Znakomity wybór! Nasi Klienci byli tym hotelem zachwyceni.

Hotel Berger's Sporthotel

Ocena: 4/5

Austria, Saalbach / Hinterglemm, Saalbach

Więcej o hotelu

od 4 159 za os.

Wybierz termin

Wybraliśmy dla was

Prognozowane ceny w nadchodzących miesiącach

Wybierz termin

Nieoficjalny opis hotelu

Numer hotelu: 27 025

Położenie:

- Saalbach
- w centrum miejscowości
- w pobliżu sklepy, bary, restauracje
- stacja kolejowa ok. 18 km
- ok. 50 m od najbliższych wyciągów
- ok. 100 m od przystanku skibusa

Wyposażenie hotelu:

- recepcja
- bezprzewodowy internet
- restauracja
- bar

Bezpłatnie
- basen wewnętrzny
 

Pokoje:

double room standard
- ok.  20 m
-  łazienka (wanna/prysznic, WC)
- TV  SAT
- minibar dodatkowo płatny
Family room
- ok.  25 m
- jedno pomieszczenie
- łóżko podwójne I sofa 2 os.
Apartment Standard
- ok.  30 m
- 2 pomieszczenia

Wyżywienie:

BB(Bed&Breakfast) - śniadania
HB (Half Board) - śniadania i kolacje
Kolacja świąteczna i sylwestrowa w cenie (w opcji HB)

Dodatkowe informacje:

- opłata klimatyczna płatna na miejscu
- parking w zależności od dostępności bezpłatny
- garaż 10 EUR/dzień
- obiekt nie akceptuje zwierząt
- zakwaterowanie  od 14:00, wykwaterowanie do 11:00

 

