Znakomity wybór! Nasi Klienci byli tym hotelem zachwyceni.

 • Wiza nie jest wymagana na pobyt do 30 dni.
 • Paszport: Musi być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty wjazdu i posiadać przynajmniej dwie puste strony.
 • Brak szczególnych wymagań dotyczących szczepień.
[data: 03.04.2024]
Przed wykupieniem wycieczki polecamy sprawdzić aktualne informacje na oficjalnej stronie rządowej.
https://www.gov.pl/web/tajlandia/idp

Hotel Chada Beach Resort & Spa

Ocena: 4/5

Tajlandia, Krabi, Koh Lanta

od 5 838 za os.

Wybierz termin

Wybraliśmy dla was

Prognozowane ceny w nadchodzących miesiącach

Wybierz termin

Nieoficjalny opis hotelu

Numer hotelu: 84 626

KATEGORIA

4*

REGION

Tajlandia/Krabi

Kategoryzacja hotelu

- kat. Exim Tours 4*
- kat. lokalna 4*

Położenie

- przy plaży
- na wyspie Koh Lanta (transfer busem oraz łodzią)
- ok. 70 km od lotniska Krabi

Plaża

- piaszczysta

Pokoje

Pokój Silver Suite
- pokój dzienny oraz sypialnia
- klimatyzacja indywidualna (w sypialni)
- TV-Sat, telefon
- mini bar (płatny), sejf
- bezprzewodowy internet
- zestaw do kawy/herbaty
- łazienka (WC, wanna/prysznic, suszarka do włosów)
- powierzchnia ok. 65 m2
- balkon/taras

Pokój Gold Suite
- wyposażenie pokoju silver suite
- bezposrednie wejście do basenu

Uwaga! w przypadku zakwaterowania 2 osób dorosłych i 2 dzieci w pokoju jest tylko jedna dostawka.


Sport, Relaks, Rozrywka

Bezpłatne
- basen
- siłowania

Płatne
- SPA (łaźnia, sauna, masaże)
 

Dla dzieci

- basen

Wyżywienie

BB: śniadania - bufet amerykański
HB: śniadania - bufet amerykański i obiadokolacje serwowane lub w formie bufetu - okazjonalnie (napoje płatne przy obiadokolacji)
FB: śniadania - bufet amerykański, obiady i kolacje serwowane lub w formie bufetu - okazjonalnie (napoje płatne przy obiedzie i kolacji)

Restauracje i bary

- 2 restauracje (kuchnia tajska i międzynarodowa)
- bar przy basenie
- bar przy plaży
 

Dodatkowe informacje

- internet Wi Fi w lobby (bezpłatny)
- sklepy
- pralnia (płatna)
- sala konferencyjna
- www.lantachadabeach.com

Uwaga!
Ze względu na godziny lotu oraz kursowanie promów istnieje możliwość, że Klienci z hotelu Cha-da Beach Resort & Spa Koh Lanta zostaną zakwaterowani na ostatnią noc w hotelu Krabi Cha-da Resort w Ao Nang.Opis kraju

