Znakomity wybór! Nasi Klienci byli tym hotelem zachwyceni.

Hotel Danubius Health Spa Resort Bük

Ocena: 4/5

Węgry, Zachodni kraj zadunajski, Bük

300 m od term Hojne centrum odnowy biologicznej Blisko do Czech Pole golfowe w pobliżu

Więcej o hotelu

od 919 za os.

Wybierz termin

Wybraliśmy dla was

Prognozowane ceny wycieczek w nadchodzących miesiącach

Wykres przedstawia prognozowane ceny wycieczek w nadchodzących miesiącach

Minimalna cena za osobę z możliwymi różnicami w czasie trwania podróży

Wybierz termin

Nieoficjalny opis hotelu

Numer hotelu: 46 871

KATEGORIA

4

REGION

Węgry/Kraj Zadunajski

Kategoryzacja hotelu

- kat. Eximtours 4*
- kat. lokalna 4*

Położenie

- Buk
- centrum ok. 2.5 km
- niedaleko bary i restauracje

Pokoje

double room standard balcony "plus"
- ok. 20 m
-  łazienka (wanna/prysznic, WC)
- TV SAT, telefon
- klimatyzacja
- sejf
- balkon
family room standard balcony "Plus"
- ok. 40 m
- 2 pokoje, 2 łazienki (pokoje połączone drzwiami)
-  łazienka (wanna/prysznic, WC)
- TV SAT, telefon
- klimatyzacja
- sejf
- balkon
Double room Superior Balcony
- ok. 20 m
-  łazienka (wanna/prysznic, WC)
- TV SAT, telefon
- klimatyzacja
- sejf
- balkon
- minibar dodatkowo płatny
 

Sport, Relaks, Rozrywka

Bezpłatne:
- basen wewnętrzny
- basen zewnętrzny
- łaźnia parowa
- sauna
- sauna fińska
- whirlpool
- fitness room
- program sportowo rekreacyjny
- wewnętrzny kort tenisowy
- bilard
- tenis stołowy
- minigolf

Płatne:
- masaże
- salon piękności


Dla dzieci:
- łóżeczko na potwierdzenie
- krzesełka w restauracji
- plac zabaw
- sala gier
- wypożyczalnia gier
- brodzik
- miniklub
 

Wyżywienie

ALL (All Inclusive) - śniadania, obiady, kolacje. Po południu przekąski. Napoje bezalkoholowe i wybrane alkohole 10:00 - 22:00
 

Restauracje i bary

- restauracja
- bar
- kawiarnia
- ogródek piwny

Dodatkowe informacje

- opłata klimatyczna płatna na miejscu  1.80 EUR/dzień
- parking w zależności od dostępności 1000 HUF
- hotel nie akceptuje zwierząt
- zakwaterowanie  od 15:00, wykwaterowanie do 11:00
- w ciągu sezonu czasami trwają prace konserwacyjne w basenach. Na ten czas baseny sa wyłączone z użytkowania.
indoor pool 27-29.03.2023, 19-21.06.2023, 25.09 - 27.09.2023, 11.12 - 13.12.2023 closed, family pool 20.03 - 22.03.2023, 12.06 - 14.06.2023, 18.09 - 20.09 - 20.09.2023 2023, 04.12 - 06.12.2023 closed, children's pool 06.03 - 07.06 - 08.06.2023, 13.09 - 14.09.2023, 13.12 - 20.2023 closed, adventure pool 27.02 - 03.2023, 30.05 - 01.04.09 - 04.09 06/09/2023, 27/11 - 29/11/2023 closed, outdoor swimming pool 28/11/2022 - 14/03/2023, 05/06 - 07/06/2023, 11/09 - 13/09/2023
 

