Znakomity wybór! Nasi Klienci byli tym hotelem zachwyceni.

Hotel Park Inn by Radisson Zalakaros & Spa

Ocena: 4/5

Węgry, Zachodni kraj zadunajski, Zalakaros

od 749 za os.

Wybierz termin

Wybraliśmy dla was

Prognozowane ceny w nadchodzących miesiącach

Graf przedstawia prognozowane ceny w nadchodzących miesiącach.

Kolumny przedstawiają minimalną cenę za osobę w danym miesiącu, z możliwymi różnicami w czasie trwania podróży.

Wybierz termin

Nieoficjalny opis hotelu

Numer hotelu: 377 515

KATEGORIA

4S

REGION

Węgry/Kraj Zadunajski

Kategoryzacja hotelu

- kat. Eximtours 4*
- kat. lokalna 4*
 

Położenie

- Zalakaros
- ok. 500 m od centrum miejscowości
- stacja kolejowa ok. 9 km
- w pobliżu sklepy, bary, przystanek autobusu 300-500 m
- basen publiczny wewnętrzny ok. 50 m
 

Pokoje

Double room Standard Balcony
- ok.  26 m
-  łazienka (wanna/prysznic, WC, suszarka do włosów)
- klimatyzacja
-  sejf
- telefon
- minibar dodatkowo płatny
- bezprzewodowy internet
- balkon/taras
Family Room Balcony
- ok.  46 m
- jedno pomieszczenie
- dla 2 osób dorosłych i max 2 dzieci

Sport, Relaks, Rozrywka

Bezpłatne:
- Wellness Granite bath zalakaros ok 50 m od hotelu:
- basen wewnętrzny
- basen adventure
- masaże wodne
- jacuzzi
- 3 baseny termalne
- zjeżdżalnie wodne
- park wodny
- strefa relaksu
- fitness
- tenis stołowy

Płatne:
- sauna
- łaźnia parowa
- kabina na podczerwień
- solarium
- salon piękności
- masaże
- piłkarzyki
- gry komputerowe
- bilard
- wypożyczalnia rowerów

Dla dzieci:
- łóżeczko na potwierdzenie
- plac zabaw
- sala zabaw
- mini park wodny
- zjeżdżalnia
- sauna dla dzieci
- wypożyczalnia gier dodatkowo płatne

 

Wyżywienie

HB (Half Board) - śniadania i kolacje

Restauracje i bary

- sala śniadaniowa
- restauracja
- bar
- kawiarnia

Dodatkowe informacje

- opłata klimatyczna płatna na miejscu 1,70 EUR/dzień
- parking w zależności od dostępności 6 EUR/dzień, garaż 6 EUR/dzień
- zwierzęta na potwierdzenie ok 12 EUR/dzień
- zakwaterowanie  od 15:00, wykwaterowanie do 12:00
 

