Znakomity wybór! Nasi Klienci byli tym hotelem zachwyceni.

Hotel Falkensteiner Hotel Sonnenalpe

Ocena: 4/5

Austria, Nassfeld, Sonnenalpe Nassfeld

Możliwość zjazdu na nartach bezpośrednio pod hotel Wyśmienita i urozmaicona kuchnia Elegancki styl i piękne widoki Duża strefa wellness i strefa zabaw dla dzieci

Więcej o hotelu

od 2 309 za os.

Wybierz termin

Wybraliśmy dla was

Prognozowane ceny w nadchodzących miesiącach

Wybierz termin

Nieoficjalny opis hotelu

Numer hotelu: 80 995

Położenie:

- Nassfeld
- centrum miejscowości
- stacja kolejowa 12 km
- bezpośrednio przy stoku

Wyposażenie hotelu:

- recepcja
- bezprzewodowy internet
- przechowalnia nart i butów
- restauracja
- bar

Bezpłatnie
- basen wewnętrzny
- whirlpool
- sauna
- biosauna
- fitness room

Płatne:
- masaże
- salon piękności


Dla dzieci:
- łóżeczko
- brodzik
- sala gier
- bufet dla dzieci

Pokoje:

DBL deluxe
- ok. 30  m
- łazienka (wanna/prysznic, WC, suszarka do włosów )
- TV SAT,
- sejf
- minibar płatny
- balkon/taras
Comfort Family
- ok. 36  m
- wydzielona część sypialna
- łóżko podwójne i łóżko piętrowe
- łazienka (wanna/prysznic, WC, suszarka do włosów )
- TV SAT,
- sejf
- minibar płatny
- balkon/taras

Wyżywienie:

FB (Full Board) - śniadania, obiady, kolacje

Dodatkowe informacje:

- taksa klimatyczna płatna
- parking w zależności od dostępności bezpłatnie
- garaż 15 EUR/dzień
- zwierzęta na potwierdzenie 25 EUR/dzień
- zakwaterowanie  od 15:00 , wykwaterowanie do 11:00