Opis kraju

WĘGRYWęgry koja­rzą się przede wszyst­kim z piękną pod względem architektonicznym sto­licą - Buda­pesz­tem, tym­cza­sem kraj ten ma dużo wię­cej do zaofe­ro­wa­nia wymagającym turystom. Wycieczka na Węgry to dobry pomysł zarówno dla wiel­bi­cieli zwie­dza­nia, jak i wypo­czynku na łonie natury.Węgry (węg. Magy­aror­szág) leżą w Euro­pie Środ­ko­wej i gra­ni­czą z sied­mioma kra­jami: Austrią, Sło­wa­cją, Ukra­iną, Rumu­nią, Ser­bią, Chor­wa­cją i Sło­we­nią. Pra­wie cały ich obszar poło­żony jak nizin­nej Kotli­nie Panoń­skiej. Wyją­tek sta­no­wią bie­gnące przez pół­noc kraju poje­dyn­cze pasma gór­skie - na pół­nocnym wscho­dzie Śred­nio­gó­rze Pół­noc­no­wę­gier­skie, a na pół­nocnym zacho­dzie nale­żące do Alp Wzgó­rza Kőszeg i Góry Soproń­skie. Węgry należą do Unii Europejskiej i leżą w strefie Schengen.Decydując się na waka­cje u naszych bratanków", można stworzyć bar­dzo zróż­ni­co­wany plan podróży - od trekkingu po węgierskich górach, poprzez zwiedzanie winnicy, aż po wizytę w jednym z architektonicznie pięknych miast. Miejscem idealnym na wakacyjny odpoczynek na Węgrzech są okolice największego jeziora w kraju - Balatonu, nazywanego "węgierskim morzem". Jezioro to ma aż 77 kilometrów długości, a otacza go piaszczyste wybrzeże i liczne miejscowości turystyczne. Balaton i region, w którym się znajduje, stanowią ważny ośrodek rekreacyjny z pokaźną gamą miejsc noclegowych. Będąc na Węgrzech, warto odwiedzić także ich stolicę - Budapeszt. Nie bez powodu miasto to uznawane jest za jedną z najpiękniejszych stolic europejskich. Obfituje ono bowiem w liczne zabytki, wspaniałe budowle i miejsca rekreacyjne. Miło­śnicy wina powinni odwie­dzić poło­żoną na pół­nocnym wscho­dzie pro­win­cję Tokaj, w któ­rej pro­du­ko­wane jest słynny trunek o tej samej nazwie. Region ten obfi­tuje w kli­ma­tyczne win­nice i winiar­nie. Stamtąd bli­sko już w węgier­skie góry. Naj­wyż­sze pasmo kraju to Mátra, najwyższy szczyt - Kékes (1014 m n.p.m.).  Kul­tura i oby­czajeMimo że znamy histo­ryczne przysłowie Polak, Węgier, dwa bra­tanki, i do sza­bli, i do szklanki", o Węgrzech wiemy niewiele. Węgrzy są naro­dem bar­dzo nie­ty­po­wym. Ich praprzod­ko­wie pocho­dzili z pół­noc­nych czę­ści Azji. Osie­dlili się w Euro­pie Środ­ko­wej, a swoją kul­turę kształ­to­wali, bazu­jąc na wzor­cach prze­ję­tych z Zachodu. Tak powstała jedyna w swoim rodzaju kul­tura węgier­ska. Bar­dzo waż­nym jej ele­men­tem jest język. Na tle innych państw Węgry wyróż­niają także tańce i przy­śpiewki ludowe. Typowe są na przy­kład pie­śni typu lament", śpie­wane w takt nie­rów­nego, archa­icz­nego rytmu. Popu­lar­nym tań­cem jest natomiast wywo­dzący się z kul­tury cygań­skiej czar­dasz.Kuch­niaPach­nąca wędzoną papryką kuch­nia węgier­ska jest znana i ceniona na całym świe­cie. To wła­śnie z Węgier wywo­dzi się uwiel­biany przez wszyst­kich gulasz. Choć popularne są różne jego warianty, tra­dy­cyj­nie powstaje jedy­nie z mięsa, cebuli i ostrej papryki. Innymi daniami kuchni Węgier są cho­ciażby leczo, lan­gosz (ziem­nia­czany pla­cek z serem) czy halaszle (węgier­ska zupa rybna). Węgry słyną także z cie­ka­wych trun­ków - słyn­nej na cały świat węgier­skiej wódki zwa­nej Palinką oraz wina Tokaj pro­du­ko­wa­nego na pół­nocy kraju.Dla aktyw­nychNa Węgrzech ist­nieje wiele warian­tów aktyw­nego spę­dza­nia czasu. Przede wszyst­kim nizinne tereny pozwa­lają na dłu­gie wycieczki rowe­rowe szla­kami popro­wa­dzo­nymi wśród cią­gnących się w nie­skoń­czo­ność upraw wino­ro­śli. Na Węgry powinni wybrać