Znakomity wybór! Nasi Klienci byli tym hotelem zachwyceni.

Hotel Marina

Ocena: 3/5

Węgry, Balaton, Balatonfüred

od 549 za os.

Wybierz termin

Wybraliśmy dla was

Prognozowane ceny wycieczek w nadchodzących miesiącach

Wykres przedstawia prognozowane ceny wycieczek w nadchodzących miesiącach

Minimalna cena za osobę z możliwymi różnicami w czasie trwania podróży

Wybierz termin

Nieoficjalny opis hotelu

Numer hotelu: 52 067

KATEGORIA

3

REGION

Węgry/Balaton

Położenie

 -Balatonfured
- około 1 km do centrum miejscowości
- stacja kolejowa ok. 1 km
- publiczny basen kryty 400 m
- w pobliżu sklepy, bary, restauracje
- przystanek autobusu 500 m
 

Plaża

- plaża przy hotelu

Pokoje

Double room Superior
-  ok 15 m
- łazienka (WC, wanna/prysznic, suszarka do włosów)
-  TV SAT, telefon
- klimatyzacja
- bezprzewodowy internet
- osoba na dostawce na rozkładanym fotelu
Family Room Superior
- 2 pokoje obok siebie, lub naprzeciwko, bez połączenia drzwiami
 

Sport, Relaks, Rozrywka

bezpłatne:
- wellness
-  mały basen wewnętrzny
- sauna
- tenis stołowy

Dodatkowo płatne:
- solarium
- salon piękności
-bilard
- wypożyczalnia rowerów
- wypożyczalnia łódek
 

Dla dzieci

- łóżeczko na zapytanie, bezpłatnie
- plac zabaw
- pokój gier
- mini klub w sezonie
- brodzik

Wyżywienie

AI (All Inclusive) śniadania, obiady i kolacje. Po południu ciasto , napoje bezalkoholowe (07:00 - 24:00), kawa, herbata, napoje alkoholowe (17:00 - 23:00), piwo, wino 11:00 - 24:00
 

Restauracje i bary

- restauracja
- lobby bar
- kawiarnia
- ogródek piwny

Dodatkowe informacje

- parking w zależności od dostępności, 5 EUR/dzień
- zakwaterowanie od 14:00, wykwaterowanie do 10:00
- taksa klimatyczna płatna na miejscu ok 1,8 - 2 EUR/noc
- zwierzęta nie są akceptowane
 