Opis kraju

AUSTRIAAustria to ide­alny waka­cyjny kie­ru­nek dla wszyst­kich, któ­rzy kochają naturę, gór­skie kra­jo­brazy oraz kli­ma­tyczne, pełne zabyt­ków mia­sta. Nazywana jest stolicą spor­tów zimo­wych ze względu na mnogość ośrodków narciarskich i szlaków turystycznych.Austria to sto­sun­kowo nie­wielki kraj poło­żony w Euro­pie Środ­ko­wej. Gra­ni­czy z ośmioma kra­jami: Niem­cami, Cze­chami, Wło­chami, Węgrami, Sło­we­nią, Szwaj­ca­rią, Sło­wa­cją i małym pań­stew­kiem Liech­ten­stein. Ponad połowa jej tery­to­rium znaj­duje się w Alpach, a znaczną część sta­no­wią parki naro­dowe. Jej największym skarbem są znane na cały świat i wyjątkowo dobrze wyposażone ośrodki narciarskie. Pod­czas urlopu w Austrii warto przede wszyst­kim odpo­cząć w jed­nej z wielu nie­zwy­kle kli­ma­tycz­nych gór­skich miej­sco­wo­ści. Na tle innych państw Austrię wyróż­nia cha­rak­te­ry­styczna archi­tek­tura miast i miasteczek oraz piękne zamki i pałace, w więk­szo­ści powstałe za cza­sów Habs­bur­gów. Słynie ona także z pięknych górskich krajobrazów. Pod­czas zimowego urlopu w Austrii warto odwiedzić takie rejony jak chociażby Styria, Tyrol, Ziemia Salzburska czy Górna Austria. Pełne są one klimatycznych miejscowości turystycznych, ośrodków narciarskich i miejsc sprzyjających uprawianiu różnorodnych sportów zimowych. Z górskich miejscowości na szcze­gólną uwagę zasłu­guje chociażby Sal­zburg wraz ze wzno­szącą się nad nim twier­dzą Hohen­sal­zburg oraz oto­czony pasmami wyso­kich gór Inns­bruck, a także szereg mniejszych miasteczek i wsi położonych u podnóża majestatycznych Alp. Perłą małych miej­sco­wo­ści jest Hal­l­statt - wieś z praw­do­po­dob­nie naj­pięk­niej­szym widokiem w całych austriac­kich Alpach. Pasjo­naci spor­tów zimo­wych powinni wybrać się do jed­nego ze słyn­nych na cały świat austriac­kich ośrod­ków nar­ciar­skich, takich jak Mayr­ho­fen, Ski Arl­berg czy Ser­faus-Fiss-Ladis.Kul­tura i oby­czajeWażnym ele­men­tem kultury Austrii jest muzyka kla­syczna. Kraj ten jest bowiem miej­scem uro­dze­nia jed­nego z naj­słyn­niej­szych kom­po­zy­to­rów na świe­cie - Wol­fganga Ama­de­usza Mozarta. Ogromną sławą poszczy­cić się może także Opera Wie­deńska, Wie­deński Chór Chło­pięcy oraz orkie­stra Wie­ner Phil­har­mo­ni­ker. Cie­ka­wostką na temat Austrii jest fakt, że to wła­śnie tam powstała słynna kolęda Cicha noc". Kultura Austrii jest jednak silnie związana z Alpami. Niegdyś to właśnie na ich zboczach kwitł handel oraz rozwijało się rolnictwo i hodowla bydła. Pozostałością tych czasów są chociażby takie miejsca jak Großglockner Hochalpenstraße - najstarszy szlak transportowy w całym paśmie Alp. Współcześnie góry stanowią także najważniejszy ośrodek turystyczny. Turystów przyciągają nie tylko krajobrazy i jedne z najlepszych ośrodków narciarskich świata, ale i liczne atrakcje. W okresie bożonarodzeniowy, w większości austriackich miast odbywają się mniejsze lub większe jarmarki świąteczne. Można na nich zakupić wiele lokalnych wyrobów, spróbować tradycyjnej kuchni austriackiej, kupić oryginalny prezent "na gwiazdkę" czy też podziwiać regionalną sztukę. Austriackie jarmarki odznaczają się także niepowtarzalną atmosferą, wprowadzającą w magiczny klimat świąt. Za najpopularniejszy i największy uznaje się ten odbywający się w Innsbrucku. W lutym zaś ulicami miast i miasteczek (w szczególności tych położonych w Tyrolu) przechodzą "diabelskie parady" - mroczne korowody, stworzone przez mieszkańców przebranych za diabły i inne potwory. Według tradycji pochody te mają symbolizować zmagania wiosny z zimą.Kuch­niaKuch­nia austriacka to połą­cze­nie tra­dy­cji wywo­dzącej się z cza­sów Austro-Węgier z wpły­wami kuchni