się także miło­śnicy trek­kingu. Na północy kraju znajduje się bowiem kilka pasm górskich bogatych w liczne szlaki turystyczne. Mimo braku dostępu do morza atrakcje dla sie­bie znajdą także pasjo­naci spor­tów wod­nych. Wystar­czy wybrać się nad ogrom­nych roz­mia­rów jezioro Bala­ton, słynące z pięknych nadwodnych krajobrazów.Co warto kupić?Cie­kawą pamiątką z Węgier są wszel­kie rze­czy ozda­biane ludo­wymi wzo­rami: naczy­nia, ubra­nia i zabawki. Z kraju pol­skich bra­tan­ków" warto przy­wieźć także wędzoną paprykę. Nig­dzie indziej na świe­cie nie znaj­dzie się bowiem tej przy­prawy w tak dobrej jako­ści. Świetnym upo­mi­nkiem z waka­cji na Węgrzech będą także tam­tej­sze alko­hole - przede wszyst­kim Palinka i wino Tokaj.PogodaWęgry leżą w stre­fie kli­matu umiar­ko­wa­nego cie­płego. Na dużej przestrzeni kli­mat ten ma cechy kon­ty­nen­talne. Jed­nakże na zacho­dzie odczuć można wpływ mas powie­trza oce­anicz­nego, a na połu­dnio­wym zacho­dzie masy powie­trza śród­ziem­no­mor­skiego. Pogoda na Węgrzech jest bar­dzo podobna do tej panu­ją­cej w Pol­sce, jed­nak latem bar­dzo czę­sto są wyż­sze tem­pe­ra­tury. W lipcu śred­nia dobowa wynosi około 18-20°C na zacho­dzie oraz około 23-25 °C na połu­dniu kraju.Przy­datne zwrotyJęzyk węgier­ski uzna­wany jest za jeden z naj­trud­niej­szych świata. Jakich zwrotów warto nauczyć się, wybierając się na urlop na Węgry?dzień dobry (rano) - jó reg­gelt [czyt. jou reggelt]dzień dobry (w ciągu dnia) - jó napot kívánok [czyt. jou nopot kiwanok]dobry wie­czór - jó estét [czyt. jou esztit]do widze­nia - viszon­tlátásra [czyt. wisontlataszro]dzię­kuję - köszönöm [czyt. kesenem]prze­pra­szam - boc­sánat [czyt. boczianot]gdzie jest...- hol van... [czyt. hol won...?]dworzec autobusowy - autóbuszállomás [czyt. autobusalomasz]dworzec kolejowy - pályaudvar czyt. [pajaudwar]lotnisko - repülőtér [czyt. repulutir]Polak, Węgier dwa bratanki... - Lengyel, magyar - két jó barát... [czyt. lendziel, madziar kit ju borat]Dla­czego Węgry?Uro­kliwe mia­steczka, kli­ma­tyczne win­nice, liczne zabytki i naj­więk­sze sku­pi­sko base­nów ter­mal­nych na świe­cie - waka­cje na Węgrzech na pewno nie będą nudne. Z połu­dnia Pol­ski można ponadto dojechać zale­d­wie w kilka godzin. Warto wziąć pod uwagę to miejsce, planując zarówno dłuż­sze wczasy, jak i week­en­dowy wypad za gra­nicę.Infor­ma­cje prak­tyczneWyma­gane doku­menty: na tery­to­rium Węgier podróżni z Pol­ski mogą wje­chać, posia­da­jąc jedy­nie dowód oso­bi­sty.Waluta: na Węgrzech płaci się forintami (węg. magyar forint), w skró­cie HUF.Ceny: są wyż­sze niż w Pol­sce - za obiad w nie­dro­giej restau­ra­cji zapła­cić należy około 30-35 zło­tych.Czas: strefa cza­sowa na Węgrzech to UTC + 1 w zimie oraz UTC +2 w lecie. Godzina jest dokład­nie ta sama co w Pol­sce.Napię­cie: w węgier­skich gniazd­kach elek­trycz­nych jest napię­cie 230 V. Gniazdka są stan­dar­dowe, euro­pej­skie (czyli takie same jak w Pol­sce).Szcze­pie­nia: podróżni z Pol­ski wjeż­dża­jący na Węgry nie muszą się szcze­pić.Amba­sady:
Amba­sada Rze­czypospolitej Pol­skiej na Węgrzech znaj­duje się w sto­licy kraju - Buda­pesz­cie (1068 Buda­pest, Váro­sli­geti fasor 16., tel.: + 36 1 413 82 06 lub + 36 1 413 82 08), nato­miast Amba­sada Węgier w Pol­sce mieści się w War­sza­wie (ul. Fry­de­ryka Cho­pina 2, 00-559 War­szawa, tel.: 22 537 56 60).
WAŻNE:
z uwagi zmieniające się przepisy sanitarne w poszczególnych krajach prosimy o sprawdzenie aktualnych informacji na stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