TAJLANDIANie bez powodu Taj­lan­dia jest jed­nym z naj­po­pu­lar­niej­szych kie­run­ków tury­stycz­nych na świe­cie. Przez wielu nazy­wana jest raj­ską perłą Azji". Zach­wyca przede wszyst­kim piękną naturą i wspa­nia­łymi zabyt­kami, a zaska­kuje sto­sun­kowo niskimi cenami. Taj­lan­dia znaj­duje się w połu­dniowo-wschod­niej Azji, tuż nad Zatoką Taj­landzką - roz­le­głą i płytką czę­ścią Oce­anu Spo­koj­nego. Cha­rak­te­ry­styczne dla jej kra­jo­brazu są białe piasz­czy­ste plaże, bujna roślin­ność, lazu­rowa woda, fan­ta­zyjne formy skalne oraz gęste tro­pi­kalne lasy. Tury­stów z pew­no­ścią zachwyci cie­kawa i wyjąt­kowa kul­tura oraz beztroska atmos­fera. Waka­cje w Taj­lan­dii to wybór ide­alny dla tych, któ­rzy pra­gną zoba­czyć wspa­niałe zabytki i poznać życie codzienne miesz­kań­ców dużych azja­tyckich miast, ale też odpo­cząć na łonie natury w nie­zwy­kłych egzo­tycz­nych miej­scach. Dodat­ko­wym atu­tem Taj­lan­dii są sto­sun­kowo niskie ceny.Życie turystyczne Tajlandii toczy się przede wszystkim na jej wybrzeżu. Najlepszym wyborem na miły odpoczynek w rajskim otoczeniu są prowincja Krabi oraz okolice najważniejszego ośrodka wypoczynkowego - miasta Pattaya. Znaleźć tam można zarówno piękne piaszczyste plaże, jak i centrum rekreacyjno-rozrywkowe, pełne barów, salonów masaży i parków rozrywki. Na szczególną uwagę zasługują także wspaniałe tajskie wyspy. Turyści najchętniej wybierają przepiękny Phuket - rajską wyspę słynącą ze swoich niebiańskich plaż. W Tajlandii warto odwiedzić także słynącą z dużej liczby zabytków miejscowość Chiang Mai oraz ruiny dawnej stolicy państwa - Ayutthaya. Wakacje w Tajlandii nie mogą się także odbyć bez wizyty w tętniącym życiem Bangkoku, który nie tylko jest największym miastem kraju, ale i jednym z największych na świecie.Kul­tura i oby­czajeGłówną reli­gią w Taj­lan­dii jest bud­dyzm - to on wskazuje więk­szość norm spo­łecz­nych, wpływa na kul­turę, sztukę i zwy­czaje w kraju. Tajo­wie uwiel­biają się bawić, dla­tego w ciągu roku w ich kraju obcho­dzi się wiele świąt i uro­czy­sto­ści. Więk­szość z nich nie ma usta­lo­nych dat, jako że do ich wyzna­cza­nia używa się kalen­da­rza księ­ży­co­wego. Do naj­waż­niej­szych należą: Święto Kwia­tów w lutym, Nowy Rok (zwany Song­kran) w kwiet­niu czy Święto Świa­tła (Loi Kra­thong) w listo­pa­dzie. Wszyst­kie uro­czy­sto­ści obcho­dzone są bar­dzo hucz­nie - na uli­cach miast odby­wają się kolo­rowe parady, a w domach przygotowuje się obfite posiłki i spożywa się je w rodzin­nym gro­nie. Cie­ka­wym taj­skim zwy­czajem jest ukłon wyko­ny­wany na powi­ta­nie napo­tka­nych osób, ale też z sza­cunku do świę­tych miejsc czy posą­gów (wai).Kuch­niaKuchnia Tajlandii stanowi mie­szankę wie­lo­let­nich tra­dy­cji tego regionu. Dostrzega się też wpływy sztuki kulinarnej sąsiadujących kra­jów. Jej cechą jest róż­no­rod­ność. W potrawach dominują jednak takie składniki, jak mleczko koko­sowe, imbir, chilli, kaf­fir, limonka i sos sojowy. Naj­po­pu­lar­niej­szą potrawą taj­ską jest znany na cały świat pad thai, czyli danie z maka­ronu ryżo­wego. W wer­sji pod­sta­wo­wej maka­ron poda­wany jest z warzy­wami, tofu, orzesz­kami ziem­nymi i kre­wet­kami.Dla aktyw­nychTaj­lan­dia to przede wszyst­kim raj dla miło­śników nur­ko­wa­nia. Przy­brzeżna rafa bogata jest bowiem w róż­no­rod­ne gatun­ki zwie­rząt i roślin. Na taj­skich pla­żach można natomiast wypo­ży­czyć sprzęt do spor­tów wod­nych. Pod­czas urlopu w Taj­lan­dii warto wybrać się także do par­ków naro­do­wych - są tam dobrze przy­go­to­wane szlaki tury­styczne oraz takie niespodzianki jak chociażby prze­jażdżka na sło­niu.Co warto kupić?Cie­kawą pamiątką z Taj­lan­dii są róż­no­rodne, tra­dy­cyjne wyroby rze­mieśl­ni­cze, takie jak pięk­nie zdo­bione naczy­nia, małe posążki Buddy, kolo­rowe tka­niny czy ele­menty tra­dy­cyj­nych uro­czy­stych stro­jów naro­do­wych. Z waka­cji w Taj­lan­dii przy­wieźć można także wiele cie­ka­wych dro­bia­zgów, w