cze­skiej, żydow­skiej i wło­skiej. Każdy rejon kraju cha­rak­te­ry­zuje nieco inna kuch­nia. Inne są też dania regio­nalne. Naj­po­pu­lar­niej­szych ośrod­kiem kuli­nar­nym jest nato­miast Wie­deń, a kuch­nia wie­deń­ska znana jest na całym świe­cie. Do jej najsłynniejszych dań należą schnit­zel (kotlet z cie­lę­ciny w panierce z bułki tar­tej, poda­wany z pla­ster­kiem cytryny), sałatka ziem­nia­czana, beu­schel (potrawka z płu­cek i serc cie­lę­cych) oraz gula­sze. Kuch­nia aus­triacka sły­nie jed­nak głów­nie z ciast, takich jak stru­del (cia­sto maka­ro­nowe" z jabł­kami) czy kip­fle (rodzaj słod­kich pącz­ków).Dla aktyw­nychAustria to raj dla tych, któ­rzy wolny czas lubią spę­dzać aktyw­nie. W okolicach grudnia Austria zamie­nia się w kra­inę spor­tów zimo­wych, przede wszyst­kim nar­ciar­stwa, snow­bo­ardu, sanecz­kar­stwa, nart bie­go­wych i sko­ków nar­ciar­skich. Ferie w Austrii warto spę­dzić w jed­nym z licz­nych ośrod­ków nar­ciar­skich.Co warto kupić?Dobrą pamiątką z Austrii będą wszel­kie sło­dy­cze, z któ­rych kraj sły­nie. Są to przede wszyst­kim pra­liny, czę­sto ozdo­bione wize­run­kiem chluby naro­dowej - Mozarta. Z gór warto przy­wieźć wyroby regio­nalne, tra­dy­cyjne stroje tyrol­skie lub cha­rak­te­ry­styczne austriac­kie nakry­cia głowy. Dzie­ciom na pewno spodo­bają się maskotki przy­po­mi­na­jące alpej­skich miesz­kań­ców: świ­staki, kozice czy niedź­wie­dzie.PogodaKli­mat Austrii nie różni się zbyt­nio od tego panu­ją­cego w Pol­sce. Austria leży bowiem w stre­fie kli­matu umiar­ko­wa­nego kon­ty­nen­tal­nego, dla któ­rego cha­rak­te­ry­styczne są cztery wyraźne pory roku. Jed­nakże tem­pe­ra­tury w Austrii są nieco niż­sze niż w Pol­sce, a śnieg utrzy­muje się tam dużo dłu­żej. Lata są sło­neczne i cie­płe, ale rzadko upalne. Zimy natomiast czę­sto dłu­gie i sro­gie.Przy­datne zwrotyJęzy­kiem naro­do­wym Austria­ków jest nie­miecki. Jakie wyrażenia warto znać?dzień dobry - Guten Mor­gendo widze­nia - Auf Wie­der­se­hendzię­kuję (bar­dzo) - danke (sehr)pro­szę - bitteprze­pra­szam - ent­schul­di­gen Sie (prośba), Ent­schul­di­gungile to kosz­tuje? - wie viel kostet es?gdzie jest... - Wo ist...sta­cja kole­jowa - Bahn­hoflot­ni­sko - Flu­gha­fenbilet - Fahr­karteDla­czego Austria?Choć Austria znaj­duje się sto­sun­kowo bli­sko Pol­ski, zaska­kuje swoją kul­turą, kuch­nią i oby­cza­jami. Zupeł­nie inne są także kra­jo­brazy. Poko­chają je przede wszyst­kim miło­śnicy gór­skiej natury, pokrytych białym puchem stoków oraz klimatycznych górskich miejscowości. Austria to prawdziwy raj dla miłośników sportów zimowych.Infor­ma­cje prak­tyczneWyma­gane doku­menty: Austria jest człon­kiem Unii Euro­pej­skiej i znaj­duje się w stre­fie Schen­gen. Dzięki temu wje­chać do niej można, posia­da­jąc jedy­nie dowód oso­bi­sty lub ważny pasz­port.Waluta: w Austrii płaci się w euro.Ceny: Austria jest jed­nym z naj­droż­szych kra­jów euro­pej­skich. Dla przykładu za posi­łek w nie­dro­giej restau­ra­cji zapła­cić trzeba około 15 euro, czyli mniej wię­cej 60 zło­tych. Tury­styka Austrii jest jed­nak bardzo roz­wi­nięta, dla­tego można zna­leźć np. tań­sze noc­legi.Czas: w Austrii obo­wią­zuje ten sam czas co w Pol­sce - UTC +1 w zimie i UTC +2 w lecie.Napię­cie: gniazdka są takie same jak w Pol­sce, a napię­cie i natę­że­nie wynosi: 230 V i 50 Hz.Szcze­pie­nia: jadąc na waka­cje do Austrii, nie trzeba się na nic szcze­pić.Amba­sady:
Amba­sada Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej znaj­duje się w Wied­niu (Hiet­zin­ger Haupt­straße 42 c, 1130 Wien, tel.: (+43 1) 87015-100);
Amba­sada Repu­bliki Austrii - w War­sza­wie (ul. Jurija Gaga­rina 34, 00-748 War­szawa, tel.: 22 841 00 81).

