Znakomity wybór! Nasi Klienci byli tym hotelem zachwyceni.

Hotel Wasserfall

Ocena: 3/5

Austria, Kaprun / Zell am See, Fusch

Serdeczna, rodzinna atmosfera Położenie w Parku Narodowym Hoche Tauern Szybki dostęp do tras Zell am See/Kaprun Smaczna i różnorodna kuchnia

Więcej o hotelu

od 599 za os.

Wybierz termin

Wybraliśmy dla was

Prognozowane ceny w nadchodzących miesiącach

Graf przedstawia prognozowane ceny w nadchodzących miesiącach.

Kolumny przedstawiają minimalną cenę za osobę w danym miesiącu, z możliwymi różnicami w czasie trwania podróży.

Wybierz termin

Nieoficjalny opis hotelu

Numer hotelu: 48 347

KATEGORIA

3

REGION

Austria/Ziemia Salzburska

Położenie:

- Fusch
- ok. 200 m od centrum
- sklep spożywczy ok. 300 m
- sklepy, bary, restauracje z Zell am See ok. 10 km
- stacja kolejowa Bruck ok. 7 km
- przystanek autobusu ok. 200 m
- wyciągi ok. 10 km
- lodowiec Kitzstenhorn ok. 15 km
- bezpłatny skibus do Areitbahn
 

Wyposażenie hotelu:

- budynek główny i budynek boczny
- recepcja
- sala śniadaniowa
- restauracja
- bar
- kawiarnia
- ogródek piwny
- przechowalnia sprzętu narciarskiego

Bezpłatnie
- wellness (on request)
- łaźnia parowa
- sauna
- kabina na podczerwień
 

Pokoje:

Double room Standard
- około 17 m
-  łazienka (wanna/prysznic, WC, suszarka do włosów )
- TV
- bezprzewodowy internet
- sejf
Multibed Room Standard Balcony
- około 19 m
- balkon
 Multibed Room Superior Balcony
- około 24 m
- balkon
- dostawki w formie rozkładanej sofy dwuosobowej, lub łózka piętrowego

Wyżywienie:

HB (Half Board ) - śniadania w formie bufetu, kolacje serwowane
Kolacja świąteczna i noworoczna w cenie

Dodatkowe informacje:

- parking w zależności od dostępności bezpłatny
- hotel nie akceptuje zwierząt
- opłata klimatyczna 1,50 EUR osoba/dzień
- zakwaterowanie  od 15:00, wykwaterowanie do 10:00