Opis kraju

WĘGRYWęgry koja­rzą się przede wszyst­kim z piękną pod względem architektonicznym sto­licą - Buda­pesz­tem, tym­cza­sem kraj ten ma dużo wię­cej do zaofe­ro­wa­nia wymagającym turystom. Wycieczka na Węgry to dobry pomysł zarówno dla wiel­bi­cieli zwie­dza­nia, jak i wypo­czynku na łonie natury.Węgry (węg. Magy­aror­szág) leżą w Euro­pie Środ­ko­wej i gra­ni­czą z sied­mioma kra­jami: Austrią, Sło­wa­cją, Ukra­iną, Rumu­nią, Ser­bią, Chor­wa­cją i Sło­we­nią. Pra­wie cały ich obszar poło­żony jak nizin­nej Kotli­nie Panoń­skiej. Wyją­tek sta­no­wią bie­gnące przez pół­noc kraju poje­dyn­cze pasma gór­skie - na pół­nocnym wscho­dzie Śred­nio­gó­rze Pół­noc­no­wę­gier­skie, a na pół­nocnym zacho­dzie nale­żące do Alp Wzgó­rza Kőszeg i Góry Soproń­skie. Węgry należą do Unii Europejskiej i leżą w strefie Schengen.Decydując się na waka­cje u naszych bratanków", można stworzyć bar­dzo zróż­ni­co­wany plan podróży - od trekkingu po węgierskich górach, poprzez zwiedzanie winnicy, aż po wizytę w jednym z architektonicznie pięknych miast. Miejscem idealnym na wakacyjny odpoczynek na Węgrzech są okolice największego jeziora w kraju - Balatonu, nazywanego "węgierskim morzem". Jezioro to ma aż 77 kilometrów długości, a otacza go piaszczyste wybrzeże i liczne miejscowości turystyczne. Balaton i region, w którym się znajduje, stanowią ważny ośrodek rekreacyjny z pokaźną gamą miejsc noclegowych. Będąc na Węgrzech, warto odwiedzić także ich stolicę - Budapeszt. Nie bez powodu miasto to uznawane jest za jedną z najpiękniejszych stolic europejskich. Obfituje ono bowiem w liczne zabytki, wspaniałe budowle i miejsca rekreacyjne. Miło­śnicy wina powinni odwie­dzić poło­żoną na pół­nocnym wscho­dzie pro­win­cję Tokaj, w któ­rej pro­du­ko­wane jest słynny trunek o tej samej nazwie. Region ten obfi­tuje w kli­ma­tyczne win­nice i winiar­nie. Stamtąd bli­sko już w węgier­skie góry. Naj­wyż­sze pasmo kraju to Mátra, najwyższy szczyt - Kékes (1014 m n.p.m.).  Kul­tura i oby­czajeMimo że znamy histo­ryczne przysłowie Polak, Węgier, dwa bra­tanki, i do sza­bli, i do szklanki", o Węgrzech wiemy niewiele. Węgrzy są naro­dem bar­dzo nie­ty­po­wym. Ich praprzod­ko­wie pocho­dzili z pół­noc­nych czę­ści Azji. Osie­dlili się w Euro­pie Środ­ko­wej, a swoją kul­turę kształ­to­wali, bazu­jąc na wzor­cach prze­ję­tych z Zachodu. Tak powstała jedyna w swoim rodzaju kul­tura węgier­ska. Bar­dzo waż­nym jej ele­men­tem jest język. Na tle innych państw Węgry wyróż­niają także tańce i przy­śpiewki ludowe. Typowe są na przy­kład pie­śni typu lament", śpie­wane w takt nie­rów­nego, archa­icz­nego rytmu. Popu­lar­nym tań­cem jest natomiast wywo­dzący się z kul­tury cygań­skiej czar­dasz.Kuch­niaPach­nąca wędzoną papryką kuch­nia węgier­ska jest znana i ceniona na całym świe­cie. To wła­śnie z Węgier wywo­dzi się uwiel­biany przez wszyst­kich gulasz. Choć popularne są różne jego warianty, tra­dy­cyj­nie powstaje jedy­nie z mięsa, cebuli i ostrej papryki. Innymi daniami kuchni Węgier są cho­ciażby leczo, lan­gosz (ziem­nia­czany pla­cek z serem) czy halaszle (węgier­ska zupa rybna). Węgry słyną także z cie­ka­wych trun­ków - słyn­nej na cały świat węgier­skiej wódki zwa­nej Palinką oraz wina Tokaj pro­du­ko­wa­nego na pół­nocy kraju.Dla aktyw­nychNa Węgrzech ist­nieje wiele warian­tów aktyw­nego spę­dza­nia czasu. Przede wszyst­kim nizinne tereny pozwa­lają na dłu­gie wycieczki rowe­rowe szla­kami popro­wa­dzo­nymi wśród cią­gnących się w nie­skoń­czo­ność upraw wino­ro­śli. Na Węgry powinni wybrać