Znakomity wybór! Nasi Klienci byli tym hotelem zachwyceni.

Hotel Danubius Annabella

Ocena: 3/5

Węgry, Balaton - północ, Balatonfüred

od 389 za os.

Wybierz termin

Wybraliśmy dla was

Prognozowane ceny w nadchodzących miesiącach

Wybierz termin

Nieoficjalny opis hotelu

Numer hotelu: 20 193

KATEGORIA

3S

REGION

Węgry/Balaton

Położenie

- Balatonfured
- ok. 500 m od centrum miejscowości
- stacja kolejowa ok. 1 km
- basen publiczny ok. 1 km
- w pobliżu sklepy, bary, restauracje

Plaża

- około 100 m od plaży
- serwis plażowy płatny

Pokoje

DBL standard balcony
- ok. 15 m
- klimatyzacja
- TV - SAT
- telefon, radio
- bezprzewodowy internet
- łazienka (wanna/prysznic, WC, suszarka do włosów)
- balkon/taras
DBL superior balcony
-  ok. 15 m
- możliwa dostawka na rozkładanej sofie (ok. 0,80 x 1,80 m)
Family Room Standard Balcony
- 2 pokoje standardowe obok siebie lub naprzeciwko bez połączenia drzwiami (max 2 osoby dorosłe i 2 dzieci)
 

Sport, Relaks, Rozrywka

bezpłatne:
- basen zewnętrzny
- basen wewnętrzny
- wellness
- sauna fińska
- tenis stołowy

Dodatkowo płatne:
- solarium
- salon piękności
- masaże
-piłkarzyki
- bilard
- wypożyczalnia rowerów

 

Dla dzieci

Dla dzieci:
- plac zabaw
- pokój gier
- menu w restauracji
- animacje lipiec - sierpień

Wyżywienie

HB (Half Board) - śniadania, kolacje.

Restauracje i bary

- restauracja
- lobby bar

Dodatkowe informacje

- parking dodatkowo płatny ok 5 EUR/noc
- taksa klimatyczna płatna na miejscu ok 1,8 EUR/noc
- zwierzęta nie są dozwolone
- zakwaterowanie od 14:00, wykwaterowanie do 10:00
 