które obfi­tują sto­iska z pamiąt­kami. Są to: kolo­rowe bran­so­letki, szka­tułki na biżu­te­rię czy małe ozdobne port­mo­netki, czę­sto zdo­bione w taj­skie wzory i sym­bole.PogodaW Taj­lan­dii wyróż­nia się trzy pory roku: cie­płą i suchą, gorącą i suchą oraz gorącą i wil­gotną (zwaną rów­nież desz­czową). Za naj­lep­szy czas na urlop w Taj­lan­dii uważa się porę cie­płą i suchą, która przy­pada na okres mię­dzy listo­pa­dem a lutym. Panu­jące wów­czas śred­nie tem­pe­ra­tury wahają się pomię­dzy 27 a 30C. Za naj­gor­szy czas na wyjazd do Taj­lan­dii uznaje się zaś porę desz­czową trwa­jącą tam mniej wię­cej od czerwca do paździer­nika.Przy­datne zwrotyTajo­wie posłu­gują się swoim wła­snym alfa­be­tem, zupeł­nie innym niż łaciń­ski. Językiem urzędowym jest tajski. Jakich zwrotów warto nauczyć się przed wyjazdem na waka­cje do Taj­lan­dii?Dzień dobry (mówione przez męż­czy­znę) - (czyt. sa-wat-dee krap)Dzień dobry (mówione przez kobietę) - (czyt. sa-wat-dee ka)Do widze­nia - / (czyt. aa gukon sa-wat-dee)Pro­szę - (czyt. ga-ru-naa)Dzię­kuję - (czyt. kkp kun)Prze­pra­szam - (czyt. kk toot)Nie rozu­miem - (czyt. mai kao jai)Dla­czego Taj­lan­dia?Taj­lan­dia to nie­zwy­kle egzo­tycz­ne miej­sce. Kraj bar­dzo róż­no­rod­ny i peł­en kon­tra­stów. Znajdują się tam nowo­cze­sne mia­sta, jak również sta­ro­żytne zabytki i świą­ty­nie. Obok ogrom­nych nadmor­skich kuror­tów - małe osady rybac­kie, a w sąsiedztwie ele­ganc­kich restau­ra­cji - stra­gany uliczne z tanim, ale pysz­nym jedze­niem. Dodatkową zaletą są dość niskie koszty utrzymania.Infor­ma­cje prak­tyczneWyma­gane doku­menty: aby wje­chać do Taj­lan­dii, potrzebny jest pasz­port ważny przez mini­mum sześć mie­sięcy od dnia prze­kro­cze­nia gra­nicy. Dla osób uda­ją­cych się tam jedy­nie w celach tury­stycz­nych na okres nie dłuż­szy niż 30 dni nie jest wymagana wiza. W innych przy­pad­kach należy ubie­gać się o pozwo­le­nie na wjazd w naj­bliż­szej jed­no­stce kon­su­lar­nej.  Waluta: w Taj­lan­dii płaci się batami (w skró­cie THB).Ceny: w porów­na­niu do Pol­ski w Taj­lan­dii jest bar­dzo tanio. Posi­łek w nie­dro­giej restau­ra­cji kosz­tuje około 10-15 zło­tych pol­skich.Czas: w Taj­lan­dii obo­wią­zuje strefa cza­sowa UTC + 7.Napię­cie: wynosi 220 V. Więk­szość gniaz­dek dosto­so­wana jest zarówno do wty­czek z okrą­głymi, jak i pła­skimi bol­cami.Szcze­pie­nia: przed podróżą do Taj­lan­dii nie trzeba się szczepić. Poleca się jednak szczepionki na dur brzuszny, japońskie zapa­le­nie opon mózgo­wych czy wiru­sowe zapa­le­nie wątroby.  Inne ważne informacje:
W Tajlandii ważną rolę w życiu społecznym odgrywa rodzina królewska, do której Tajowie odnoszą się z ogromnym szacunkiem.
W przypadku sytuacji konfliktowych z Tajami należy starać się nie podnosić głosu. Jest to bowiem uważane za przejaw braku szacunku.
Należy unikać dotykania głowy Taja (nawet małych dzieci), gdyż ta część ciała uważana jest za świętą.
Każdy posąg Buddy jest uważany za święty. Należy obchodzić się z nimi z należytym szacunkiem (przykładowo nie można się na nie wspinać).
Odwiedzając świątynie, należy być stosownie ubranym (tj. mieć zakryte ramiona, długie spodnie, zakryte buty).
W kantorach wymiany walut przyjmowane są jedynie dolary amerykańskie.
Korzystając z taksówki, należy prosić o włączenie licznika lub wcześniej ustalić cenę za przejazd.UWAGA!W Tajlandii wprowadzono ograniczenia dotyczące przewozu i użytkowania papierosów oraz E-papierosów.Dodatkowo w całym kraju, na plażach obowiązuje zakaz palenia na plaży pod karą więzienia do roku lub kary grzywny w wysokości do 100 000 THB (około 11 000 zł).W przypadku E-papierosów obowiązuje całkowity zakaz wwozu i użytkowania pod karą więzienia do 10 lat lub/oraz kary grzywny w wysokości pięciokrotnej wartości urządzenia.Amba­sady:
Amba­sada Rze­czypospolitej Pol­skiej znaj­duje się w Bang­koku (100/81-82. 25th floor. Von­gva­nij Buil­ding B, Rama 9 Road, Huay­kwang, 10310, tel.: +66 2645 0367-9).
 