Opis kraju

AUSTRIAAustria to ide­alny waka­cyjny kie­ru­nek dla wszyst­kich, któ­rzy kochają naturę, gór­skie kra­jo­brazy oraz kli­ma­tyczne, pełne zabyt­ków mia­sta. Nazywana jest stolicą spor­tów zimo­wych ze względu na mnogość ośrodków narciarskich i szlaków turystycznych.Austria to sto­sun­kowo nie­wielki kraj poło­żony w Euro­pie Środ­ko­wej. Gra­ni­czy z ośmioma kra­jami: Niem­cami, Cze­chami, Wło­chami, Węgrami, Sło­we­nią, Szwaj­ca­rią, Sło­wa­cją i małym pań­stew­kiem Liech­ten­stein. Ponad połowa jej tery­to­rium znaj­duje się w Alpach, a znaczną część sta­no­wią parki naro­dowe. Jej największym skarbem są znane na cały świat i wyjątkowo dobrze wyposażone ośrodki narciarskie. Pod­czas urlopu w Austrii warto przede wszyst­kim odpo­cząć w jed­nej z wielu nie­zwy­kle kli­ma­tycz­nych gór­skich miej­sco­wo­ści. Na tle innych państw Austrię wyróż­nia cha­rak­te­ry­styczna archi­tek­tura miast i miasteczek oraz piękne zamki i pałace, w więk­szo­ści powstałe za cza­sów Habs­bur­gów. Słynie ona także z pięknych górskich krajobrazów. Pod­czas zimowego urlopu w Austrii warto odwiedzić takie rejony jak chociażby Styria, Tyrol, Ziemia Salzburska czy Górna Austria. Pełne są one klimatycznych miejscowości turystycznych, ośrodków narciarskich i miejsc sprzyjających uprawianiu różnorodnych sportów zimowych. Z górskich miejscowości na szcze­gólną uwagę zasłu­guje chociażby Sal­zburg wraz ze wzno­szącą się nad nim twier­dzą Hohen­sal­zburg oraz oto­czony pasmami wyso­kich gór Inns­bruck, a także szereg mniejszych miasteczek i wsi położonych u podnóża majestatycznych Alp. Perłą małych miej­sco­wo­ści jest Hal­l­statt - wieś z praw­do­po­dob­nie naj­pięk­niej­szym widokiem w całych austriac­kich Alpach. Pasjo­naci spor­tów zimo­wych powinni wybrać się do jed­nego ze słyn­nych na cały świat austriac­kich ośrod­ków nar­ciar­skich, takich jak Mayr­ho­fen, Ski Arl­berg czy Ser­faus-Fiss-Ladis.Kul­tura i oby­czajeWażnym ele­men­tem kultury Austrii jest muzyka kla­syczna. Kraj ten jest bowiem miej­scem uro­dze­nia jed­nego z naj­słyn­niej­szych kom­po­zy­to­rów na świe­cie - Wol­fganga Ama­de­usza Mozarta. Ogromną sławą poszczy­cić się może także Opera Wie­deńska, Wie­deński Chór Chło­pięcy oraz orkie­stra Wie­ner Phil­har­mo­ni­ker. Cie­ka­wostką na temat Austrii jest fakt, że to wła­śnie tam powstała słynna kolęda Cicha noc". Kultura Austrii jest jednak silnie związana z Alpami. Niegdyś to właśnie na ich zboczach kwitł handel oraz rozwijało się rolnictwo i hodowla bydła. Pozostałością tych czasów są chociażby takie miejsca jak Großglockner Hochalpenstraße - najstarszy szlak transportowy w całym paśmie Alp. Współcześnie góry stanowią także najważniejszy ośrodek turystyczny. Turystów przyciągają nie tylko krajobrazy i jedne z najlepszych ośrodków narciarskich świata, ale i liczne atrakcje. W okresie bożonarodzeniowy, w większości austriackich miast odbywają się mniejsze lub większe jarmarki świąteczne. Można na nich zakupić wiele lokalnych wyrobów, spróbować tradycyjnej kuchni austriackiej, kupić oryginalny prezent "na gwiazdkę" czy też podziwiać regionalną sztukę. Austriackie jarmarki odznaczają się także niepowtarzalną atmosferą, wprowadzającą w magiczny klimat świąt. Za najpopularniejszy i największy uznaje się ten odbywający się w Innsbrucku. W lutym zaś ulicami miast i miasteczek (w szczególności tych położonych w Tyrolu) przechodzą "diabelskie parady" - mroczne korowody, stworzone przez mieszkańców przebranych za diabły i inne potwory. Według tradycji pochody te mają symbolizować zmagania wiosny z zimą.Kuch­niaKuch­nia austriacka to połą­cze­nie tra­dy­cji wywo­dzącej się z cza­sów Austro-Węgier z wpły­wami kuchni