Opis kraju

WĘGRYWęgry koja­rzą się przede wszyst­kim z piękną pod względem architektonicznym sto­licą - Buda­pesz­tem, tym­cza­sem kraj ten ma dużo wię­cej do zaofe­ro­wa­nia wymagającym turystom. Wycieczka na Węgry to dobry pomysł zarówno dla wiel­bi­cieli zwie­dza­nia, jak i wypo­czynku na łonie natury.Węgry (węg. Magy­aror­szág) leżą w Euro­pie Środ­ko­wej i gra­ni­czą z sied­mioma kra­jami: Austrią, Sło­wa­cją, Ukra­iną, Rumu­nią, Ser­bią, Chor­wa­cją i Sło­we­nią. Pra­wie cały ich obszar poło­żony jak nizin­nej Kotli­nie Panoń­skiej. Wyją­tek sta­no­wią bie­gnące przez pół­noc kraju poje­dyn­cze pasma gór­skie - na pół­nocnym wscho­dzie Śred­nio­gó­rze Pół­noc­no­wę­gier­skie, a na pół­nocnym zacho­dzie nale­żące do Alp Wzgó­rza Kőszeg i Góry Soproń­skie. Węgry należą do Unii Europejskiej i leżą w strefie Schengen.Decydując się na waka­cje u naszych bratanków", można stworzyć bar­dzo zróż­ni­co­wany plan podróży - od trekkingu po węgierskich górach, poprzez zwiedzanie winnicy, aż po wizytę w jednym z architektonicznie pięknych miast. Miejscem idealnym na wakacyjny odpoczynek na Węgrzech są okolice największego jeziora w kraju - Balatonu, nazywanego "węgierskim morzem". Jezioro to ma aż 77 kilometrów długości, a otacza go piaszczyste wybrzeże i liczne miejscowości turystyczne. Balaton i region, w którym się znajduje, stanowią ważny ośrodek rekreacyjny z pokaźną gamą miejsc noclegowych. Będąc na Węgrzech, warto odwiedzić także ich stolicę - Budapeszt. Nie bez powodu miasto to uznawane jest za jedną z najpiękniejszych stolic europejskich. Obfituje ono bowiem w liczne zabytki, wspaniałe budowle i miejsca rekreacyjne. Miło­śnicy wina powinni odwie­dzić poło­żoną na pół­nocnym wscho­dzie pro­win­cję Tokaj, w któ­rej pro­du­ko­wane jest słynny trunek o tej samej nazwie. Region ten obfi­tuje w kli­ma­tyczne win­nice i winiar­nie. Stamtąd bli­sko już w węgier­skie góry. Naj­wyż­sze pasmo kraju to Mátra, najwyższy szczyt - Kékes (1014 m n.p.m.).  Kul­tura i oby­czajeMimo że znamy histo­ryczne przysłowie Polak, Węgier, dwa bra­tanki, i do sza­bli, i do szklanki", o Węgrzech wiemy niewiele. Węgrzy są naro­dem bar­dzo nie­ty­po­wym. Ich praprzod­ko­wie pocho­dzili z pół­noc­nych czę­ści Azji. Osie­dlili się w Euro­pie Środ­ko­wej, a swoją kul­turę kształ­to­wali, bazu­jąc na wzor­cach prze­ję­tych z Zachodu. Tak powstała jedyna w swoim rodzaju kul­tura węgier­ska. Bar­dzo waż­nym jej ele­men­tem jest język. Na tle innych państw Węgry wyróż­niają także tańce i przy­śpiewki ludowe. Typowe są na przy­kład pie­śni typu lament", śpie­wane w takt nie­rów­nego, archa­icz­nego rytmu. Popu­lar­nym tań­cem jest natomiast wywo­dzący się z kul­tury cygań­skiej czar­dasz.Kuch­niaPach­nąca wędzoną papryką kuch­nia węgier­ska jest znana i ceniona na całym świe­cie. To wła­śnie z Węgier wywo­dzi się uwiel­biany przez wszyst­kich gulasz. Choć popularne są różne jego warianty, tra­dy­cyj­nie powstaje jedy­nie z mięsa, cebuli i ostrej papryki. Innymi daniami kuchni Węgier są cho­ciażby leczo, lan­gosz (ziem­nia­czany pla­cek z serem) czy halaszle (węgier­ska zupa rybna). Węgry słyną także z cie­ka­wych trun­ków - słyn­nej na cały świat węgier­skiej wódki zwa­nej Palinką oraz wina Tokaj pro­du­ko­wa­nego na pół­nocy kraju.Dla aktyw­nychNa Węgrzech ist­nieje wiele warian­tów aktyw­nego spę­dza­nia czasu. Przede wszyst­kim nizinne tereny pozwa­lają na dłu­gie wycieczki rowe­rowe szla­kami popro­wa­dzo­nymi wśród cią­gnących się w nie­skoń­czo­ność upraw wino­ro­śli. Na Węgry powinni wybrać