 
WAŻNE:
z uwagi zmieniające się przepisy sanitarne w poszczególnych krajach

Prezentowane w informacji opisy, opinie oraz zdjęcia przedstawiają subiektywne odczucia ich autora i nie stanowią części oficjalnego opisu obiektu organizatora turystyki (przedsiębiorcy turystycznego). Pokoje oraz udogodnienia mogą się różnić od zawartych w informacji, za co Travelplanet.pl S.A. nie ponosi odpowiedzialności. Oficjalny opis dostarczony przez organizatora turystyki znajdziesz na stronie poświęconej wybranej przez Ciebie imprezie turystycznej, po wskazaniu interesującego Cię terminu wyjazdu.

Informacje o hotelu

 • Odległość od plaży Plaża 0 m
 • Odległość od lotniska Lotnisko 80 km
 • Klimatyzacja Klimatyzacja tak
 • Basen zewnętrzny Basen zewnętrzny tak
 • TV TV tak
 • Kącik dziecięcy, Basen dla dzieci Kącik dziecięcy tak
 • Fitness Fitness tak
 • Bar Bar tak
 • Hotelowa restauracja Hotelowa restauracja tak
 • Kawiarnia Kawiarnia tak

Opinie o hotelu

Ocena 4,5 / 5
Travelplanet

Bardzo Dobry (Na podstawie 21 opinii)

Zakwaterowanie 4,6 / 5

Wyżywienie 4,0 / 5

Okolica 4,7 / 5

Cena 4,3 / 5

Informacje dotyczące weryfikacji opinii

11. najwyższa ocena z 643 hoteli w Krabi

Ivana K.

Ocena 5,0 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 14.3. - 22.3.2024 Oceniono: Marzec 2024

Chada Beach Resort & Spa Ocena: 4/5 Tajlandia, Krabi

Wakacje były niesamowite, jestem podłączony na max. Jeśli lubisz spokojne wakacje, Koh Lanta jest idealna. Nasza delegata Marina była niesamowita.

Wakacje były niesamowite, jestem podłączony na max. Jeśli lubisz spokojne wakacje, Koh Lanta jest idealna. Nasza delegata Marina była niesamowita.

Zakwaterowanie 5,0 / 5

Wyżywienie 5,0 / 5

Okolica 5,0 / 5

Cena 5,0 / 5

Zakwaterowanie
Zakwaterowanie jest bardzo ładne, domy w morzu zieleni. Przyjemne pokoje z klimatyzacją.

Wyżywienie
Kuchnia tajska różni się od tej, do której jesteśmy przyzwyczajeni, ale jest doskonała.

Obsługa w hotelu
Personel hotelu jest bardzo miły, uśmiechnięty i bardzo pomocny.