cze­skiej, żydow­skiej i wło­skiej. Każdy rejon kraju cha­rak­te­ry­zuje nieco inna kuch­nia. Inne są też dania regio­nalne. Naj­po­pu­lar­niej­szych ośrod­kiem kuli­nar­nym jest nato­miast Wie­deń, a kuch­nia wie­deń­ska znana jest na całym świe­cie. Do jej najsłynniejszych dań należą schnit­zel (kotlet z cie­lę­ciny w panierce z bułki tar­tej, poda­wany z pla­ster­kiem cytryny), sałatka ziem­nia­czana, beu­schel (potrawka z płu­cek i serc cie­lę­cych) oraz gula­sze. Kuch­nia aus­triacka sły­nie jed­nak głów­nie z ciast, takich jak stru­del (cia­sto maka­ro­nowe" z jabł­kami) czy kip­fle (rodzaj słod­kich pącz­ków).Dla aktyw­nychAustria to raj dla tych, któ­rzy wolny czas lubią spę­dzać aktyw­nie. W okolicach grudnia Austria zamie­nia się w kra­inę spor­tów zimo­wych, przede wszyst­kim nar­ciar­stwa, snow­bo­ardu, sanecz­kar­stwa, nart bie­go­wych i sko­ków nar­ciar­skich. Ferie w Austrii warto spę­dzić w jed­nym z licz­nych ośrod­ków nar­ciar­skich.Co warto kupić?Dobrą pamiątką z Austrii będą wszel­kie sło­dy­cze, z któ­rych kraj sły­nie. Są to przede wszyst­kim pra­liny, czę­sto ozdo­bione wize­run­kiem chluby naro­dowej - Mozarta. Z gór warto przy­wieźć wyroby regio­nalne, tra­dy­cyjne stroje tyrol­skie lub cha­rak­te­ry­styczne austriac­kie nakry­cia głowy. Dzie­ciom na pewno spodo­bają się maskotki przy­po­mi­na­jące alpej­skich miesz­kań­ców: świ­staki, kozice czy niedź­wie­dzie.PogodaKli­mat Austrii nie różni się zbyt­nio od tego panu­ją­cego w Pol­sce. Austria leży bowiem w stre­fie kli­matu umiar­ko­wa­nego kon­ty­nen­tal­nego, dla któ­rego cha­rak­te­ry­styczne są cztery wyraźne pory roku. Jed­nakże tem­pe­ra­tury w Austrii są nieco niż­sze niż w Pol­sce, a śnieg utrzy­muje się tam dużo dłu­żej. Lata są sło­neczne i cie­płe, ale rzadko upalne. Zimy natomiast czę­sto dłu­gie i sro­gie.Przy­datne zwrotyJęzy­kiem naro­do­wym Austria­ków jest nie­miecki. Jakie wyrażenia warto znać?dzień dobry - Guten Mor­gendo widze­nia - Auf Wie­der­se­hendzię­kuję (bar­dzo) - danke (sehr)pro­szę - bitteprze­pra­szam - ent­schul­di­gen Sie (prośba), Ent­schul­di­gungile to kosz­tuje? - wie viel kostet es?gdzie jest... - Wo ist...sta­cja kole­jowa - Bahn­hoflot­ni­sko - Flu­gha­fenbilet - Fahr­karteDla­czego Austria?Choć Austria znaj­duje się sto­sun­kowo bli­sko Pol­ski, zaska­kuje swoją kul­turą, kuch­nią i oby­cza­jami. Zupeł­nie inne są także kra­jo­brazy. Poko­chają je przede wszyst­kim miło­śnicy gór­skiej natury, pokrytych białym puchem stoków oraz klimatycznych górskich miejscowości. Austria to prawdziwy raj dla miłośników sportów zimowych.Infor­ma­cje prak­tyczneWyma­gane doku­menty: Austria jest człon­kiem Unii Euro­pej­skiej i znaj­duje się w stre­fie Schen­gen. Dzięki temu wje­chać do niej można, posia­da­jąc jedy­nie dowód oso­bi­sty lub ważny pasz­port.Waluta: w Austrii płaci się w euro.Ceny: Austria jest jed­nym z naj­droż­szych kra­jów euro­pej­skich. Dla przykładu za posi­łek w nie­dro­giej restau­ra­cji zapła­cić trzeba około 15 euro, czyli mniej wię­cej 60 zło­tych. Tury­styka Austrii jest jed­nak bardzo roz­wi­nięta, dla­tego można zna­leźć np. tań­sze noc­legi.Czas: w Austrii obo­wią­zuje ten sam czas co w Pol­sce - UTC +1 w zimie i UTC +2 w lecie.Napię­cie: gniazdka są takie same jak w Pol­sce, a napię­cie i natę­że­nie wynosi: 230 V i 50 Hz.Szcze­pie­nia: jadąc na waka­cje do Austrii, nie trzeba się na nic szcze­pić.Amba­sady:
Amba­sada Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej znaj­duje się w Wied­niu (Hiet­zin­ger Haupt­straße 42 c, 1130 Wien, tel.: (+43 1) 87015-100);
Amba­sada Repu­bliki Austrii - w War­sza­wie (ul. Jurija Gaga­rina 34, 00-748 War­szawa, tel.: 22 841 00 81).