Opis kraju

AUSTRIAAustria to ide­alny waka­cyjny kie­ru­nek dla wszyst­kich, któ­rzy kochają naturę, gór­skie kra­jo­brazy oraz kli­ma­tyczne, pełne zabyt­ków mia­sta. Nazywana jest stolicą spor­tów zimo­wych ze względu na mnogość ośrodków narciarskich i szlaków turystycznych.Austria to sto­sun­kowo nie­wielki kraj poło­żony w Euro­pie Środ­ko­wej. Gra­ni­czy z ośmioma kra­jami: Niem­cami, Cze­chami, Wło­chami, Węgrami, Sło­we­nią, Szwaj­ca­rią, Sło­wa­cją i małym pań­stew­kiem Liech­ten­stein. Ponad połowa jej tery­to­rium znaj­duje się w Alpach, a znaczną część sta­no­wią parki naro­dowe. Jej największym skarbem są znane na cały świat i wyjątkowo dobrze wyposażone ośrodki narciarskie. Pod­czas urlopu w Austrii warto przede wszyst­kim odpo­cząć w jed­nej z wielu nie­zwy­kle kli­ma­tycz­nych gór­skich miej­sco­wo­ści. Na tle innych państw Austrię wyróż­nia cha­rak­te­ry­styczna archi­tek­tura miast i miasteczek oraz piękne zamki i pałace, w więk­szo­ści powstałe za cza­sów Habs­bur­gów. Słynie ona także z pięknych górskich krajobrazów. Pod­czas zimowego urlopu w Austrii warto odwiedzić takie rejony jak chociażby Styria, Tyrol, Ziemia Salzburska czy Górna Austria. Pełne są one klimatycznych miejscowości turystycznych, ośrodków narciarskich i miejsc sprzyjających uprawianiu różnorodnych sportów zimowych. Z górskich miejscowości na szcze­gólną uwagę zasłu­guje chociażby Sal­zburg wraz ze wzno­szącą się nad nim twier­dzą Hohen­sal­zburg oraz oto­czony pasmami wyso­kich gór Inns­bruck, a także szereg mniejszych miasteczek i wsi położonych u podnóża majestatycznych Alp. Perłą małych miej­sco­wo­ści jest Hal­l­statt - wieś z praw­do­po­dob­nie naj­pięk­niej­szym widokiem w całych austriac­kich Alpach. Pasjo­naci spor­tów zimo­wych powinni wybrać się do jed­nego ze słyn­nych na cały świat austriac­kich ośrod­ków nar­ciar­skich, takich jak Mayr­ho­fen, Ski Arl­berg czy Ser­faus-Fiss-Ladis.Kul­tura i oby­czajeWażnym ele­men­tem kultury Austrii jest muzyka kla­syczna. Kraj ten jest bowiem miej­scem uro­dze­nia jed­nego z naj­słyn­niej­szych kom­po­zy­to­rów na świe­cie - Wol­fganga Ama­de­usza Mozarta. Ogromną sławą poszczy­cić się może także Opera Wie­deńska, Wie­deński Chór Chło­pięcy oraz orkie­stra Wie­ner Phil­har­mo­ni­ker. Cie­ka­wostką na temat Austrii jest fakt, że to wła­śnie tam powstała słynna kolęda Cicha noc". Kultura Austrii jest jednak silnie związana z Alpami. Niegdyś to właśnie na ich zboczach kwitł handel oraz rozwijało się rolnictwo i hodowla bydła. Pozostałością tych czasów są chociażby takie miejsca jak Großglockner Hochalpenstraße - najstarszy szlak transportowy w całym paśmie Alp. Współcześnie góry stanowią także najważniejszy ośrodek turystyczny. Turystów przyciągają nie tylko krajobrazy i jedne z najlepszych ośrodków narciarskich świata, ale i liczne atrakcje. W okresie bożonarodzeniowy, w większości austriackich miast odbywają się mniejsze lub większe jarmarki świąteczne. Można na nich zakupić wiele lokalnych wyrobów, spróbować tradycyjnej kuchni austriackiej, kupić oryginalny prezent "na gwiazdkę" czy też podziwiać regionalną sztukę. Austriackie jarmarki odznaczają się także niepowtarzalną atmosferą, wprowadzającą w magiczny klimat świąt. Za najpopularniejszy i największy uznaje się ten odbywający się w Innsbrucku. W lutym zaś ulicami miast i miasteczek (w szczególności tych położonych w Tyrolu) przechodzą "diabelskie parady" - mroczne korowody, stworzone przez mieszkańców przebranych za diabły i inne potwory. Według tradycji pochody te mają symbolizować zmagania wiosny z zimą.Kuch­niaKuch­nia austriacka to połą­cze­nie tra­dy­cji wywo­dzącej się z cza­sów Austro-Węgier z wpły­wami kuchni