się także miło­śnicy trek­kingu. Na północy kraju znajduje się bowiem kilka pasm górskich bogatych w liczne szlaki turystyczne. Mimo braku dostępu do morza atrakcje dla sie­bie znajdą także pasjo­naci spor­tów wod­nych. Wystar­czy wybrać się nad ogrom­nych roz­mia­rów jezioro Bala­ton, słynące z pięknych nadwodnych krajobrazów.Co warto kupić?Cie­kawą pamiątką z Węgier są wszel­kie rze­czy ozda­biane ludo­wymi wzo­rami: naczy­nia, ubra­nia i zabawki. Z kraju pol­skich bra­tan­ków" warto przy­wieźć także wędzoną paprykę. Nig­dzie indziej na świe­cie nie znaj­dzie się bowiem tej przy­prawy w tak dobrej jako­ści. Świetnym upo­mi­nkiem z waka­cji na Węgrzech będą także tam­tej­sze alko­hole - przede wszyst­kim Palinka i wino Tokaj.PogodaWęgry leżą w stre­fie kli­matu umiar­ko­wa­nego cie­płego. Na dużej przestrzeni kli­mat ten ma cechy kon­ty­nen­talne. Jed­nakże na zacho­dzie odczuć można wpływ mas powie­trza oce­anicz­nego, a na połu­dnio­wym zacho­dzie masy powie­trza śród­ziem­no­mor­skiego. Pogoda na Węgrzech jest bar­dzo podobna do tej panu­ją­cej w Pol­sce, jed­nak latem bar­dzo czę­sto są wyż­sze tem­pe­ra­tury. W lipcu śred­nia dobowa wynosi około 18-20°C na zacho­dzie oraz około 23-25 °C na połu­dniu kraju.Przy­datne zwrotyJęzyk węgier­ski uzna­wany jest za jeden z naj­trud­niej­szych świata. Jakich zwrotów warto nauczyć się, wybierając się na urlop na Węgry?dzień dobry (rano) - jó reg­gelt [czyt. jou reggelt]dzień dobry (w ciągu dnia) - jó napot kívánok [czyt. jou nopot kiwanok]dobry wie­czór - jó estét [czyt. jou esztit]do widze­nia - viszon­tlátásra [czyt. wisontlataszro]dzię­kuję - köszönöm [czyt. kesenem]prze­pra­szam - boc­sánat [czyt. boczianot]gdzie jest...- hol van... [czyt. hol won...?]dworzec autobusowy - autóbuszállomás [czyt. autobusalomasz]dworzec kolejowy - pályaudvar czyt. [pajaudwar]lotnisko - repülőtér [czyt. repulutir]Polak, Węgier dwa bratanki... - Lengyel, magyar - két jó barát... [czyt. lendziel, madziar kit ju borat]Dla­czego Węgry?Uro­kliwe mia­steczka, kli­ma­tyczne win­nice, liczne zabytki i naj­więk­sze sku­pi­sko base­nów ter­mal­nych na świe­cie - waka­cje na Węgrzech na pewno nie będą nudne. Z połu­dnia Pol­ski można ponadto dojechać zale­d­wie w kilka godzin. Warto wziąć pod uwagę to miejsce, planując zarówno dłuż­sze wczasy, jak i week­en­dowy wypad za gra­nicę.Infor­ma­cje prak­tyczneWyma­gane doku­menty: na tery­to­rium Węgier podróżni z Pol­ski mogą wje­chać, posia­da­jąc jedy­nie dowód oso­bi­sty.Waluta: na Węgrzech płaci się forintami (węg. magyar forint), w skró­cie HUF.Ceny: są wyż­sze niż w Pol­sce - za obiad w nie­dro­giej restau­ra­cji zapła­cić należy około 30-35 zło­tych.Czas: strefa cza­sowa na Węgrzech to UTC + 1 w zimie oraz UTC +2 w lecie. Godzina jest dokład­nie ta sama co w Pol­sce.Napię­cie: w węgier­skich gniazd­kach elek­trycz­nych jest napię­cie 230 V. Gniazdka są stan­dar­dowe, euro­pej­skie (czyli takie same jak w Pol­sce).Szcze­pie­nia: podróżni z Pol­ski wjeż­dża­jący na Węgry nie muszą się szcze­pić.Amba­sady:
Amba­sada Rze­czypospolitej Pol­skiej na Węgrzech znaj­duje się w sto­licy kraju - Buda­pesz­cie (1068 Buda­pest, Váro­sli­geti fasor 16., tel.: + 36 1 413 82 06 lub + 36 1 413 82 08), nato­miast Amba­sada Węgier w Pol­sce mieści się w War­sza­wie (ul. Fry­de­ryka Cho­pina 2, 00-559 War­szawa, tel.: 22 537 56 60).
WAŻNE:
z uwagi zmieniające się przepisy sanitarne w poszczególnych krajach prosimy o sprawdzenie aktualnych informacji na stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

