć się też po czesku, trochę gorsza wentylacja z kuchni, więc po każdej wizycie czuć było kuchnię ze swoich ubrań.

Zakwaterowanie 3,5 / 5

Wyżywienie 5,0 / 5

Okolica 5,0 / 5

Cena 3,0 / 5

Zakwaterowanie
Pokój nawiązuje do górskiej chaty.

Wyżywienie
Najlepsze, jakie kiedykolwiek miałem. Śniadania i kolacje w formie bufetu

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (0) (0)

Katarzyna Łaguniak

Ocena 5,0 / 5

Zweryfikowana opinia (Travelplanet.pl) Data pobytu 22.1. - 28.1.2023 Oceniono: Styczeń 2023 Opinia konkursowa

Berghotel Rudolfshütte Ocena: 3.5/5 Austria, Salzburg

To już nasz drugi pobyt w hotelu Rudolfshutte. Polecam wszystkim, którzy potrzebują odciąć się i mieszkać na 2300 m npm. 3 trasy zjazdowe zupełnie wystarczają, są jednak dla jeżdżących osób. Początkujący znajdzie dla siebie stok na stacji pośredniej gdzie jest orczyk. Przepiękne widoki i mało ludzi. Zero stania w kolejce do wyciągu. Na pewno jeszcze kiedyś wrócimy.

To już nasz drugi pobyt w hotelu Rudolfshutte. Polecam wszystkim, którzy potrzebują odciąć się i mieszkać na 2300 m npm. 3 trasy zjazdowe zupełnie wystarczają, są jednak dla jeżdżących osób. Początkujący znajdzie dla siebie stok na stacji pośredniej gdzie jest orczyk. Przepiękne widoki i mało ludzi. Zero stania w kolejce do wyciągu. Na pewno jeszcze kiedyś wrócimy.

Zakwaterowanie 5,0 / 5

Wyżywienie 5,0 / 5

Okolica 5,0 / 5

Cena 5,0 / 5

Zakwaterowanie
Łóżka duże, jeśli o mnie chodzi materace mogłyby być bardziej twarde. Choć to tylko moje odczucie, bo mam problemy z kręgosłupem.

Wyżywienie
Przepyszny szwedzki stół. Każdy znajdzie coś dla siebie. Nawet niejadek.

Obsługa w hotelu
Wysoka jakość, pomoc w każdej sprawie.

Czy ta recenzja była pomocna? (0) (0)

Joanna Raczynska

Ocena 3,8 / 5

Zweryfikowana opinia (Travelplanet.pl) Data pobytu 21.1. - 27.1.2023 Oceniono: Styczeń 2023

Berghotel Rudolfshütte Ocena: 3.5/5 Austria, Salzburg

Hotel posiadał bogata ofertę atrakcji dodatkowych.Niestety jeśli komis zależy na jeździe na nartach to niestety prawie wszystkie trasy były zamknięte.Jedna czerwona otwarta plus talerzyk dla maluchów.

Hotel posiadał bogata ofertę atrakcji dodatkowych.Niestety jeśli komis zależy na jeździe na nartach to niestety prawie wszystkie trasy były zamknięte.Jedna czerwona otwarta plus talerzyk dla maluchów.

Zakwaterowanie 5,0 / 5

Wyżywienie 5,0 / 5

Okolica 2,0 / 5

Cena 3,0 / 5

Zakwaterowanie
Łóżko było wygodne, pokój czysty .

Wyżywienie
Wyżywienie różnorodne.Kazdy może znaleźć coś dla siebie.

Obsługa w hotelu
Obsługa hotelowa na bardzo dobrym poziomie.

Plaża
Brak.

Czy ta recenzja była pomocna? (1) (0)

Michala Vosátková

Ocena 2,8 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 22.1. - 26.1.2023 Oceniono: Styczeń 2023

Berghotel Rudolfshütte Ocena: 3.5/5 Austria, Salzburg

Baza noclegowa i przylegający teren narciarski odpowiadałyby parametrom oferty, jednak otwarto tylko jeden stok, mimo że w pobliżu było wystarczająco dużo śniegu. Prawdopodobnie trzeba było zaoszczędzić na energii podczas eksploatacji i utrzymania terenu z kompletną ofertą.

Baza noclegowa i przylegający teren narciarski odpowiadałyby parametrom oferty, jednak otwarto tylko jeden stok, mimo że w pobliżu było wystarczająco dużo śniegu. Prawdopodobnie trzeba było zaoszczędzić na energii podczas eksploatacji i utrzymania terenu z kompletną ofertą.

Zakwaterowanie 2,5 / 5

Wyżywienie 3,5 / 5

Okolica 2,5 / 5

Cena 2,5 / 5

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (1) (0)

Nie udało się znaleźć oferty Twoich marzeń?

Zadzwoń lub wyślij zapytanie, a my wyszukamy dla Ciebie wyjazd, który będziesz długo i mile wspominać!

Jesteśmy dostępni 7 dni/tyg. 8:00-23:00.

+48 71 771 76 83

Ładuję

Ładowanie położenia hotelu i opisu...

Pogoda

Aktualna pogoda

 • Temperatura 8 °C temperatura w nocy -2 °C

Prognoza pogody na następne dni

 • Jutro 9 °C temperatura w nocy -1 °C

 • Piątek 7 °C temperatura w nocy -2 °C

 • Sobota 7 °C temperatura w nocy 0 °C

Najlepsze miesiące na wakacje w tym miejscu

 • Najlepszy
 • Dobry
 • Niski sezon
 1. Styczeń
 2. Luty
 3. Marzec
 4. Kwiecień
 5. Maj
 6. Czerwiec
 7. Lipiec
 8. Sierpień
 9. Wrzesień
 10. Październik
 11. Listopad
 12. Grudzień

Więcej hoteli, które mogą Cię zainteresować