cze­skiej, żydow­skiej i wło­skiej. Każdy rejon kraju cha­rak­te­ry­zuje nieco inna kuch­nia. Inne są też dania regio­nalne. Naj­po­pu­lar­niej­szych ośrod­kiem kuli­nar­nym jest nato­miast Wie­deń, a kuch­nia wie­deń­ska znana jest na całym świe­cie. Do jej najsłynniejszych dań należą schnit­zel (kotlet z cie­lę­ciny w panierce z bułki tar­tej, poda­wany z pla­ster­kiem cytryny), sałatka ziem­nia­czana, beu­schel (potrawka z płu­cek i serc cie­lę­cych) oraz gula­sze. Kuch­nia aus­triacka sły­nie jed­nak głów­nie z ciast, takich jak stru­del (cia­sto maka­ro­nowe" z jabł­kami) czy kip­fle (rodzaj słod­kich pącz­ków).Dla aktyw­nychAustria to raj dla tych, któ­rzy wolny czas lubią spę­dzać aktyw­nie. W okolicach grudnia Austria zamie­nia się w kra­inę spor­tów zimo­wych, przede wszyst­kim nar­ciar­stwa, snow­bo­ardu, sanecz­kar­stwa, nart bie­go­wych i sko­ków nar­ciar­skich. Ferie w Austrii warto spę­dzić w jed­nym z licz­nych ośrod­ków nar­ciar­skich.Co warto kupić?Dobrą pamiątką z Austrii będą wszel­kie sło­dy­cze, z któ­rych kraj sły­nie. Są to przede wszyst­kim pra­liny, czę­sto ozdo­bione wize­run­kiem chluby naro­dowej - Mozarta. Z gór warto przy­wieźć wyroby regio­nalne, tra­dy­cyjne stroje tyrol­skie lub cha­rak­te­ry­styczne austriac­kie nakry­cia głowy. Dzie­ciom na pewno spodo­bają się maskotki przy­po­mi­na­jące alpej­skich miesz­kań­ców: świ­staki, kozice czy niedź­wie­dzie.PogodaKli­mat Austrii nie różni się zbyt­nio od tego panu­ją­cego w Pol­sce. Austria leży bowiem w stre­fie kli­matu umiar­ko­wa­nego kon­ty­nen­tal­nego, dla któ­rego cha­rak­te­ry­styczne są cztery wyraźne pory roku. Jed­nakże tem­pe­ra­tury w Austrii są nieco niż­sze niż w Pol­sce, a śnieg utrzy­muje się tam dużo dłu­żej. Lata są sło­neczne i cie­płe, ale rzadko upalne. Zimy natomiast czę­sto dłu­gie i sro­gie.Przy­datne zwrotyJęzy­kiem naro­do­wym Austria­ków jest nie­miecki. Jakie wyrażenia warto znać?dzień dobry - Guten Mor­gendo widze­nia - Auf Wie­der­se­hendzię­kuję (bar­dzo) - danke (sehr)pro­szę - bitteprze­pra­szam - ent­schul­di­gen Sie (prośba), Ent­schul­di­gungile to kosz­tuje? - wie viel kostet es?gdzie jest... - Wo ist...sta­cja kole­jowa - Bahn­hoflot­ni­sko - Flu­gha­fenbilet - Fahr­karteDla­czego Austria?Choć Austria znaj­duje się sto­sun­kowo bli­sko Pol­ski, zaska­kuje swoją kul­turą, kuch­nią i oby­cza­jami. Zupeł­nie inne są także kra­jo­brazy. Poko­chają je przede wszyst­kim miło­śnicy gór­skiej natury, pokrytych białym puchem stoków oraz klimatycznych górskich miejscowości. Austria to prawdziwy raj dla miłośników sportów zimowych.Infor­ma­cje prak­tyczneWyma­gane doku­menty: Austria jest człon­kiem Unii Euro­pej­skiej i znaj­duje się w stre­fie Schen­gen. Dzięki temu wje­chać do niej można, posia­da­jąc jedy­nie dowód oso­bi­sty lub ważny pasz­port.Waluta: w Austrii płaci się w euro.Ceny: Austria jest jed­nym z naj­droż­szych kra­jów euro­pej­skich. Dla przykładu za posi­łek w nie­dro­giej restau­ra­cji zapła­cić trzeba około 15 euro, czyli mniej wię­cej 60 zło­tych. Tury­styka Austrii jest jed­nak bardzo roz­wi­nięta, dla­tego można zna­leźć np. tań­sze noc­legi.Czas: w Austrii obo­wią­zuje ten sam czas co w Pol­sce - UTC +1 w zimie i UTC +2 w lecie.Napię­cie: gniazdka są takie same jak w Pol­sce, a napię­cie i natę­że­nie wynosi: 230 V i 50 Hz.Szcze­pie­nia: jadąc na waka­cje do Austrii, nie trzeba się na nic szcze­pić.Amba­sady:
Amba­sada Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej znaj­duje się w Wied­niu (Hiet­zin­ger Haupt­straße 42 c, 1130 Wien, tel.: (+43 1) 87015-100);
Amba­sada Repu­bliki Austrii - w War­sza­wie (ul. Jurija Gaga­rina 34, 00-748 War­szawa, tel.: 22 841 00 81).