Opis kraju

WĘGRYWęgry koja­rzą się przede wszyst­kim z piękną pod względem architektonicznym sto­licą - Buda­pesz­tem, tym­cza­sem kraj ten ma dużo wię­cej do zaofe­ro­wa­nia wymagającym turystom. Wycieczka na Węgry to dobry pomysł zarówno dla wiel­bi­cieli zwie­dza­nia, jak i wypo­czynku na łonie natury.Węgry (węg. Magy­aror­szág) leżą w Euro­pie Środ­ko­wej i gra­ni­czą z sied­mioma kra­jami: Austrią, Sło­wa­cją, Ukra­iną, Rumu­nią, Ser­bią, Chor­wa­cją i Sło­we­nią. Pra­wie cały ich obszar poło­żony jak nizin­nej Kotli­nie Panoń­skiej. Wyją­tek sta­no­wią bie­gnące przez pół­noc kraju poje­dyn­cze pasma gór­skie - na pół­nocnym wscho­dzie Śred­nio­gó­rze Pół­noc­no­wę­gier­skie, a na pół­nocnym zacho­dzie nale­żące do Alp Wzgó­rza Kőszeg i Góry Soproń­skie. Węgry należą do Unii Europejskiej i leżą w strefie Schengen.Decydując się na waka­cje u naszych bratanków", można stworzyć bar­dzo zróż­ni­co­wany plan podróży - od trekkingu po węgierskich górach, poprzez zwiedzanie winnicy, aż po wizytę w jednym z architektonicznie pięknych miast. Miejscem idealnym na wakacyjny odpoczynek na Węgrzech są okolice największego jeziora w kraju - Balatonu, nazywanego "węgierskim morzem". Jezioro to ma aż 77 kilometrów długości, a otacza go piaszczyste wybrzeże i liczne miejscowości turystyczne. Balaton i region, w którym się znajduje, stanowią ważny ośrodek rekreacyjny z pokaźną gamą miejsc noclegowych. Będąc na Węgrzech, warto odwiedzić także ich stolicę - Budapeszt. Nie bez powodu miasto to uznawane jest za jedną z najpiękniejszych stolic europejskich. Obfituje ono bowiem w liczne zabytki, wspaniałe budowle i miejsca rekreacyjne. Miło­śnicy wina powinni odwie­dzić poło­żoną na pół­nocnym wscho­dzie pro­win­cję Tokaj, w któ­rej pro­du­ko­wane jest słynny trunek o tej samej nazwie. Region ten obfi­tuje w kli­ma­tyczne win­nice i winiar­nie. Stamtąd bli­sko już w węgier­skie góry. Naj­wyż­sze pasmo kraju to Mátra, najwyższy szczyt - Kékes (1014 m n.p.m.).  Kul­tura i oby­czajeMimo że znamy histo­ryczne przysłowie Polak, Węgier, dwa bra­tanki, i do sza­bli, i do szklanki", o Węgrzech wiemy niewiele. Węgrzy są naro­dem bar­dzo nie­ty­po­wym. Ich praprzod­ko­wie pocho­dzili z pół­noc­nych czę­ści Azji. Osie­dlili się w Euro­pie Środ­ko­wej, a swoją kul­turę kształ­to­wali, bazu­jąc na wzor­cach prze­ję­tych z Zachodu. Tak powstała jedyna w swoim rodzaju kul­tura węgier­ska. Bar­dzo waż­nym jej ele­men­tem jest język. Na tle innych państw Węgry wyróż­niają także tańce i przy­śpiewki ludowe. Typowe są na przy­kład pie­śni typu lament", śpie­wane w takt nie­rów­nego, archa­icz­nego rytmu. Popu­lar­nym tań­cem jest natomiast wywo­dzący się z kul­tury cygań­skiej czar­dasz.Kuch­niaPach­nąca wędzoną papryką kuch­nia węgier­ska jest znana i ceniona na całym świe­cie. To wła­śnie z Węgier wywo­dzi się uwiel­biany przez wszyst­kich gulasz. Choć popularne są różne jego warianty, tra­dy­cyj­nie powstaje jedy­nie z mięsa, cebuli i ostrej papryki. Innymi daniami kuchni Węgier są cho­ciażby leczo, lan­gosz (ziem­nia­czany pla­cek z serem) czy halaszle (węgier­ska zupa rybna). Węgry słyną także z cie­ka­wych trun­ków - słyn­nej na cały świat węgier­skiej wódki zwa­nej Palinką oraz wina Tokaj pro­du­ko­wa­nego na pół­nocy kraju.Dla aktyw­nychNa Węgrzech ist­nieje wiele warian­tów aktyw­nego spę­dza­nia czasu. Przede wszyst­kim nizinne tereny pozwa­lają na dłu­gie wycieczki rowe­rowe szla­kami popro­wa­dzo­nymi wśród cią­gnących się w nie­skoń­czo­ność upraw wino­ro­śli. Na Węgry powinni wybrać