Prezentowane w informacji opisy, opinie oraz zdjęcia przedstawiają subiektywne odczucia ich autora i nie stanowią części oficjalnego opisu obiektu organizatora turystyki (przedsiębiorcy turystycznego). Pokoje oraz udogodnienia mogą się różnić od zawartych w informacji, za co Travelplanet.pl S.A. nie ponosi odpowiedzialności. Oficjalny opis dostarczony przez organizatora turystyki znajdziesz na stronie poświęconej wybranej przez Ciebie imprezie turystycznej, po wskazaniu interesującego Cię terminu wyjazdu.

Informacje o hotelu

 • Odległość od lotniska Lotnisko 220 km
 • Klimatyzacja Klimatyzacja tak
 • Basen zewnętrzny Basen zewnętrzny tak
 • Basen wewnętrzny Basen wewnętrzny tak
 • Bezpłatne leżaki i parasole przy basenie Bezpłatne leżaki i parasole przy basenie tak
 • TV TV tak
 • Minibar, Bar Minibar tak
 • Lódowka Lódowka tak
 • Kącik dziecięcy, Plac zabaw, Basen dla dzieci Kącik dziecięcy tak
 • Tenis Tenis tak
 • Spokojna okolica Spokojna okolica tak
 • Fitness Fitness tak
 • Programy animacyjne Programy animacyjne tak
 • Ułatwienia dla niepełnosprawnych Ułatwienia dla niepełnosprawnych tak
 • Bowling Bowling tak
 • Zwierzęta dozwolone Zwierzęta dozwolone tak
 • Hotelowa restauracja Hotelowa restauracja tak
 • Kawiarnia Kawiarnia tak
 • Wypożyczalnia rowerów Wypożyczalnia rowerów tak

Opinie o hotelu

Bardzo Dobry (Na podstawie 40 opinii)

Ocena 4,4 / 5

Zakwaterowanie 4,4 / 5

Wyżywienie 4,7 / 5

Okolica 4,3 / 5

Cena 4,4 / 5

Informacje dotyczące weryfikacji opinii

26. najwyższa ocena z 267 hoteli w Zachodni kraj zadunajski

Stanislava P.

Ocena 4,7 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 14.4. - 18.4.2024 Oceniono: Kwiecień 2024

Danubius Health Spa Resort Bük Ocena: 4/5 Węgry, Zachodni kraj zadunajski

Świetny hotel, byliśmy tam już drugi raz.

Świetny hotel, byliśmy tam już drugi raz.

Zakwaterowanie 5,0 / 5

Wyżywienie 4,0 / 5

Okolica 4,5 / 5

Cena 5,0 / 5

Zakwaterowanie
Pokój jest przestronny, fajnie, że jest lodówka.

Wyżywienie
Jedzenie urozmaicone, zawsze było w czym wybierać. Krakersy na śniadanie są ciekawe.

Obsługa w hotelu
Baseny w hotelu są świetne.

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (0) (0)

Jiří K.

Ocena 5,0 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 23.11. - 26.11.2023 Oceniono: Listopad 2023

Danubius Health Spa Resort Bük Ocena: 4/5 Węgry, Zachodni kraj zadunajski

Spędziliśmy wspaniałe wakacje, byliśmy zadowoleni praktycznie ze wszystkiego. Nie znaleźliśmy żadnych niedociągnięć.

Spędziliśmy wspaniałe wakacje, byliśmy zadowoleni praktycznie ze wszystkiego. Nie znaleźliśmy żadnych niedociągnięć.

Zakwaterowanie 5,0 / 5

Wyżywienie 5,0 / 5

Okolica 5,0 / 5

Cena 5,0 / 5

Zakwaterowanie
Hotel o standardzie, odnowiony pokój z nowoczesnym wyposażeniem. Czystość we wszystkich obszarach hotelu. Bez komentarza.

Wyżywienie
Doskonała oferta, ilość i jakość jedzenia.

Obsługa w hotelu
Usługi na poziomie standardowym, tylko my, jako goście hotelu, byliśmy trochę zaskoczeni płatnym parkowaniem na hotelowym parkingu.

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (1) (0)

Filtruj opinie

Stanislava P.

Ocena 4,7 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 14.4. - 18.4.2024 Oceniono: Kwiecień 2024

Danubius Health Spa Resort Bük Ocena: 4/5 Węgry, Zachodni kraj zadunajski

Świetny hotel, byliśmy tam już drugi raz.

Świetny hotel, byliśmy tam już drugi raz.