Prezentowane w informacji opisy, opinie oraz zdjęcia przedstawiają subiektywne odczucia ich autora i nie stanowią części oficjalnego opisu obiektu organizatora turystyki (przedsiębiorcy turystycznego). Pokoje oraz udogodnienia mogą się różnić od zawartych w informacji, za co Travelplanet.pl S.A. nie ponosi odpowiedzialności. Oficjalny opis dostarczony przez organizatora turystyki znajdziesz na stronie poświęconej wybranej przez Ciebie imprezie turystycznej, po wskazaniu interesującego Cię terminu wyjazdu.

Informacje o hotelu

 • Odległość od plaży Plaża 0 m
 • Klimatyzacja Klimatyzacja tak
 • Basen zewnętrzny Basen zewnętrzny tak
 • Basen wewnętrzny Basen wewnętrzny tak
 • Leżaki i parasole przy basenie, Leżaki i parasole na plaży Leżaki i parasole przy basenie tak
 • TV TV tak
 • Lódowka Lódowka tak
 • Kącik dziecięcy, Plac zabaw, Basen dla dzieci Kącik dziecięcy tak
 • Tenis, Siatkówka Tenis tak
 • Golf Golf tak
 • Surfing Surfing tak
 • Fitness Fitness tak
 • Programy animacyjne Programy animacyjne tak
 • Bar Bar tak
 • Ułatwienia dla niepełnosprawnych Ułatwienia dla niepełnosprawnych tak
 • Bowling Bowling tak
 • Zwierzęta dozwolone Zwierzęta dozwolone tak
 • Hotelowa restauracja Hotelowa restauracja tak
 • Kawiarnia Kawiarnia tak
 • Wypożyczalnia rowerów Wypożyczalnia rowerów tak

Opinie o hotelu

Bardzo Dobry (Na podstawie 15 opinii)

Ocena 4,3 / 5

Zakwaterowanie 4,2 / 5

Wyżywienie 4,4 / 5

Okolica 4,5 / 5

Cena 4,3 / 5

Informacje dotyczące weryfikacji opinii

15. najwyższa ocena z 473 hoteli w Balaton

Ladislav T.

Ocena 1,0 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 11.9. - 17.9.2023 Oceniono: Październik 2023

Marina Ocena: 3/5 Węgry, Balaton

Zdecydowanie nie nadaje się dla rodzin z małymi dziećmi.

Zdecydowanie nie nadaje się dla rodzin z małymi dziećmi.

Zakwaterowanie 1,0 / 5

Wyżywienie 1,0 / 5

Okolica 1,0 / 5

Cena 1,0 / 5

Zakwaterowanie
Mały pokój z łóżeczkiem, w którym można pozostać nieruchomym. Słyszeliśmy wszystkie dźwięki z sąsiednich pokoi i korytarza. Dodatkowo zakwaterowano nas nad tarasem, gdzie hałaśliwi i pijani goście (emeryci) bawili się do późnych godzin nocnych. Kiedy chcieliśmy się przeprowadzić, powiedziano nam, że nie jest to możliwe, ponieważ hotel był w pełni zarezerwowany. Nie było to jednak prawdą, gdyż hotel miał wolne pokoje dla uczestników konferencji, która odbywała się tu od piątku, a meldowaliśmy się już w poniedziałek.

Wyżywienie
Przez pierwszy dzień lub dwa byliśmy mile zaskoczeni dużą ofertą, ale potem dowiedzieliśmy się, że wszystkie dania powtarzają się codziennie, z niewielkimi zmianami. Dodatkowo w związku ze wspomnianą konferencją kawiarnia była zamknięta, więc lunch i kolację zjedliśmy gdzie indziej. Poza tym do jadalni prowadziło jakieś 6 schodów, a noszenie tam wózka trzy razy dziennie i potem znowu wyjmowanie nie było zbyt przyjemne. Dostęp dla wózków inwalidzkich (rampa) był zepsuty, a personel ani razu nie próbował pomóc.

Obsługa w hotelu
Nieprzyjemny personel, zerowa komunikacja i niechęć. 4 windy na cały hotel były niewystarczające. Poza tym ze śpiącym dzieckiem nie można było wrócić do pokoju, bo na korytarzu przy windach był też bar i nigdzie indziej nie było to możliwe. Dodatkowo podczas piątkowej konferencji w hotelu wszędzie panował niesamowity hałas, zajmowali połowę przestrzeni na zewnątrz i nie było ucieczki, więc w ciągu dnia zmuszeni byliśmy opuścić hotel. Musieli wiedzieć wcześniej i nikt nas o tym nie poinformował.

Plaża
Wszędzie kacze odchody wcale nie były przyjemne, wejście do wody też było obrzydliwe. Jedynym miejscem, do którego można było pójść, był kryty basen.