się także miło­śnicy trek­kingu. Na północy kraju znajduje się bowiem kilka pasm górskich bogatych w liczne szlaki turystyczne. Mimo braku dostępu do morza atrakcje dla sie­bie znajdą także pasjo­naci spor­tów wod­nych. Wystar­czy wybrać się nad ogrom­nych roz­mia­rów jezioro Bala­ton, słynące z pięknych nadwodnych krajobrazów.Co warto kupić?Cie­kawą pamiątką z Węgier są wszel­kie rze­czy ozda­biane ludo­wymi wzo­rami: naczy­nia, ubra­nia i zabawki. Z kraju pol­skich bra­tan­ków" warto przy­wieźć także wędzoną paprykę. Nig­dzie indziej na świe­cie nie znaj­dzie się bowiem tej przy­prawy w tak dobrej jako­ści. Świetnym upo­mi­nkiem z waka­cji na Węgrzech będą także tam­tej­sze alko­hole - przede wszyst­kim Palinka i wino Tokaj.PogodaWęgry leżą w stre­fie kli­matu umiar­ko­wa­nego cie­płego. Na dużej przestrzeni kli­mat ten ma cechy kon­ty­nen­talne. Jed­nakże na zacho­dzie odczuć można wpływ mas powie­trza oce­anicz­nego, a na połu­dnio­wym zacho­dzie masy powie­trza śród­ziem­no­mor­skiego. Pogoda na Węgrzech jest bar­dzo podobna do tej panu­ją­cej w Pol­sce, jed­nak latem bar­dzo czę­sto są wyż­sze tem­pe­ra­tury. W lipcu śred­nia dobowa wynosi około 18-20°C na zacho­dzie oraz około 23-25 °C na połu­dniu kraju.Przy­datne zwrotyJęzyk węgier­ski uzna­wany jest za jeden z naj­trud­niej­szych świata. Jakich zwrotów warto nauczyć się, wybierając się na urlop na Węgry?dzień dobry (rano) - jó reg­gelt [czyt. jou reggelt]dzień dobry (w ciągu dnia) - jó napot kívánok [czyt. jou nopot kiwanok]dobry wie­czór - jó estét [czyt. jou esztit]do widze­nia - viszon­tlátásra [czyt. wisontlataszro]dzię­kuję - köszönöm [czyt. kesenem]prze­pra­szam - boc­sánat [czyt. boczianot]gdzie jest...- hol van... [czyt. hol won...?]dworzec autobusowy - autóbuszállomás [czyt. autobusalomasz]dworzec kolejowy - pályaudvar czyt. [pajaudwar]lotnisko - repülőtér [czyt. repulutir]Polak, Węgier dwa bratanki... - Lengyel, magyar - két jó barát... [czyt. lendziel, madziar kit ju borat]Dla­czego Węgry?Uro­kliwe mia­steczka, kli­ma­tyczne win­nice, liczne zabytki i naj­więk­sze sku­pi­sko base­nów ter­mal­nych na świe­cie - waka­cje na Węgrzech na pewno nie będą nudne. Z połu­dnia Pol­ski można ponadto dojechać zale­d­wie w kilka godzin. Warto wziąć pod uwagę to miejsce, planując zarówno dłuż­sze wczasy, jak i week­en­dowy wypad za gra­nicę.Infor­ma­cje prak­tyczneWyma­gane doku­menty: na tery­to­rium Węgier podróżni z Pol­ski mogą wje­chać, posia­da­jąc jedy­nie dowód oso­bi­sty.Waluta: na Węgrzech płaci się forintami (węg. magyar forint), w skró­cie HUF.Ceny: są wyż­sze niż w Pol­sce - za obiad w nie­dro­giej restau­ra­cji zapła­cić należy około 30-35 zło­tych.Czas: strefa cza­sowa na Węgrzech to UTC + 1 w zimie oraz UTC +2 w lecie. Godzina jest dokład­nie ta sama co w Pol­sce.Napię­cie: w węgier­skich gniazd­kach elek­trycz­nych jest napię­cie 230 V. Gniazdka są stan­dar­dowe, euro­pej­skie (czyli takie same jak w Pol­sce).Szcze­pie­nia: podróżni z Pol­ski wjeż­dża­jący na Węgry nie muszą się szcze­pić.Amba­sady:
Amba­sada Rze­czypospolitej Pol­skiej na Węgrzech znaj­duje się w sto­licy kraju - Buda­pesz­cie (1068 Buda­pest, Váro­sli­geti fasor 16., tel.: + 36 1 413 82 06 lub + 36 1 413 82 08), nato­miast Amba­sada Węgier w Pol­sce mieści się w War­sza­wie (ul. Fry­de­ryka Cho­pina 2, 00-559 War­szawa, tel.: 22 537 56 60).
WAŻNE:
z uwagi zmieniające się przepisy sanitarne w poszczególnych krajach prosimy o sprawdzenie aktualnych informacji na stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