się także miło­śnicy trek­kingu. Na północy kraju znajduje się bowiem kilka pasm górskich bogatych w liczne szlaki turystyczne. Mimo braku dostępu do morza atrakcje dla sie­bie znajdą także pasjo­naci spor­tów wod­nych. Wystar­czy wybrać się nad ogrom­nych roz­mia­rów jezioro Bala­ton, słynące z pięknych nadwodnych krajobrazów.Co warto kupić?Cie­kawą pamiątką z Węgier są wszel­kie rze­czy ozda­biane ludo­wymi wzo­rami: naczy­nia, ubra­nia i zabawki. Z kraju pol­skich bra­tan­ków" warto przy­wieźć także wędzoną paprykę. Nig­dzie indziej na świe­cie nie znaj­dzie się bowiem tej przy­prawy w tak dobrej jako­ści. Świetnym upo­mi­nkiem z waka­cji na Węgrzech będą także tam­tej­sze alko­hole - przede wszyst­kim Palinka i wino Tokaj.PogodaWęgry leżą w stre­fie kli­matu umiar­ko­wa­nego cie­płego. Na dużej przestrzeni kli­mat ten ma cechy kon­ty­nen­talne. Jed­nakże na zacho­dzie odczuć można wpływ mas powie­trza oce­anicz­nego, a na połu­dnio­wym zacho­dzie masy powie­trza śród­ziem­no­mor­skiego. Pogoda na Węgrzech jest bar­dzo podobna do tej panu­ją­cej w Pol­sce, jed­nak latem bar­dzo czę­sto są wyż­sze tem­pe­ra­tury. W lipcu śred­nia dobowa wynosi około 18-20°C na zacho­dzie oraz około 23-25 °C na połu­dniu kraju.Przy­datne zwrotyJęzyk węgier­ski uzna­wany jest za jeden z naj­trud­niej­szych świata. Jakich zwrotów warto nauczyć się, wybierając się na urlop na Węgry?dzień dobry (rano) - jó reg­gelt [czyt. jou reggelt]dzień dobry (w ciągu dnia) - jó napot kívánok [czyt. jou nopot kiwanok]dobry wie­czór - jó estét [czyt. jou esztit]do widze­nia - viszon­tlátásra [czyt. wisontlataszro]dzię­kuję - köszönöm [czyt. kesenem]prze­pra­szam - boc­sánat [czyt. boczianot]gdzie jest...- hol van... [czyt. hol won...?]dworzec autobusowy - autóbuszállomás [czyt. autobusalomasz]dworzec kolejowy - pályaudvar czyt. [pajaudwar]lotnisko - repülőtér [czyt. repulutir]Polak, Węgier dwa bratanki... - Lengyel, magyar - két jó barát... [czyt. lendziel, madziar kit ju borat]Dla­czego Węgry?Uro­kliwe mia­steczka, kli­ma­tyczne win­nice, liczne zabytki i naj­więk­sze sku­pi­sko base­nów ter­mal­nych na świe­cie - waka­cje na Węgrzech na pewno nie będą nudne. Z połu­dnia Pol­ski można ponadto dojechać zale­d­wie w kilka godzin. Warto wziąć pod uwagę to miejsce, planując zarówno dłuż­sze wczasy, jak i week­en­dowy wypad za gra­nicę.Infor­ma­cje prak­tyczneWyma­gane doku­menty: na tery­to­rium Węgier podróżni z Pol­ski mogą wje­chać, posia­da­jąc jedy­nie dowód oso­bi­sty.Waluta: na Węgrzech płaci się forintami (węg. magyar forint), w skró­cie HUF.Ceny: są wyż­sze niż w Pol­sce - za obiad w nie­dro­giej restau­ra­cji zapła­cić należy około 30-35 zło­tych.Czas: strefa cza­sowa na Węgrzech to UTC + 1 w zimie oraz UTC +2 w lecie. Godzina jest dokład­nie ta sama co w Pol­sce.Napię­cie: w węgier­skich gniazd­kach elek­trycz­nych jest napię­cie 230 V. Gniazdka są stan­dar­dowe, euro­pej­skie (czyli takie same jak w Pol­sce).Szcze­pie­nia: podróżni z Pol­ski wjeż­dża­jący na Węgry nie muszą się szcze­pić.Amba­sady:
Amba­sada Rze­czypospolitej Pol­skiej na Węgrzech znaj­duje się w sto­licy kraju - Buda­pesz­cie (1068 Buda­pest, Váro­sli­geti fasor 16., tel.: + 36 1 413 82 06 lub + 36 1 413 82 08), nato­miast Amba­sada Węgier w Pol­sce mieści się w War­sza­wie (ul. Fry­de­ryka Cho­pina 2, 00-559 War­szawa, tel.: 22 537 56 60).
WAŻNE:
z uwagi zmieniające się przepisy sanitarne w poszczególnych krajach prosimy o sprawdzenie aktualnych informacji na stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