Zakwaterowanie 5,0 / 5

Wyżywienie 4,0 / 5

Okolica 4,5 / 5

Cena 5,0 / 5

Zakwaterowanie
Pokój jest przestronny, fajnie, że jest lodówka.

Wyżywienie
Jedzenie urozmaicone, zawsze było w czym wybierać. Krakersy na śniadanie są ciekawe.

Obsługa w hotelu
Baseny w hotelu są świetne.

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (0) (0)

Jiří K.

Ocena 5,0 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 23.11. - 26.11.2023 Oceniono: Listopad 2023

Danubius Health Spa Resort Bük Ocena: 4/5 Węgry, Zachodni kraj zadunajski

Spędziliśmy wspaniałe wakacje, byliśmy zadowoleni praktycznie ze wszystkiego. Nie znaleźliśmy żadnych niedociągnięć.

Spędziliśmy wspaniałe wakacje, byliśmy zadowoleni praktycznie ze wszystkiego. Nie znaleźliśmy żadnych niedociągnięć.

Zakwaterowanie 5,0 / 5

Wyżywienie 5,0 / 5

Okolica 5,0 / 5

Cena 5,0 / 5

Zakwaterowanie
Hotel o standardzie, odnowiony pokój z nowoczesnym wyposażeniem. Czystość we wszystkich obszarach hotelu. Bez komentarza.

Wyżywienie
Doskonała oferta, ilość i jakość jedzenia.

Obsługa w hotelu
Usługi na poziomie standardowym, tylko my, jako goście hotelu, byliśmy trochę zaskoczeni płatnym parkowaniem na hotelowym parkingu.

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (1) (0)

Pavla D.

Ocena 3,9 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 16.11. - 19.11.2023 Oceniono: Listopad 2023

Danubius Health Spa Resort Bük Ocena: 4/5 Węgry, Zachodni kraj zadunajski

Super hotel, super jedzenie, mogłoby być cieplej w pokoju i strefie wellness

Super hotel, super jedzenie, mogłoby być cieplej w pokoju i strefie wellness

Zakwaterowanie 4,0 / 5

Wyżywienie 4,5 / 5

Okolica 3,5 / 5

Cena 3,5 / 5

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (0) (0)

Josef P.

Ocena 3,1 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 15.11. - 19.11.2023 Oceniono: Listopad 2023

Danubius Health Spa Resort Bük Ocena: 4/5 Węgry, Zachodni kraj zadunajski

W hotelu trwały prace budowlane, o których nie zostaliśmy poinformowani na czas. Od 8.00 do 16.00 straszna bójka, walenie młotami pneumatycznymi i innymi maszynami. Nie dało się nawet normalnie porozmawiać. Basen termalny nie działa od kilku lat. Znajduje się ona nadal w opisie oferty usługi. Działające dysze zewnętrzne - w niektóre dni nie działały wcale lub bardzo słabo.

W hotelu trwały prace budowlane, o których nie zostaliśmy poinformowani na czas. Od 8.00 do 16.00 straszna bójka, walenie młotami pneumatycznymi i innymi maszynami. Nie dało się nawet normalnie porozmawiać. Basen termalny nie działa od kilku lat. Znajduje się ona nadal w opisie oferty usługi. Działające dysze zewnętrzne - w niektóre dni nie działały wcale lub bardzo słabo.

Zakwaterowanie 3,3 / 5

Wyżywienie 4,5 / 5

Okolica 2,5 / 5

Cena 2,0 / 5

Zakwaterowanie
Dobre zakwaterowanie, z wyjątkiem hałasu.

Wyżywienie
Jedzenie prawdopodobnie najlepsze, jakie hotel może zaoferować.

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (0) (0)

Marie K.

Ocena 5,0 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 8.11. - 11.11.2023 Oceniono: Listopad 2023

Danubius Health Spa Resort Bük Ocena: 4/5 Węgry, Zachodni kraj zadunajski

Bardzo miłe doświadczenie

Bardzo miłe doświadczenie

Zakwaterowanie 5,0 / 5

Wyżywienie 5,0 / 5

Okolica 5,0 / 5

Cena 5,0 / 5

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (0) (0)

Nie udało się znaleźć oferty Twoich marzeń?

Zadzwoń lub wyślij zapytanie, a my wyszukamy dla Ciebie wyjazd, który będziesz długo i mile wspominać!

Jesteśmy dostępni 7 dni/tyg. 8:00-23:00.

+48 71 771 76 83

Ładuję

Ładowanie położenia hotelu i opisu...

Więcej hoteli, które mogą Cię zainteresować