Prezentowane w informacji opisy, opinie oraz zdjęcia przedstawiają subiektywne odczucia ich autora i nie stanowią części oficjalnego opisu obiektu organizatora turystyki (przedsiębiorcy turystycznego). Pokoje oraz udogodnienia mogą się różnić od zawartych w informacji, za co Travelplanet.pl S.A. nie ponosi odpowiedzialności. Oficjalny opis dostarczony przez organizatora turystyki znajdziesz na stronie poświęconej wybranej przez Ciebie imprezie turystycznej, po wskazaniu interesującego Cię terminu wyjazdu.

Informacje o hotelu

 • Klimatyzacja Klimatyzacja tak
 • Basen wewnętrzny Basen wewnętrzny tak
 • Leżaki i parasole przy basenie Leżaki i parasole przy basenie tak
 • TV TV tak
 • Minibar, Bar Minibar tak
 • Kącik dziecięcy, Plac zabaw, Basen dla dzieci Kącik dziecięcy tak
 • Tenis, Siatkówka Tenis tak
 • Fitness Fitness tak
 • Ułatwienia dla niepełnosprawnych Ułatwienia dla niepełnosprawnych tak
 • Zwierzęta dozwolone Zwierzęta dozwolone tak
 • Hotelowa restauracja Hotelowa restauracja tak
 • Kawiarnia Kawiarnia tak
 • Wypożyczalnia rowerów Wypożyczalnia rowerów tak

Opinie o hotelu

Bardzo Dobry (Na podstawie 110 opinii)

Ocena 4,7 / 5

Zakwaterowanie 4,7 / 5

Wyżywienie 4,8 / 5

Okolica 4,6 / 5

Cena 4,6 / 5

Informacje dotyczące weryfikacji opinii

11. najwyższa ocena z 267 hoteli w Zachodni kraj zadunajski

Jaromír S.

Ocena 5,0 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 22.4. - 26.4.2024 Oceniono: Kwiecień 2024

Park Inn by Radisson Zalakaros & Spa Ocena: 4/5 Węgry, Zachodni kraj zadunajski

Doskonałe wakacje nie miały żadnych wad

Doskonałe wakacje nie miały żadnych wad

Zakwaterowanie 5,0 / 5

Wyżywienie 5,0 / 5

Okolica 5,0 / 5

Cena 5,0 / 5

Zakwaterowanie
Doskonały

Wyżywienie
Doskonały

Obsługa w hotelu
Dobry

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (0) (0)

Martin K.

Ocena 4,8 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 7.4. - 11.4.2024 Oceniono: Kwiecień 2024

Park Inn by Radisson Zalakaros & Spa Ocena: 4/5 Węgry, Zachodni kraj zadunajski

Wielka satysfakcja

Wielka satysfakcja

Zakwaterowanie 5,0 / 5

Wyżywienie 4,0 / 5

Okolica 5,0 / 5

Cena 5,0 / 5

Zakwaterowanie
Luksusowy

Wyżywienie
Jedyne drobne zastrzeżenie dotyczące wyboru jedzenia na kolację było dobre, ale smak był doskonały

Obsługa w hotelu
Zadowolenie

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (0) (0)

Filtruj opinie

Jaromír S.

Ocena 5,0 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 22.4. - 26.4.2024 Oceniono: Kwiecień 2024

Park Inn by Radisson Zalakaros & Spa Ocena: 4/5 Węgry, Zachodni kraj zadunajski

Doskonałe wakacje nie miały żadnych wad

Doskonałe wakacje nie miały żadnych wad

Zakwaterowanie 5,0 / 5

Wyżywienie 5,0 / 5

Okolica 5,0 / 5

Cena 5,0 / 5

Zakwaterowanie
Doskonały

Wyżywienie
Doskonały

Obsługa w hotelu
Dobry

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (0) (0)

Martin K.

Ocena 4,8 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 7.4. - 11.4.2024 Oceniono: Kwiecień 2024

Park Inn by Radisson Zalakaros & Spa Ocena: 4/5 Węgry, Zachodni kraj zadunajski

Wielka satysfakcja

Wielka satysfakcja

Zakwaterowanie 5,0 / 5

Wyżywienie 4,0 / 5

Okolica 5,0 / 5

Cena 5,0 / 5

Zakwaterowanie
Luksusowy

Wyżywienie
Jedyne drobne zastrzeżenie dotyczące wyboru jedzenia na kolację było dobre, ale smak był doskonały

Obsługa w hotelu
Zadowolenie

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (0) (0)

Jiří M.

Ocena 4,7 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 8.1. - 12.1.2024 Oceniono: Luty 2024

Park Inn by Radisson Zalakaros & Spa Ocena: 4/5 Węgry, Zachodni kraj zadunajski

Satysfakcja, pojedziemy jeszcze raz.

Satysfakcja, pojedziemy jeszcze raz.

Zakwaterowanie 4,5 / 5

Wyżywienie 5,0 / 5

Okolica 4,5 / 5

Cena 4,5 / 5

Zakwaterowanie
Dobry

Wyżywienie
Doskonały

Obsługa w hotelu
Dobry

Plaża
??

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (1) (0)

Petra S.