Prezentowane w informacji opisy, opinie oraz zdjęcia przedstawiają subiektywne odczucia ich autora i nie stanowią części oficjalnego opisu obiektu organizatora turystyki (przedsiębiorcy turystycznego). Pokoje oraz udogodnienia mogą się różnić od zawartych w informacji, za co Travelplanet.pl S.A. nie ponosi odpowiedzialności. Oficjalny opis dostarczony przez organizatora turystyki znajdziesz na stronie poświęconej wybranej przez Ciebie imprezie turystycznej, po wskazaniu interesującego Cię terminu wyjazdu.

Informacje o hotelu

 • Odległość od centrum miasta Centrum miasta 500 m
 • Klimatyzacja Klimatyzacja tak
 • Basen zewnętrzny Basen zewnętrzny tak
 • Basen wewnętrzny Basen wewnętrzny tak
 • Leżaki i parasole przy basenie, Leżaki i parasole na plaży Leżaki i parasole przy basenie tak
 • TV TV tak
 • Minibar, Bar Minibar tak
 • Lódowka Lódowka tak
 • Kącik dziecięcy, Plac zabaw Kącik dziecięcy tak
 • Tenis Tenis tak
 • Golf Golf tak
 • Surfing Surfing tak
 • Fitness Fitness tak
 • Hotelowa restauracja Hotelowa restauracja tak
 • Recepcja 24h Recepcja 24h tak
 • Wypożyczalnia rowerów Wypożyczalnia rowerów tak

Opinie o hotelu

Ocena 4,0 / 5
Travelplanet

Bardzo Dobry (Na podstawie 7 opinii)

Zakwaterowanie 3,6 / 5

Wyżywienie 4,3 / 5

Okolica 5,0 / 5

Cena 3,7 / 5

Informacje dotyczące weryfikacji opinii

10. najwyższa ocena z 187 hoteli w Balaton - północ

Klient chciał pozostać anonimowy

Ocena 3,8 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 1.9. - 7.9.2023 Oceniono: Wrzesień 2023

Danubius Annabella Ocena: 3/5 Węgry, Balaton - północ

Świetna lokalizacja hotelu.

Świetna lokalizacja hotelu.

Zakwaterowanie 2,8 / 5

Wyżywienie 4,5 / 5

Okolica 5,0 / 5

Cena 3,0 / 5

Zakwaterowanie
Pokój miał być lepszy z możliwością dostawki, a był na tyle mały, że nie mieliśmy gdzie postawić walizki, żeby przejść się po pokoju. Zdecydowanie nie było możliwości wstawienia dodatkowego łóżka.

Wyżywienie
Doskonała, różnorodna kuchnia węgierska.

Obsługa w hotelu
Byliśmy zadowoleni z usług hotelu, przy wyjeździe zaskoczyła nas opłata za parking, który był niewielki, staliśmy częściowo na chodniku. Myśleliśmy, że jest to wliczone w cenę noclegu.

Plaża
Do plaży było aż 100 m w cenie noclegu, leżaki i krzesełka były płatne.

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (0) (0)

Klient chciał pozostać anonimowy

Ocena 4,8 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 3.7. - 7.7.2023 Oceniono: Lipiec 2023

Danubius Annabella Ocena: 3/5 Węgry, Balaton - północ

Hotel i wyposażenie starszego typu. Ale wszystko jest absolutnie czyste, funkcjonalne. Personel jest chętny, nawet ze względu na barierę językową. Jedzenie smaczne i duży wybór.

Hotel i wyposażenie starszego typu. Ale wszystko jest absolutnie czyste, funkcjonalne. Personel jest chętny, nawet ze względu na barierę językową. Jedzenie smaczne i duży wybór.

Zakwaterowanie 4,5 / 5

Wyżywienie 4,5 / 5

Okolica 5,0 / 5

Cena 5,0 / 5

Zakwaterowanie
Pokój jest starszego typu i wyposażenia, ale pięknie czysty, codzienne sprzątanie, zmiana ręczników i ewentualnie pościeli.

Wyżywienie
Jedzenie jest smaczne, urozmaicone i obfite.