WAŻNE:
z uwagi zmieniające się przepisy sanitarne w poszczególnych krajach prosimy o sprawdzenie aktualnych informacji na stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

Prezentowane w informacji opisy, opinie oraz zdjęcia przedstawiają subiektywne odczucia ich autora i nie stanowią części oficjalnego opisu obiektu organizatora turystyki (przedsiębiorcy turystycznego). Pokoje oraz udogodnienia mogą się różnić od zawartych w informacji, za co Travelplanet.pl S.A. nie ponosi odpowiedzialności. Oficjalny opis dostarczony przez organizatora turystyki znajdziesz na stronie poświęconej wybranej przez Ciebie imprezie turystycznej, po wskazaniu interesującego Cię terminu wyjazdu.

Informacje o hotelu

 • Odległość od centrum miasta Centrum miasta 50 m
 • Odległość od stoku narciarskiego Nachylenie 50 m
 • Basen zewnętrzny Basen zewnętrzny tak
 • Basen wewnętrzny Basen wewnętrzny tak
 • Leżaki i parasole przy basenie Leżaki i parasole przy basenie tak
 • TV TV tak
 • Minibar, Bar Minibar tak
 • Lódowka Lódowka tak
 • Kącik dziecięcy, Plac zabaw, Basen dla dzieci Kącik dziecięcy tak
 • Golf Golf tak
 • Spokojna okolica Spokojna okolica tak
 • Fitness Fitness tak
 • Programy animacyjne Programy animacyjne tak
 • Zwierzęta dozwolone Zwierzęta dozwolone tak
 • Hotelowa restauracja Hotelowa restauracja tak
 • Kawiarnia Kawiarnia tak
 • Wifi Wifi tak

Opinie o hotelu

Ocena 4,8 / 5
Travelplanet

Doskonały (Na podstawie 11 opinii)

Zakwaterowanie 4,9 / 5

Wyżywienie 4,6 / 5

Okolica 4,7 / 5

Cena 4,8 / 5

jakość tras zjazdowych 5,0 / 5

Informacje dotyczące weryfikacji opinii

3. najwyższa ocena z 76 hoteli w Nassfeld

Alžběta S.

Ocena 5,0 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 31.1. - 3.2.2024 Oceniono: Luty 2024

Falkensteiner Hotel Sonnenalpe Ocena: 4/5 Austria, Nassfeld

Świetny hotel, byliśmy tam już trzeci raz i jeszcze wrócimy.

Świetny hotel, byliśmy tam już trzeci raz i jeszcze wrócimy.

Zakwaterowanie 5,0 / 5

Wyżywienie 5,0 / 5

Okolica 5,0 / 5

Cena 5,0 / 5

Zakwaterowanie
Przestronne pokoje, zarówno klasyczne w starszej części, jak i rodzinne w nowej. Bardzo wygodne łóżka, sprzątanie codziennie. Szlafrok i kapcie, w tym roku po raz pierwszy kapcie, inaczej były to klapki.

Wyżywienie
Bogaty, duży wybór. Śniadanie, obiad, kolacja, podwieczorek.

Obsługa w hotelu
Wspaniałe wellness z kilkoma rodzajami saun z rytuałami, basenem lodowym, pokojami relaksacyjnymi, dużym zewnętrznym jacuzzi. Podgrzewany basen z częścią zewnętrzną i mniejszą zjeżdżalnią dla dzieci. Skipass ze zniżką (obecnie 5 euro). Kilka rodzajów sal zabaw dla dzieci, jedna z całodobową opieką. Plac zabaw dla dzieci na zewnątrz. Sklep narciarski.

Plaża
Stoki bezpośrednio przy hotelu, doskonałe dla początkujących i zaawansowanych narciarzy, snowpark. Przedszkole dla dzieci w niewielkiej odległości od hotelu, mają też czeskich instruktorów - lepiej umówić się wcześniej.

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (1) (0)

Tomáš H.

Ocena 5,0 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 31.1. - 3.2.2024 Oceniono: Luty 2024

Falkensteiner Hotel Sonnenalpe Ocena: 4/5 Austria, Nassfeld

Bardzo nam się podobało

Bardzo nam się podobało

Zakwaterowanie 5,0 / 5

Wyżywienie 5,0 / 5

Cena 5,0 / 5

jakość tras zjazdowych 5,0 / 5

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (0) (0)

Filtruj opinie

Alžběta S.