WAŻNE:
z uwagi zmieniające się przepisy sanitarne w poszczególnych krajach prosimy o sprawdzenie aktualnych informacji na stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

Prezentowane w informacji opisy, opinie oraz zdjęcia przedstawiają subiektywne odczucia ich autora i nie stanowią części oficjalnego opisu obiektu organizatora turystyki (przedsiębiorcy turystycznego). Pokoje oraz udogodnienia mogą się różnić od zawartych w informacji, za co Travelplanet.pl S.A. nie ponosi odpowiedzialności. Oficjalny opis dostarczony przez organizatora turystyki znajdziesz na stronie poświęconej wybranej przez Ciebie imprezie turystycznej, po wskazaniu interesującego Cię terminu wyjazdu.

Informacje o hotelu

 • Odległość od centrum miasta Centrum miasta 0 m
 • Odległość od stoku narciarskiego Nachylenie 100 m
 • Klimatyzacja Klimatyzacja tak
 • Basen zewnętrzny Basen zewnętrzny tak
 • Basen wewnętrzny Basen wewnętrzny tak
 • TV TV tak
 • Minibar, Bar Minibar tak
 • Lódowka Lódowka tak
 • Hotel przy ulicy Hotel przy ulicy tak
 • Fitness Fitness tak
 • Hotelowa restauracja Hotelowa restauracja tak
 • Kawiarnia Kawiarnia tak
 • Recepcja 24h Recepcja 24h tak
 • Wifi Wifi tak

Opinie o hotelu

Ocena 4,4 / 5
Travelplanet

Bardzo Dobry (Na podstawie 8 opinii)

Zakwaterowanie 4,2 / 5

Wyżywienie 4,3 / 5

Okolica 4,8 / 5

Cena 4,3 / 5

Informacje dotyczące weryfikacji opinii

12. najwyższa ocena z 116 hoteli w Saalbach / Hinterglemm

Piotr B.

Ocena 5,0 / 5

Zweryfikowana opinia (Travelplanet.pl) Data pobytu 27.8. - 3.9.2023 Oceniono: Wrzesień 2023

Berger's Sporthotel Ocena: 4/5 Austria, Saalbach / Hinterglemm

Zwycięzca Konkursu Opinii

Brak zastrzeżeń do hotelu, jesli wymagasz luksusu, to znajdziesz coś, ale 10 razy drozej

Brak zastrzeżeń do hotelu, jesli wymagasz luksusu, to znajdziesz coś, ale 10 razy drozej

Zakwaterowanie 5,0 / 5

Wyżywienie 5,0 / 5

Okolica 5,0 / 5

Cena 5,0 / 5

Zakwaterowanie
Pokoj ok, codziennie sprzatany z wymianą ręczników.

Wyżywienie
Dania do wyboru plus bar salakyowy, desery. Git.

Obsługa w hotelu
Przyjazny personel, we wszystk8m pomaga.

Czy ta recenzja była pomocna? (0) (0)

Karel Z.

Ocena 2,9 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 10.2. - 17.2.2024 Oceniono: Luty 2024

Berger's Sporthotel Ocena: 4/5 Austria, Saalbach / Hinterglemm

Starszy hotel, który na zdjęciach wygląda lepiej niż w rzeczywistości. Na pewno przydałby się remont. Niewentylowana przechowalnia sprzętu narciarskiego w piwnicy była okropna. Personel recepcji nie był zbyt przyjazny. Pierwszego dnia był problem z noclegiem, pokoju za który zapłaciliśmy nie było, więc musieliśmy wyjaśnić pewne fakty i następnego ranka dostaliśmy odpowiedni pokój. Od słowackiej obsługi restauracji, która była bardzo przychylna, dowiedziałam się, że organizacja zakwaterowania jest słabym punktem hotelu, gdyż co tydzień pojawia się problem. Główną zaletą hotelu jest lokalizacja i moim zdaniem właściciele na niej polegają. Na pewno nigdy więcej tam nie pojedziemy i nie polecam tego hotelu.

Starszy hotel, który na zdjęciach wygląda lepiej niż w rzeczywistości. Na pewno przydałby się remont. Niewentylowana przechowalnia sprzętu narciarskiego w piwnicy była okropna. Personel recepcji nie był zbyt przyjazny. Pierwszego dnia był problem z noclegiem, pokoju za który zapłaciliśmy nie było, więc musieliśmy wyjaśnić pewne fakty i następnego ranka dostaliśmy odpowiedni pokój. Od słowackiej obsługi restauracji, która była bardzo przychylna, dowiedziałam się, że organizacja zakwaterowania jest słabym punktem hotelu, gdyż co tydzień pojawia się problem. Główną zaletą hotelu jest lokalizacja i moim zdaniem właściciele na niej polegają. Na pewno nigdy więcej tam nie pojedziemy i nie polecam tego hotelu.