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (0) (0)

Filip P.

Ocena 5,0 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 27.9. - 2.10.2023 Oceniono: Październik 2023

Marina Ocena: 3/5 Węgry, Balaton

Hotel idealny dla rodzin z dziećmi, całodzienne programy animacyjne, świetne jedzenie.

Hotel idealny dla rodzin z dziećmi, całodzienne programy animacyjne, świetne jedzenie.

Zakwaterowanie 5,0 / 5

Wyżywienie 5,0 / 5

Okolica 5,0 / 5

Cena 5,0 / 5

Zakwaterowanie
Czyste pokoje.

Wyżywienie
Smaczne jedzenie.

Obsługa w hotelu
Animacje dla dzieci przez cały dzień

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (1) (0)

Filtruj opinie

Ladislav T.

Ocena 1,0 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 11.9. - 17.9.2023 Oceniono: Październik 2023

Marina Ocena: 3/5 Węgry, Balaton

Zdecydowanie nie nadaje się dla rodzin z małymi dziećmi.

Zdecydowanie nie nadaje się dla rodzin z małymi dziećmi.

Zakwaterowanie 1,0 / 5

Wyżywienie 1,0 / 5

Okolica 1,0 / 5

Cena 1,0 / 5

Zakwaterowanie
Mały pokój z łóżeczkiem, w którym można pozostać nieruchomym. Słyszeliśmy wszystkie dźwięki z sąsiednich pokoi i korytarza. Dodatkowo zakwaterowano nas nad tarasem, gdzie hałaśliwi i pijani goście (emeryci) bawili się do późnych godzin nocnych. Kiedy chcieliśmy się przeprowadzić, powiedziano nam, że nie jest to możliwe, ponieważ hotel był w pełni zarezerwowany. Nie było to jednak prawdą, gdyż hotel miał wolne pokoje dla uczestników konferencji, która odbywała się tu od piątku, a meldowaliśmy się już w poniedziałek.

Wyżywienie
Przez pierwszy dzień lub dwa byliśmy mile zaskoczeni dużą ofertą, ale potem dowiedzieliśmy się, że wszystkie dania powtarzają się codziennie, z niewielkimi zmianami. Dodatkowo w związku ze wspomnianą konferencją kawiarnia była zamknięta, więc lunch i kolację zjedliśmy gdzie indziej. Poza tym do jadalni prowadziło jakieś 6 schodów, a noszenie tam wózka trzy razy dziennie i potem znowu wyjmowanie nie było zbyt przyjemne. Dostęp dla wózków inwalidzkich (rampa) był zepsuty, a personel ani razu nie próbował pomóc.

Obsługa w hotelu
Nieprzyjemny personel, zerowa komunikacja i niechęć. 4 windy na cały hotel były niewystarczające. Poza tym ze śpiącym dzieckiem nie można było wrócić do pokoju, bo na korytarzu przy windach był też bar i nigdzie indziej nie było to możliwe. Dodatkowo podczas piątkowej konferencji w hotelu wszędzie panował niesamowity hałas, zajmowali połowę przestrzeni na zewnątrz i nie było ucieczki, więc w ciągu dnia zmuszeni byliśmy opuścić hotel. Musieli wiedzieć wcześniej i nikt nas o tym nie poinformował.

Plaża
Wszędzie kacze odchody wcale nie były przyjemne, wejście do wody też było obrzydliwe. Jedynym miejscem, do którego można było pójść, był kryty basen.

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (0) (0)

Filip P.

Ocena 5,0 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 27.9. - 2.10.2023 Oceniono: Październik 2023

Marina Ocena: 3/5 Węgry, Balaton

Hotel idealny dla rodzin z dziećmi, całodzienne programy animacyjne, świetne jedzenie.

Hotel idealny dla rodzin z dziećmi, całodzienne programy animacyjne, świetne jedzenie.

Zakwaterowanie 5,0 / 5

Wyżywienie 5,0 / 5

Okolica 5,0 / 5

Cena 5,0 / 5

Zakwaterowanie
Czyste pokoje.

Wyżywienie
Smaczne jedzenie.

Obsługa w hotelu
Animacje dla dzieci przez cały dzień

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (1) (0)

Lucie V.