Ocena 5,0 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 31.1. - 3.2.2024 Oceniono: Luty 2024

Falkensteiner Hotel Sonnenalpe Ocena: 4/5 Austria, Nassfeld

Świetny hotel, byliśmy tam już trzeci raz i jeszcze wrócimy.

Świetny hotel, byliśmy tam już trzeci raz i jeszcze wrócimy.

Zakwaterowanie 5,0 / 5

Wyżywienie 5,0 / 5

Okolica 5,0 / 5

Cena 5,0 / 5

Zakwaterowanie
Przestronne pokoje, zarówno klasyczne w starszej części, jak i rodzinne w nowej. Bardzo wygodne łóżka, sprzątanie codziennie. Szlafrok i kapcie, w tym roku po raz pierwszy kapcie, inaczej były to klapki.

Wyżywienie
Bogaty, duży wybór. Śniadanie, obiad, kolacja, podwieczorek.

Obsługa w hotelu
Wspaniałe wellness z kilkoma rodzajami saun z rytuałami, basenem lodowym, pokojami relaksacyjnymi, dużym zewnętrznym jacuzzi. Podgrzewany basen z częścią zewnętrzną i mniejszą zjeżdżalnią dla dzieci. Skipass ze zniżką (obecnie 5 euro). Kilka rodzajów sal zabaw dla dzieci, jedna z całodobową opieką. Plac zabaw dla dzieci na zewnątrz. Sklep narciarski.

Plaża
Stoki bezpośrednio przy hotelu, doskonałe dla początkujących i zaawansowanych narciarzy, snowpark. Przedszkole dla dzieci w niewielkiej odległości od hotelu, mają też czeskich instruktorów - lepiej umówić się wcześniej.

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (1) (0)

Tomáš H.

Ocena 5,0 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 31.1. - 3.2.2024 Oceniono: Luty 2024

Falkensteiner Hotel Sonnenalpe Ocena: 4/5 Austria, Nassfeld

Bardzo nam się podobało

Bardzo nam się podobało

Zakwaterowanie 5,0 / 5

Wyżywienie 5,0 / 5

Cena 5,0 / 5

jakość tras zjazdowych 5,0 / 5

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (0) (0)

Jan M.

Ocena 4,8 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 27.9. - 1.10.2023 Oceniono: Październik 2023

Falkensteiner Hotel Sonnenalpe Ocena: 4/5 Austria, Nassfeld

Hotel jest piękny, wyposażenie znakomite, jedzenie wyśmienite, reklamowane pełne wyżywienie to właściwie Light All Inclusive (napoje do posiłków, piwo, wino). Jednak latem ważna jest dobra pogoda, jeśli nie można wyjść, basen i strefa wellness będą prawdopodobnie dość zatłoczone. Kilka pięknych via ferrat i spacerów po hotelu.

Hotel jest piękny, wyposażenie znakomite, jedzenie wyśmienite, reklamowane pełne wyżywienie to właściwie Light All Inclusive (napoje do posiłków, piwo, wino). Jednak latem ważna jest dobra pogoda, jeśli nie można wyjść, basen i strefa wellness będą prawdopodobnie dość zatłoczone. Kilka pięknych via ferrat i spacerów po hotelu.

Zakwaterowanie 4,8 / 5

Wyżywienie 5,0 / 5

Okolica 4,5 / 5

Cena 5,0 / 5

Zakwaterowanie
Piękne, wspaniałe wellness, świetny stosunek jakości do ceny

Wyżywienie
Duży wybór, wysokiej jakości składniki, wino i piwo w cenie lunchu i kolacji. Nie mam na co narzekać

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (0) (0)

Eva K.

Ocena 4,9 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 28.8. - 3.9.2023 Oceniono: Wrzesień 2023

Falkensteiner Hotel Sonnenalpe Ocena: 4/5 Austria, Nassfeld

Świetny stosunek ceny do wydajności. Niesamowity zakres usług w podstawowej cenie. Idealny dla rodzin z dziećmi, hotel jest przystosowany dla dzieci, a jest ich tu naprawdę sporo. Lepiej idź gdzie indziej na romantyczne wakacje.