Plaża
Plaża jest przyjemna, piaszczysta i czysta.

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (0) (0)

Kateřina

Ocena 3,5 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 29.2. - 8.3.2024 Oceniono: Marzec 2024

Chada Beach Resort & Spa Ocena: 4/5 Tajlandia, Krabi

Wysokiej jakości hotel dobrze położony

Wysokiej jakości hotel dobrze położony

Zakwaterowanie 3,8 / 5

Wyżywienie 3,0 / 5

Okolica 4,0 / 5

Cena 3,0 / 5

Zakwaterowanie
Przestronny przyjemny pokój. Brakowało na przykład suszarki do włosów

Wyżywienie
Średnia dla Tajlandii. Nie nadaje się do oferty z niepełnym wyżywieniem lub wyższym

Obsługa w hotelu
Odpowiedni. Słabo wyposażone, przestarzałe siłownie

Plaża
Netto duże, rozsądnie zaludnione. Stopniowe wejście. Bardziej wyraźny odpływ. Gorące meduzy

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (0) (0)

Filtruj opinie

Ivana K.

Ocena 5,0 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 14.3. - 22.3.2024 Oceniono: Marzec 2024

Chada Beach Resort & Spa Ocena: 4/5 Tajlandia, Krabi

Wakacje były niesamowite, jestem podłączony na max. Jeśli lubisz spokojne wakacje, Koh Lanta jest idealna. Nasza delegata Marina była niesamowita.

Wakacje były niesamowite, jestem podłączony na max. Jeśli lubisz spokojne wakacje, Koh Lanta jest idealna. Nasza delegata Marina była niesamowita.

Zakwaterowanie 5,0 / 5

Wyżywienie 5,0 / 5

Okolica 5,0 / 5

Cena 5,0 / 5

Zakwaterowanie
Zakwaterowanie jest bardzo ładne, domy w morzu zieleni. Przyjemne pokoje z klimatyzacją.

Wyżywienie
Kuchnia tajska różni się od tej, do której jesteśmy przyzwyczajeni, ale jest doskonała.

Obsługa w hotelu
Personel hotelu jest bardzo miły, uśmiechnięty i bardzo pomocny.

Plaża
Plaża jest przyjemna, piaszczysta i czysta.

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (0) (0)

Kateřina

Ocena 3,5 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 29.2. - 8.3.2024 Oceniono: Marzec 2024

Chada Beach Resort & Spa Ocena: 4/5 Tajlandia, Krabi

Wysokiej jakości hotel dobrze położony

Wysokiej jakości hotel dobrze położony

Zakwaterowanie 3,8 / 5

Wyżywienie 3,0 / 5

Okolica 4,0 / 5

Cena 3,0 / 5

Zakwaterowanie
Przestronny przyjemny pokój. Brakowało na przykład suszarki do włosów

Wyżywienie
Średnia dla Tajlandii. Nie nadaje się do oferty z niepełnym wyżywieniem lub wyższym

Obsługa w hotelu
Odpowiedni. Słabo wyposażone, przestarzałe siłownie

Plaża
Netto duże, rozsądnie zaludnione. Stopniowe wejście. Bardziej wyraźny odpływ. Gorące meduzy

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (0) (0)

Pavel D.

Ocena 3,9 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 1.2. - 9.2.2024 Oceniono: Luty 2024

Chada Beach Resort & Spa Ocena: 4/5 Tajlandia, Krabi

Za całą usługę związaną z wycieczką uważam również zapewnienie transportu. W tym kierunku CK...... Krytykuję wybór przewoźnika. Jakość obsługi personelu i jedzenia w samolocie była naprawdę zła. Mój wybór kolejnej wycieczki na pewno będzie zależał od tego, czy będę mógł podróżować z inną firmą.

Za całą usługę związaną z wycieczką uważam również zapewnienie transportu. W tym kierunku CK...... Krytykuję wybór przewoźnika. Jakość obsługi personelu i jedzenia w samolocie była naprawdę zła. Mój wybór kolejnej wycieczki na pewno będzie zależał od tego, czy będę mógł podróżować z inną firmą.