Ocena 4,7 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 23.7. - 29.7.2023 Oceniono: Sierpień 2023

Marina Ocena: 3/5 Węgry, Balaton

Pewnie nie wrócilibyśmy tu ponownie, ze względu na zmienną pogodę, ale frajda dla dzieciaków? Jaki był cel? Luksusowy. Rzeczywiście nasza mała się tu nasyciła :-) Polecamy

Pewnie nie wrócilibyśmy tu ponownie, ze względu na zmienną pogodę, ale frajda dla dzieciaków? Jaki był cel? Luksusowy. Rzeczywiście nasza mała się tu nasyciła :-) Polecamy

Zakwaterowanie 3,5 / 5

Wyżywienie 5,0 / 5

Okolica 5,0 / 5

Cena 5,0 / 5

Zakwaterowanie
Jak ktoś już tutaj wspomniał, pokój naprawdę nie został zmyty ani zamiatany. Ale poza tym wszystko jest czyste i ładne, choć małe. .

Wyżywienie
Naprawdę podobało nam się jedzenie. Nie jedliśmy w kółko tego samego i zawsze doprawialiśmy do perfekcji.

Obsługa w hotelu
Ręczniki czyste, klasyczne, poza tym brak sprzątania podczas tygodniowego pobytu. Tylko puste kosze na śmieci :-)

Plaża
Plaża jest czysta, duża, nie znalazłem ani jednej kartki na ziemi, tyłek, nic. 100% satysfakcji

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (1) (0)

Radomíra D.

Ocena 4,2 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 3.7. - 8.7.2023 Oceniono: Lipiec 2023

Marina Ocena: 3/5 Węgry, Balaton

Nieumyta podłoga w mieszkaniu, nieszczelne zasłony, luźny wieszak na ręczniki, uchwyt prysznicowy. W naszych prośbach mieliśmy balkon, zakwaterowali nas gdzie indziej.

Nieumyta podłoga w mieszkaniu, nieszczelne zasłony, luźny wieszak na ręczniki, uchwyt prysznicowy. W naszych prośbach mieliśmy balkon, zakwaterowali nas gdzie indziej.

Zakwaterowanie 3,3 / 5

Wyżywienie 4,5 / 5

Okolica 4,5 / 5

Cena 4,5 / 5

Zakwaterowanie
Patrz wyżej

Wyżywienie
Mogło być bardziej różnorodnie. Często się to powtarza.

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (0) (0)

Barbora P.

Ocena 3,2 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 26.6. - 2.7.2023 Oceniono: Lipiec 2023

Marina Ocena: 3/5 Węgry, Balaton

Przyzwoite wakacje, super hotel przyjazny dziecku, kącik dla dzieci, plac zabaw, zjeżdżalnie, różne płatne atrakcje (trampoliny, minigolf, quady). Ale za tę cenę nie wróciłbym tutaj.

Przyzwoite wakacje, super hotel przyjazny dziecku, kącik dla dzieci, plac zabaw, zjeżdżalnie, różne płatne atrakcje (trampoliny, minigolf, quady). Ale za tę cenę nie wróciłbym tutaj.

Zakwaterowanie 3,8 / 5

Wyżywienie 2,5 / 5

Okolica 3,5 / 5

Cena 3,0 / 5

Zakwaterowanie
Pokoje czyste, bez luksusów, dość małe.

Wyżywienie
Większość dań jest smaczna, ale wybór niewielki, dania powtarzają się, po tygodniu nie ma się już ochoty na obiad.

Obsługa w hotelu
Wymeldowanie o 10, należy natychmiast opuścić hotel.W przeciwnym razie nie ma rezerwacji, ale nie ma pochwał.

Plaża
Trawiasty teren, dwa małe piaszczyste wejścia do wody, nie miały znaczenia, ale w sezonie mogą być problemem.

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (0) (0)

Nie udało się znaleźć oferty Twoich marzeń?

Zadzwoń lub wyślij zapytanie, a my wyszukamy dla Ciebie wyjazd, który będziesz długo i mile wspominać!

Jesteśmy dostępni 7 dni/tyg. 8:00-23:00.

+48 71 771 76 83

Ładuję

Ładowanie położenia hotelu i opisu...

Więcej hoteli, które mogą Cię zainteresować