Świetny stosunek ceny do wydajności. Niesamowity zakres usług w podstawowej cenie. Idealny dla rodzin z dziećmi, hotel jest przystosowany dla dzieci, a jest ich tu naprawdę sporo. Lepiej idź gdzie indziej na romantyczne wakacje.

Zakwaterowanie 5,0 / 5

Wyżywienie 4,5 / 5

Okolica 5,0 / 5

Cena 5,0 / 5

Zakwaterowanie
Świetny, przemyślany pokój rodzinny: część sypialną dla dzieci można wydzielić przesuwanymi drzwiami, dużo miejsca, miejsce do przechowywania. Dobra izolacja akustyczna od sąsiadujących pomieszczeń.

Wyżywienie
Bardzo dobry. Wszystko w formie bufetu: może być trochę pośpiechu. Zawsze możesz wybrać. Jedynie bufet dla dzieci z frytkami i potrawami smażonymi mógłby zostać zredukowany i obejmować np. zdrowsze opcje.

Obsługa w hotelu
Wellness, basen, sale zabaw dla dzieci, plac zabaw na świeżym powietrzu, opieka nad dziećmi powyżej 3 roku życia? lata. Dwulatkowi trudniej było znaleźć zabawę: pokój zabaw dla starszych osób bywa szalony, ten dla najmłodszych jest dość nudny. Najładniejsza sala zabaw pełna zabawek zostaje przejęta na program dla dzieci pod opieką. W przeciwnym razie nie pozwolono nam tam.

Plaża
Hotel położony jest w górach. Dostępność kilku kolejek linowych praktycznie spod hotelu. Ładne trasy odpowiednie dla dzieci.

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (0) (0)

Michal K.

Ocena 3,3 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 3.7. - 10.7.2023 Oceniono: Lipiec 2023

Falkensteiner Hotel Sonnenalpe Ocena: 4/5 Austria, Nassfeld

Zadowolenie

Zadowolenie

Zakwaterowanie 4,0 / 5

Wyżywienie 2,0 / 5

Okolica 4,0 / 5

Cena 3,0 / 5

Zakwaterowanie
Świetnie

Wyżywienie
W 90 proc. tylko makarony owocowe Kwaśne jabłka i inne produkty herbata dla dzieci tylko na śniadanie obiad obiad zimne napoje nigdzie nie było możliwości zrobienia herbaty ani skorzystania z ekspresu wszystko było odłączone skupiłbym się bardziej na obiadach i kolacjach przekąski były resztki z obiad ok. 4 dnia pobytu dieta się poprawiła nie wiem na czym to polegało ale wybór jedzenia był lepszy poza tym było super

Obsługa w hotelu
Super

Plaża
Góry i okolice są super

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (0) (0)

Nie udało się znaleźć oferty Twoich marzeń?

Zadzwoń lub wyślij zapytanie, a my wyszukamy dla Ciebie wyjazd, który będziesz długo i mile wspominać!

Jesteśmy dostępni 7 dni/tyg. 8:00-23:00.

+48 71 771 76 83

Ładuję

Ładowanie położenia hotelu i opisu...

Pogoda

Aktualna pogoda

 • Temperatura 9 °C temperatura w nocy 2 °C

 • Temperatura wody 10 °C

Prognoza pogody na następne dni

 • Jutro 9 °C temperatura w nocy 1 °C

 • Piątek 12 °C temperatura w nocy 4 °C

 • Sobota 7 °C temperatura w nocy 5 °C

 • Niedziela 5 °C temperatura w nocy 4 °C

Najlepsze miesiące na wakacje w tym miejscu

 • Najlepszy
 • Dobry
 • Niski sezon
 1. Styczeń
 2. Luty
 3. Marzec
 4. Kwiecień
 5. Maj
 6. Czerwiec
 7. Lipiec
 8. Sierpień
 9. Wrzesień
 10. Październik
 11. Listopad
 12. Grudzień

Więcej hoteli, które mogą Cię zainteresować