WAŻNE:
z uwagi zmieniające się przepisy sanitarne w poszczególnych krajach prosimy o sprawdzenie aktualnych informacji na stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

Prezentowane w informacji opisy, opinie oraz zdjęcia przedstawiają subiektywne odczucia ich autora i nie stanowią części oficjalnego opisu obiektu organizatora turystyki (przedsiębiorcy turystycznego). Pokoje oraz udogodnienia mogą się różnić od zawartych w informacji, za co Travelplanet.pl S.A. nie ponosi odpowiedzialności. Oficjalny opis dostarczony przez organizatora turystyki znajdziesz na stronie poświęconej wybranej przez Ciebie imprezie turystycznej, po wskazaniu interesującego Cię terminu wyjazdu.

Informacje o hotelu

 • Odległość od centrum miasta Centrum miasta 300 m
 • Odległość od stoku narciarskiego Nachylenie 600 m
 • TV TV tak
 • Plac zabaw Plac zabaw tak
 • Tenis, Siatkówka Tenis tak
 • Golf Golf tak
 • Fitness Fitness tak
 • Przystanek autobusowy Przystanek autobusowy tak
 • Bar Bar tak
 • Hotelowa restauracja Hotelowa restauracja tak
 • Kawiarnia Kawiarnia tak
 • Wifi Wifi tak

Opinie o hotelu

Bardzo Dobry (Na podstawie 10 opinii)

Ocena 4,6 / 5

Zakwaterowanie 4,5 / 5

Wyżywienie 4,7 / 5

Okolica 4,7 / 5

Cena 4,6 / 5

Informacje dotyczące weryfikacji opinii

20. najwyższa ocena z 382 hoteli w Kaprun / Zell am See

Patryk R.

Ocena 5,0 / 5

Zweryfikowana opinia (Travelplanet.pl) Data pobytu 20.3. - 24.3.2024 Oceniono: Marzec 2024

Wasserfall Ocena: 3/5 Austria, Kaprun / Zell am See

Bardzo fajny, kameralny hotel. Przyjemna i zawsze pomocna obsługa.

Bardzo fajny, kameralny hotel. Przyjemna i zawsze pomocna obsługa.

Zakwaterowanie 5,0 / 5

Wyżywienie 5,0 / 5

Okolica 5,0 / 5

Cena 5,0 / 5

Zakwaterowanie
Wygodne, czyste, codziennie sprzątane pokoje.

Wyżywienie
Bardzo smaczne i zawsze świeże posiłki.

Obsługa w hotelu
Sauna zawsze gorąca.

Czy ta recenzja była pomocna? (0) (0)

Zdeňka M.

Ocena 4,9 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 3.3. - 8.3.2024 Oceniono: Marzec 2024

Wasserfall Ocena: 3/5 Austria, Kaprun / Zell am See

Bardzo dobre wrażenie, satysfakcja

Bardzo dobre wrażenie, satysfakcja

Zakwaterowanie 5,0 / 5

Wyżywienie 5,0 / 5

Okolica 4,5 / 5

Cena 5,0 / 5

Zakwaterowanie
Pokoje czyste, codziennie sprzątane

Wyżywienie
Znakomity, duży wybór zarówno śniadań jak i obiadów

Obsługa w hotelu
Doskonały

Plaża
Sauny, doskonałe

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (0) (0)

Filtruj opinie

Patryk R.

Ocena 5,0 / 5

Zweryfikowana opinia (Travelplanet.pl) Data pobytu 20.3. - 24.3.2024 Oceniono: Marzec 2024

Wasserfall Ocena: 3/5 Austria, Kaprun / Zell am See

Bardzo fajny, kameralny hotel. Przyjemna i zawsze pomocna obsługa.

Bardzo fajny, kameralny hotel. Przyjemna i zawsze pomocna obsługa.

Zakwaterowanie 5,0 / 5

Wyżywienie 5,0 / 5

Okolica 5,0 / 5

Cena 5,0 / 5

Zakwaterowanie
Wygodne, czyste, codziennie sprzątane pokoje.

Wyżywienie
Bardzo smaczne i zawsze świeże posiłki.

Obsługa w hotelu
Sauna zawsze gorąca.