Zakwaterowanie 2,0 / 5

Wyżywienie 3,5 / 5

Okolica 4,0 / 5

Cena 2,0 / 5

Zakwaterowanie
Duży problem z organizacją i gwarancją płatnego pokoju. Niektóre pokoje są bardzo zużyte. Pierwszego dnia byliśmy w małym, bardzo starym pokoju, w którym nawet prysznic nie był całkowicie „świeży”. Hotel czterogwiazdkowy powinien mieć inny standard.

Wyżywienie
Bardzo dobry standard śniadań. Kolacja bardzo dobra, bogaty wybór barów sałatkowych i deserów.

Obsługa w hotelu
Wellness, sauna fińska, basen ze stali nierdzewnej - wszystko działało bez problemów. czystość OK:

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (0) (0)

Filtruj opinie

Piotr B.

Ocena 5,0 / 5

Zweryfikowana opinia (Travelplanet.pl) Data pobytu 27.8. - 3.9.2023 Oceniono: Wrzesień 2023

Berger's Sporthotel Ocena: 4/5 Austria, Saalbach / Hinterglemm

Zwycięzca Konkursu Opinii

Brak zastrzeżeń do hotelu, jesli wymagasz luksusu, to znajdziesz coś, ale 10 razy drozej

Brak zastrzeżeń do hotelu, jesli wymagasz luksusu, to znajdziesz coś, ale 10 razy drozej

Zakwaterowanie 5,0 / 5

Wyżywienie 5,0 / 5

Okolica 5,0 / 5

Cena 5,0 / 5

Zakwaterowanie
Pokoj ok, codziennie sprzatany z wymianą ręczników.

Wyżywienie
Dania do wyboru plus bar salakyowy, desery. Git.

Obsługa w hotelu
Przyjazny personel, we wszystk8m pomaga.

Czy ta recenzja była pomocna? (0) (0)

Karel Z.

Ocena 2,9 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 10.2. - 17.2.2024 Oceniono: Luty 2024

Berger's Sporthotel Ocena: 4/5 Austria, Saalbach / Hinterglemm

Starszy hotel, który na zdjęciach wygląda lepiej niż w rzeczywistości. Na pewno przydałby się remont. Niewentylowana przechowalnia sprzętu narciarskiego w piwnicy była okropna. Personel recepcji nie był zbyt przyjazny. Pierwszego dnia był problem z noclegiem, pokoju za który zapłaciliśmy nie było, więc musieliśmy wyjaśnić pewne fakty i następnego ranka dostaliśmy odpowiedni pokój. Od słowackiej obsługi restauracji, która była bardzo przychylna, dowiedziałam się, że organizacja zakwaterowania jest słabym punktem hotelu, gdyż co tydzień pojawia się problem. Główną zaletą hotelu jest lokalizacja i moim zdaniem właściciele na niej polegają. Na pewno nigdy więcej tam nie pojedziemy i nie polecam tego hotelu.

Starszy hotel, który na zdjęciach wygląda lepiej niż w rzeczywistości. Na pewno przydałby się remont. Niewentylowana przechowalnia sprzętu narciarskiego w piwnicy była okropna. Personel recepcji nie był zbyt przyjazny. Pierwszego dnia był problem z noclegiem, pokoju za który zapłaciliśmy nie było, więc musieliśmy wyjaśnić pewne fakty i następnego ranka dostaliśmy odpowiedni pokój. Od słowackiej obsługi restauracji, która była bardzo przychylna, dowiedziałam się, że organizacja zakwaterowania jest słabym punktem hotelu, gdyż co tydzień pojawia się problem. Główną zaletą hotelu jest lokalizacja i moim zdaniem właściciele na niej polegają. Na pewno nigdy więcej tam nie pojedziemy i nie polecam tego hotelu.

Zakwaterowanie 2,0 / 5

Wyżywienie 3,5 / 5

Okolica 4,0 / 5

Cena 2,0 / 5

Zakwaterowanie
Duży problem z organizacją i gwarancją płatnego pokoju. Niektóre pokoje są bardzo zużyte. Pierwszego dnia byliśmy w małym, bardzo starym pokoju, w którym nawet prysznic nie był całkowicie „świeży”. Hotel czterogwiazdkowy powinien mieć inny standard.

