Regulamin promocji
GWARANCJA NAJNIŻSZEJ CENY w Travelplanet.pl S.A.

 • § 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Gwarancja najniższej ceny w Travelplanet.pl S.A.”
 2. Organizatorem akcji marketingowej "Gwarancja najniższej ceny w Travelplanet.pl S.A.", zwanej dalej "Promocją", jest Travelplanet.pl S.A. („Organizator”), z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48-50 bud. G, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000055057; Regon: 932281575; NIP: 897-16-52-554; kapitał zakładowy 12 040 147,00 PLN.
 3. Promocja trwa w dniach od 1 sierpnia 2021 do odwołania.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Promocji w każdej chwili.
 • § 2 Warunki promocji
 1. Przedmiotem Promocji są wszystkie imprezy turystyczne prezentowane w serwisie internetowym www.travelplanet.pl i oznaczone symbolem "Gwarancja najniższej ceny", której dostępność, warunki, świadczenia oraz ostateczna cena musi zostać każdorazowo potwierdzona pisemnie (email, wydruk) przez konsultanta Centrum Rezerwacji Travelplanet.pl.
 2. "Gwarancja najniższej ceny" oznacza, że Travelplanet.pl gwarantuje wszystkim klientom dokonującym zakupu imprezy turystycznej oznaczonej tym symbolem, że w momencie dokonania zakupu w żadnym innym biurze podróży działającym na terenie Polski nie będą mogli kupić tej samej imprezy, z takimi samymi świadczeniami i warunkami podróży, po niższej cenie.
 3. Przez moment dokonania zakupu rozumie się datę i dokładną godzinę dokonania rezerwacji w systemie organizatora.
 4. Jeżeli cena imprezy turystycznej wyrażona jest w EUR lub USD, to ze względu na możliwość wystąpienia różnic kursowych, stosuje się dla celów porównawczych ceny wyrażone również w tychże walutach.
 5. Jeżeli klient, który dokonał zakupu imprezy turystycznej w Travelplanet.pl udokumentuje dostępność takiej samej imprezy turystycznej w innym biurze podróży po niższej cenie tego samego dnia i w tym samym czasie, to Organizator zwróci mu kwotę równą podwojonej różnicy ceny obu ofert oraz dodatkowo przekaże kartę podarunkową Travelplanet.pl o nominale 300 zł do wykorzystania na następną imprezę turystyczną lub usługę turystyczną.
 6. Pod pojęciem "takiej samej imprezy turystycznej", o którym mowa w pkt. 5 rozumie się imprezę turystyczną:
  a) organizowaną poza granicami Polski,
  b) organizowaną przez tego samego organizatora (touroperatora),
  c) z takimi samymi świadczeniami (ten sam hotel, ten sam rodzaj pokoju, ten sam rodzaj wyżywienia, ten sam wariant wyżywienia, ten sam okres pobytu, ten sam rodzaj ubezpieczenia)
  d) z takimi samymi warunkami przelotu (ten sam termin wylotu, to samo lotnisko startowe i powrotne, przelot tą samą linią lotniczą),
  e) z taką samą konfiguracją uczestników,
  f) oferowaną na podstawie tego samego numeru komunikatu Organizatora.
 7. Promocja obowiązuje tylko w momencie dokonania zakupu danej imprezy turystycznej w Travelplanet.pl S.A. i w odniesieniu do imprez turystycznych, które są dostępne, tzn. na które wciąż są dostępne miejsca.
 8. Zwrot kwoty stanowiącej różnicę w cenie, o której mowa w powyższym pkt.5, jest dokonywany przez Organizatora w formie przelewu bankowego w terminie 10 dni od dnia dokonania zakupu imprezy turystycznej w Travelplanet.pl, który musi być równoznaczny z dniem otrzymania od klienta dowodu potwierdzającego możliwość zakupu tej samej imprezy turystycznej po niższej cenie w innym biurze podróży.
 9. Przekazanie karty podarunkowej Travelplanet.pl o wartości 300 zł nastąpi w terminie 14 dni od daty dokonania zakupu z uwzględnieniem pkt. 8. drogą mailową lub pocztową na adres wskazany przez klienta.
 10. Za dowód, o którym mowa w pkt.8, uważa się oświadczenie wystawione przez inne biuro podróży, zawierające jego dokładne dane teleadresowe, datę wystawienia i pieczątkę oraz potwierdzające, że impreza turystyczna charakteryzująca się określonymi świadczeniami i warunkami podróży opisanymi w pkt. 6 jest dostępna w danym dniu i godzinie po określonej cenie, niższej niż cena zapłacona przez klienta tego samego dnia w Travelplanet.pl
 11. Dowód ten powinien być przesłany do Travelplanet.pl w formie zeskanowanej e-mailem na adres: reklamacje@travelplanet.pl.
 • § 3 Reklamacje
 1. Uczestnikom przysługuje prawo złożenia reklamacji.
 2. Wszelkie reklamacje związane z Promocją mogą być kierowane wyłącznie w formie pisemnej, na adres siedziby Organizatora.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również uzasadnienie reklamacji.
 4. Złożone przez Uczestników Promocji reklamacje będą rozpatrzone przez Organizatora nie później niż w terminie 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.
 5. Zainteresowani Uczestnicy Promocji zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym.
 • § 4 Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Serwisie www.travelplanet.pl na stronie www.travelplanet.pl/gwarancja-najnizszej-ceny/ oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo modyfikowania niniejszego Regulaminu, przy jednoczesnym powiadamianiu o tym za pośrednictwem serwisu internetowego www.travelplanet.pl
 3. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i wyłącznej jurysdykcji powszechnych sądów polskich.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i innych obowiązujących przepisów prawa.
 5. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia promocji: Gwarancja Najniższej Ceny.