Czy ta recenzja była pomocna? (0) (0)

Zdeňka M.

Ocena 4,9 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 3.3. - 8.3.2024 Oceniono: Marzec 2024

Wasserfall Ocena: 3/5 Austria, Kaprun / Zell am See

Bardzo dobre wrażenie, satysfakcja

Bardzo dobre wrażenie, satysfakcja

Zakwaterowanie 5,0 / 5

Wyżywienie 5,0 / 5

Okolica 4,5 / 5

Cena 5,0 / 5

Zakwaterowanie
Pokoje czyste, codziennie sprzątane

Wyżywienie
Znakomity, duży wybór zarówno śniadań jak i obiadów

Obsługa w hotelu
Doskonały

Plaża
Sauny, doskonałe

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (0) (0)

Richard S.

Ocena 4,1 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 2.8. - 6.8.2023 Oceniono: Sierpień 2023

Wasserfall Ocena: 3/5 Austria, Kaprun / Zell am See

Zakwaterowanie spełniło nasze oczekiwania, piękna okolica.

Zakwaterowanie spełniło nasze oczekiwania, piękna okolica.

Zakwaterowanie 3,8 / 5

Wyżywienie 4,5 / 5

Okolica 4,0 / 5

Cena 4,0 / 5

Zakwaterowanie
Brakowało nam części standardowego wyposażenia w podobnych obiektach - brak lodówki, brak dostępnych szklanek w pokojach. Niepokoił nas również zapach papierosów, który pojawiał się w pokoju głównie wieczorem z niezidentyfikowanego miejsca.

Wyżywienie
Posiłek w formie bufetu nam odpowiadał. Szczególnie na śniadanie był szeroki wybór.

Obsługa w hotelu
Żadnych problemów, pomocny, miły personel.

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (0) (0)

Pavlína Jedličková

Ocena 5,0 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 4.3. - 7.3.2023 Oceniono: Marzec 2023

Wasserfall Ocena: 3/5 Austria, Kaprun / Zell am See

Ładny mały hotel, świetne jedzenie, dobra lokalizacja.

Ładny mały hotel, świetne jedzenie, dobra lokalizacja.

Zakwaterowanie 5,0 / 5

Wyżywienie 5,0 / 5

Okolica 5,0 / 5

Cena 5,0 / 5

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (0) (0)

David V.

Ocena 5,0 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 14.1. - 16.1.2023 Oceniono: Styczeń 2023

Wasserfall Ocena: 3/5 Austria, Kaprun / Zell am See

Nie mamy na co narzekać, rewelacja... Zakwaterowanie, schowek na narty, sauna, czystość, wyżywienie, personel... Pekka

Nie mamy na co narzekać, rewelacja... Zakwaterowanie, schowek na narty, sauna, czystość, wyżywienie, personel... Pekka

Zakwaterowanie 5,0 / 5

Wyżywienie 5,0 / 5

Okolica 5,0 / 5

Cena 5,0 / 5

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (1) (0)

Nie udało się znaleźć oferty Twoich marzeń?

Zadzwoń lub wyślij zapytanie, a my wyszukamy dla Ciebie wyjazd, który będziesz długo i mile wspominać!

Jesteśmy dostępni 7 dni/tyg. 8:00-23:00.

+48 71 771 76 83

Ładuję

Ładowanie położenia hotelu i opisu...

Pogoda

Aktualna pogoda

 • Temperatura 19 °C temperatura w nocy 3 °C

Prognoza pogody na następne dni

 • Jutro 23 °C temperatura w nocy 5 °C

 • Wtorek 21 °C temperatura w nocy 7 °C

 • Środa 15 °C temperatura w nocy 7 °C

 • Czwartek 14 °C temperatura w nocy 7 °C

Najlepsze miesiące na wakacje w tym miejscu

 • Najlepszy
 • Dobry
 • Niski sezon
 1. Styczeń
 2. Luty
 3. Marzec
 4. Kwiecień
 5. Maj
 6. Czerwiec
 7. Lipiec
 8. Sierpień
 9. Wrzesień
 10. Październik
 11. Listopad
 12. Grudzień

Więcej hoteli, które mogą Cię zainteresować