Wyżywienie
Bardzo dobry standard śniadań. Kolacja bardzo dobra, bogaty wybór barów sałatkowych i deserów.

Obsługa w hotelu
Wellness, sauna fińska, basen ze stali nierdzewnej - wszystko działało bez problemów. czystość OK:

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (0) (0)

Petr H.

Ocena 5,0 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 22.8. - 26.8.2023 Oceniono: Sierpień 2023

Berger's Sporthotel Ocena: 4/5 Austria, Saalbach / Hinterglemm

Zarówno lokalizacja jak i hotel przerosły nasze oczekiwania.

Zarówno lokalizacja jak i hotel przerosły nasze oczekiwania.

Zakwaterowanie 5,0 / 5

Wyżywienie 5,0 / 5

Okolica 5,0 / 5

Cena 5,0 / 5

Zakwaterowanie
Super, czystość.

Wyżywienie
Częściowe wyżywienie, śniadanie w formie bufetu. Kolacja do wyboru z 3 rodzajów.

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (0) (0)

Leona M.

Ocena 4,4 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 15.8. - 18.8.2023 Oceniono: Sierpień 2023

Berger's Sporthotel Ocena: 4/5 Austria, Saalbach / Hinterglemm

Wszystko było ok. Hotel, obsługa i właściciel. Śniadanie TOP, kolacja gorsza, ale wszystko da się rozwiązać ???????????????????? Saalbach piękne, wspaniałe wakacje.????

Wszystko było ok. Hotel, obsługa i właściciel. Śniadanie TOP, kolacja gorsza, ale wszystko da się rozwiązać ???????????????????? Saalbach piękne, wspaniałe wakacje.????

Zakwaterowanie 5,0 / 5

Wyżywienie 2,5 / 5

Okolica 5,0 / 5

Cena 5,0 / 5

Zakwaterowanie
Świetnie.

Wyżywienie
Śniadanie TOP, kolacja gorsza, ale do rozwiązania ????

Obsługa w hotelu
100% ????

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (0) (0)

Radek

Ocena 2,5 / 5

Niezweryfikowana opinia Opinia utworzona 3 lub więcej lat temu 

Berger's Sporthotel Ocena: 4/5 Austria, Saalbach / Hinterglemm

Niestety Pan Marek dał opinię jak już wykupiliśmy wycieczkę, absolutnie nie polecam. Mikroskopijne pokoje, wszechobecny brud, podłe jedzenie, straszny hałas w pokojach dobiegający z zewnątrz. DRAMAT

Niestety Pan Marek dał opinię jak już wykupiliśmy wycieczkę, absolutnie nie polecam. Mikroskopijne pokoje, wszechobecny brud, podłe jedzenie, straszny hałas w pokojach dobiegający z zewnątrz. DRAMAT

Zakwaterowanie 1,4 / 5

Wyżywienie 1,0 / 5

Okolica 5,0 / 5

Czy ta recenzja była pomocna? (2) (0)

Nie udało się znaleźć oferty Twoich marzeń?

Zadzwoń lub wyślij zapytanie, a my wyszukamy dla Ciebie wyjazd, który będziesz długo i mile wspominać!

Jesteśmy dostępni 7 dni/tyg. 8:00-23:00.

+48 71 771 76 83

Ładuję

Ładowanie położenia hotelu i opisu...

Pogoda

Aktualna pogoda

 • Temperatura 7 °C temperatura w nocy -6 °C

Prognoza pogody na następne dni

 • Jutro 9 °C temperatura w nocy -4 °C

 • Środa 9 °C temperatura w nocy -3 °C

 • Czwartek 12 °C temperatura w nocy -2 °C

Najlepsze miesiące na wakacje w tym miejscu

 • Najlepszy
 • Dobry
 • Niski sezon
 1. Styczeń
 2. Luty
 3. Marzec
 4. Kwiecień
 5. Maj
 6. Czerwiec
 7. Lipiec
 8. Sierpień
 9. Wrzesień
 10. Październik
 11. Listopad
 12. Grudzień

Więcej hoteli, które mogą Cię zainteresować