Ocena 5,0 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 12.2. - 16.2.2024 Oceniono: Luty 2024

Park Inn by Radisson Zalakaros & Spa Ocena: 4/5 Węgry, Zachodni kraj zadunajski

Absolutnie cudowne i relaksujące wakacje, nie mamy absolutnie nic do zarzucenia. Bezpośrednio z hotelu znajduje się wejście do łaźni termalnych, w których znajduje się duża liczba basenów i różnorodnych atrakcji, poprzez ogrzewany korytarz. Jest rzeczą oczywistą, że wszędzie jest czysto i schludnie, a wszystko, czego człowiek potrzebuje, można zorganizować. Personel jest bardzo miły i uśmiechnięty. Miasteczko Zalakaros jest piękne, całe miasteczko jest czyste, nic nie jest zniszczone, nie ma śmieci, a ludzie uśmiechają się do siebie. To samo przeżyliśmy w pobliskim Hevíz, gdzie chodziliśmy na czwartkowe targi. Brakuje mi tego tutaj, w Czechach. To były nasze pierwsze wakacje na Węgrzech, które będziemy powtarzać co roku.

Absolutnie cudowne i relaksujące wakacje, nie mamy absolutnie nic do zarzucenia. Bezpośrednio z hotelu znajduje się wejście do łaźni termalnych, w których znajduje się duża liczba basenów i różnorodnych atrakcji, poprzez ogrzewany korytarz. Jest rzeczą oczywistą, że wszędzie jest czysto i schludnie, a wszystko, czego człowiek potrzebuje, można zorganizować. Personel jest bardzo miły i uśmiechnięty. Miasteczko Zalakaros jest piękne, całe miasteczko jest czyste, nic nie jest zniszczone, nie ma śmieci, a ludzie uśmiechają się do siebie. To samo przeżyliśmy w pobliskim Hevíz, gdzie chodziliśmy na czwartkowe targi. Brakuje mi tego tutaj, w Czechach. To były nasze pierwsze wakacje na Węgrzech, które będziemy powtarzać co roku.

Zakwaterowanie 5,0 / 5

Wyżywienie 5,0 / 5

Okolica 5,0 / 5

Cena 5,0 / 5

Zakwaterowanie
Hotel oferuje nowoczesne i czyste zakwaterowanie, pokoje są wystarczająco duże i mają wszystko, czego potrzebujesz. Sprzątanie odbywa się codziennie. Wszystkie pokoje posiadają balkony, wokół hotelu znajduje się bezpłatny parking. W hotelu znajduje się także siłownia, pokój zabaw dla dzieci, rzutki czy stół bilardowy. I mnóstwo miejsca na wypicie lampki wina z przyjaciółmi.

Wyżywienie
Moim zdaniem szef kuchni jest genialny. Codziennie serwowano wiele różnych dań, wybór był zróżnicowany, tak aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Próbowaliśmy wszystkiego, wszystko było doskonale doprawione. Dla mnie zwycięzcą był sum z owczym twarogiem i kapustą.

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (1) (0)

Vlastimil T.

Ocena 4,8 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 11.12. - 15.12.2023 Oceniono: Grudzień 2023

Park Inn by Radisson Zalakaros & Spa Ocena: 4/5 Węgry, Zachodni kraj zadunajski

Podróż była dłuższa, ale rekompensowała to oferta hotelu, zarówno jeśli chodzi o wyżywienie, jak i nie tylko.

Podróż była dłuższa, ale rekompensowała to oferta hotelu, zarówno jeśli chodzi o wyżywienie, jak i nie tylko.

Zakwaterowanie 5,0 / 5

Wyżywienie 5,0 / 5

Okolica 4,5 / 5

Cena 4,5 / 5

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (0) (0)

Nie udało się znaleźć oferty Twoich marzeń?

Zadzwoń lub wyślij zapytanie, a my wyszukamy dla Ciebie wyjazd, który będziesz długo i mile wspominać!

Jesteśmy dostępni 7 dni/tyg. 8:00-23:00.

+48 71 771 76 83

Ładuję

Ładowanie położenia hotelu i opisu...

Pogoda

Aktualna pogoda

 • Temperatura 26 °C temperatura w nocy 13 °C

Prognoza pogody na następne dni

 • Jutro 26 °C temperatura w nocy 14 °C

 • Wtorek 27 °C temperatura w nocy 14 °C

 • Środa 20 °C temperatura w nocy 13 °C

 • Czwartek 25 °C temperatura w nocy 12 °C

Najlepsze miesiące na wakacje w tym miejscu

 • Najlepszy
 • Dobry
 • Niski sezon
 1. Styczeń
 2. Luty
 3. Marzec
 4. Kwiecień
 5. Maj
 6. Czerwiec
 7. Lipiec
 8. Sierpień
 9. Wrzesień
 10. Październik
 11. Listopad
 12. Grudzień

Więcej hoteli, które mogą Cię zainteresować