Zakwaterowanie 4,5 / 5

Wyżywienie 3,5 / 5

Okolica 3,5 / 5

Cena 4,0 / 5

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (2) (0)

Šárka L.

Ocena 3,5 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 18.1. - 2.2.2024 Oceniono: Luty 2024

Chada Beach Resort & Spa Ocena: 4/5 Tajlandia, Krabi

Widzieliśmy delegata na pierwszym spotkaniu, w przeciwnym razie niczego nie potrzebowaliśmy, wycieczki były drogie, jeździliśmy z lokalnymi biurami podróży za znacznie mniejsze pieniądze.

Widzieliśmy delegata na pierwszym spotkaniu, w przeciwnym razie niczego nie potrzebowaliśmy, wycieczki były drogie, jeździliśmy z lokalnymi biurami podróży za znacznie mniejsze pieniądze.

Zakwaterowanie 5,0 / 5

Wyżywienie 3,0 / 5

Okolica 3,0 / 5

Cena 3,0 / 5

Zakwaterowanie
Pokój był przestronny, ładnie urządzony.

Wyżywienie
Mieliśmy obiadokolację, co nam w Tajlandii nie odpowiada. Śniadania były świetne, obiad jedliśmy tylko około 3 razy. Wolimy odwiedzać targi.

Obsługa w hotelu
Usługi hotelowe były świetne, ręczniki i ręczniki plażowe oraz 2 wody zmieniano codziennie

Plaża
Plaża była czysta, ale morze było bardzo płytkie, droga była długa.

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (0) (0)

Jaroslav M.

Ocena 4,9 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 25.1. - 2.2.2024 Oceniono: Luty 2024

Chada Beach Resort & Spa Ocena: 4/5 Tajlandia, Krabi

Hotel Chada Resort bardzo dobrze wyposażony i doskonała obsługa. Bary z napojami bezpośrednio z basenu z możliwością zapłaty poprzez zameldowanie się w pokoju. Płatne na koniec pobytu. Jedzenie rewelacyjne, duży wybór w codziennym menu. Pyszne owoce każdego dnia. Po prostu słynna kuchnia tajska. Personel z wielkim szacunkiem dla wczasowiczów. Po prostu bez błędów i z wielką satysfakcją.

Hotel Chada Resort bardzo dobrze wyposażony i doskonała obsługa. Bary z napojami bezpośrednio z basenu z możliwością zapłaty poprzez zameldowanie się w pokoju. Płatne na koniec pobytu. Jedzenie rewelacyjne, duży wybór w codziennym menu. Pyszne owoce każdego dnia. Po prostu słynna kuchnia tajska. Personel z wielkim szacunkiem dla wczasowiczów. Po prostu bez błędów i z wielką satysfakcją.

Zakwaterowanie 5,0 / 5

Wyżywienie 5,0 / 5

Okolica 5,0 / 5

Cena 4,5 / 5

Zakwaterowanie
Zakwaterowanie złoty apartament z bezpośrednim dostępem do basenu i tarasu. Duży salon, potem łazienka, wanna, prysznic, WC, wszystko osobno i umywalka do codziennej higieny. Następnie sypialnia z dobrym łóżkiem i wyjściem na taras nad wodą. Klimat oczywiście.

Wyżywienie
Słynna kuchnia tajska z dużym wyborem. Wszystko smaczne i akceptowalne dla Europejczyków. Pyszne świeże owoce na obiad.

Obsługa w hotelu
Tutaj nie ma na co narzekać. Codziennie czyszczone chemicznie ręczniki, ręczniki i małe ręczniki. Ponadto zawsze są nowe suche ręczniki na basen. Baseny przy pokojach i nad morzem z leżakami i parasolami. Sztuczna trawa do płaczu.

Plaża
Piaszczysta z odpływem po 6 godzinach. Ciepłe czyste.

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (1) (0)

Nie udało się znaleźć oferty Twoich marzeń?

Zadzwoń lub wyślij zapytanie, a my wyszukamy dla Ciebie wyjazd, który będziesz długo i mile wspominać!

Jesteśmy dostępni 7 dni/tyg. 8:00-23:00.

+48 71 771 76 83

Ładuję

Ładowanie położenia hotelu i opisu...

Więcej hoteli, które mogą Cię zainteresować