Obsługa w hotelu
Pomimo bariery językowej personel jest przyjazny i pomocny.

Plaża
Plaża jest czysta, dużo kamiennych przekąsek. Zejście do wody schodami.

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (0) (0)

Filtruj opinie

Klient chciał pozostać anonimowy

Ocena 3,8 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 1.9. - 7.9.2023 Oceniono: Wrzesień 2023

Danubius Annabella Ocena: 3/5 Węgry, Balaton - północ

Świetna lokalizacja hotelu.

Świetna lokalizacja hotelu.

Zakwaterowanie 2,8 / 5

Wyżywienie 4,5 / 5

Okolica 5,0 / 5

Cena 3,0 / 5

Zakwaterowanie
Pokój miał być lepszy z możliwością dostawki, a był na tyle mały, że nie mieliśmy gdzie postawić walizki, żeby przejść się po pokoju. Zdecydowanie nie było możliwości wstawienia dodatkowego łóżka.

Wyżywienie
Doskonała, różnorodna kuchnia węgierska.

Obsługa w hotelu
Byliśmy zadowoleni z usług hotelu, przy wyjeździe zaskoczyła nas opłata za parking, który był niewielki, staliśmy częściowo na chodniku. Myśleliśmy, że jest to wliczone w cenę noclegu.

Plaża
Do plaży było aż 100 m w cenie noclegu, leżaki i krzesełka były płatne.

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (0) (0)

Klient chciał pozostać anonimowy

Ocena 4,8 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 3.7. - 7.7.2023 Oceniono: Lipiec 2023

Danubius Annabella Ocena: 3/5 Węgry, Balaton - północ

Hotel i wyposażenie starszego typu. Ale wszystko jest absolutnie czyste, funkcjonalne. Personel jest chętny, nawet ze względu na barierę językową. Jedzenie smaczne i duży wybór.

Hotel i wyposażenie starszego typu. Ale wszystko jest absolutnie czyste, funkcjonalne. Personel jest chętny, nawet ze względu na barierę językową. Jedzenie smaczne i duży wybór.

Zakwaterowanie 4,5 / 5

Wyżywienie 4,5 / 5

Okolica 5,0 / 5

Cena 5,0 / 5

Zakwaterowanie
Pokój jest starszego typu i wyposażenia, ale pięknie czysty, codzienne sprzątanie, zmiana ręczników i ewentualnie pościeli.

Wyżywienie
Jedzenie jest smaczne, urozmaicone i obfite.

Obsługa w hotelu
Pomimo bariery językowej personel jest przyjazny i pomocny.

Plaża
Plaża jest czysta, dużo kamiennych przekąsek. Zejście do wody schodami.

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (0) (0)

Pavel B.

Ocena 5,0 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 28.5. - 3.6.2023 Oceniono: Czerwiec 2023

Danubius Annabella Ocena: 3/5 Węgry, Balaton - północ

Ogólna ocena jest doskonała - hotel ma 54 lata, ale jest w dobrym stanie i dobrze położony przy głównym deptaku. Kryty i odkryty basen jest doskonały, w tym sauna fińska.Klientami są głównie Węgrzy i Niemcy, nie ma Arabów ani Rosjan.

Ogólna ocena jest doskonała - hotel ma 54 lata, ale jest w dobrym stanie i dobrze położony przy głównym deptaku. Kryty i odkryty basen jest doskonały, w tym sauna fińska.Klientami są głównie Węgrzy i Niemcy, nie ma Arabów ani Rosjan.

Zakwaterowanie 5,0 / 5

Wyżywienie 5,0 / 5

Okolica 5,0 / 5

Cena 5,0 / 5

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (0) (0)

Nie udało się znaleźć oferty Twoich marzeń?

Zadzwoń lub wyślij zapytanie, a my wyszukamy dla Ciebie wyjazd, który będziesz długo i mile wspominać!

Jesteśmy dostępni 7 dni/tyg. 8:00-23:00.

+48 71 771 76 83

Ładuję

Ładowanie położenia hotelu i opisu...

Więcej hoteli, które mogą Cię zainteresować