Hotel Almerwirt

Ocena: 3/5

Austria, Hochkönig, Maria Alm

od 835 za os.

Wybierz termin

Wybraliśmy dla was

Prognozowane ceny wycieczek w nadchodzących miesiącach

Wykres przedstawia prognozowane ceny wycieczek w nadchodzących miesiącach

Minimalna cena za osobę z możliwymi różnicami w czasie trwania podróży

Wybierz termin

Nieoficjalny opis hotelu

Numer hotelu: 89 259

KATEGORIA

3

REGION

Austria/Ziemia Salzburska

Położenie:

- Maria Alm
- ok. 100 m od centrum
- stacja kolejowa Saalfelden ok. 7 km
- lotnisko Salzburg ok. 79 km
- wyciągi Maria Alm ok. 400 m
- region Hochkönig / Ski amadé ok. 500 m

Wyposażenie hotelu:

- budynek główny i boczny (ok. 100 m)
- recepcja w budynku głównym
- pokój śniadań w budynku głównym
- restauracja w budynku głównym
- bar w budynku gównym


Bezpłatnie
- wellness w budynku bocznym
- basen wewnętrzny
- sauna
- bezprzewodowy internet

Pokoje:

pokoje znajdują się w budynku głównym, lub bocznym
Double room
- około 24 m
- łóżko podwójne i rozkałdana 1 os. sofa
- łazienka (wanna/prysznic, WC,)
- tTV
Double room Standard balcony
- około 20 m
- łóżko podwójne i rozkałdana 1 os. sofa
- łazienka (wanna/prysznic, WC,)
- TV
- balkon/taras
Family Room Standard
- około 24 m
- łóżko podwójne i sofa lub łóżko piętrowe

Wyżywienie:

HB (Half Board ) - śniadania w formie bufetu, kolacje serwowane lub w formie bufetu
Kolacja świąteczna i sylwestrowa w cenie.
 

Dodatkowe informacje:

- parking w zależności od dostępności bezpłatny
- łóżeczko dla dziecka na zamówienia 5 EUR/dzień
- Zwierzęta (małe psy) na potwierdzenie ok. 13 EUR/dzień płatne na miejscu
- opłata klimatyczna 2 EUR osoba/dzień
- zakwaterowanie  od 15:00, wykwaterowanie do 10:00

Opis kraju

AUSTRIAAustria to ide­alny waka­cyjny kie­ru­nek dla wszyst­kich, któ­rzy kochają naturę, gór­skie kra­jo­brazy oraz kli­ma­tyczne, pełne zabyt­ków mia­sta. Nazywana jest stolicą spor­tów zimo­wych ze względu na mnogość ośrodków narciarskich i szlaków turystycznych.Austria to sto­sun­kowo nie­wielki kraj poło­żony w Euro­pie Środ­ko­wej. Gra­ni­czy z ośmioma kra­jami: Niem­cami, Cze­chami, Wło­chami, Węgrami, Sło­we­nią, Szwaj­ca­rią, Sło­wa­cją i małym pań­stew­kiem Liech­ten­stein. Ponad połowa jej tery­to­rium znaj­duje się w Alpach, a znaczną część sta­no­wią parki naro­dowe. Jej największym skarbem są znane na cały świat i wyjątkowo dobrze wyposażone ośrodki narciarskie. Pod­czas urlopu w Austrii warto przede wszyst­kim odpo­cząć w jed­nej z wielu nie­zwy­kle kli­ma­tycz­nych gór­skich miej­sco­wo­ści. Na tle innych państw Austrię wyróż­nia cha­rak­te­ry­styczna archi­tek­tura miast i miasteczek oraz piękne zamki i pałace, w więk­szo­ści powstałe za cza­sów Habs­bur­gów. Słynie ona także z pięknych górskich krajobrazów. Pod­czas zimowego urlopu w Austrii warto odwiedzić takie rejony jak chociażby Styria, Tyrol, Ziemia Salzburska czy Górna Austria. Pełne są one klimatycznych miejscowości turystycznych, ośrodków narciarskich i miejsc sprzyjających uprawianiu różnorodnych sportów zimowych. Z górskich miejscowości na szcze­gólną uwagę zasłu­guje chociażby Sal­zburg wraz ze wzno­szącą się nad nim twier­dzą Hohen­sal­zburg oraz oto­czony pasmami wyso­kich gór Inns­bruck, a także szereg mniejszych miasteczek i wsi położonych u podnóża majestatycznych Alp. Perłą małych miej­sco­wo­ści jest Hal­l­statt - wieś z praw­do­po­dob­nie naj­pięk­niej­szym widokiem w całych austriac­kich Alpach. Pasjo­naci spor­tów zimo­wych powinni wybrać się do jed­nego ze słyn­nych na cały świat austriac­kich ośrod­ków nar­ciar­skich, takich jak Mayr­ho­fen, Ski Arl­berg czy Ser­faus-Fiss-Ladis.Kul­tura i oby­czajeWażnym ele­men­tem kultury Austrii jest muzyka kla­syczna. Kraj ten jest bowiem miej­scem uro­dze­nia jed­nego z naj­słyn­niej­szych kom­po­zy­to­rów na świe­cie - Wol­fganga Ama­de­usza Mozarta. Ogromną sławą poszczy­cić się może także Opera Wie­deńska, Wie­deński Chór Chło­pięcy oraz orkie­stra Wie­ner Phil­har­mo­ni­ker. Cie­ka­wostką na temat Austrii jest fakt, że to wła­śnie tam powstała słynna kolęda Cicha noc". Kultura Austrii jest jednak silnie związana z Alpami. Niegdyś to właśnie na ich zboczach kwitł handel oraz rozwijało się rolnictwo i hodowla bydła. Pozostałością tych czasów są chociażby takie miejsca jak Großglockner Hochalpenstraße - najstarszy szlak transportowy w całym paśmie Alp. Współcześnie góry stanowią także najważniejszy ośrodek turystyczny. Turystów przyciągają nie tylko krajobrazy i jedne z najlepszych ośrodków narciarskich świata, ale i liczne atrakcje. W okresie bożonarodzeniowy, w większości austriackich miast odbywają się mniejsze lub większe jarmarki świąteczne. Można na nich zakupić wiele lokalnych wyrobów, spróbować tradycyjnej kuchni austriackiej, kupić oryginalny prezent "na gwiazdkę" czy też podziwiać regionalną sztukę. Austriackie jarmarki odznaczają się także niepowtarzalną atmosferą, wprowadzającą w magiczny klimat świąt. Za najpopularniejszy i największy uznaje się ten odbywający się w Innsbrucku. W lutym zaś ulicami miast i miasteczek (w szczególności tych położonych w Tyrolu) przechodzą "diabelskie parady" - mroczne korowody, stworzone przez mieszkańców przebranych za diabły i inne potwory. Według tradycji pochody te mają symbolizować zmagania wiosny z zimą.Kuch­niaKuch­nia austriacka to połą­cze­nie tra­dy­cji wywo­dzącej się z cza­sów Austro-Węgier z wpły­wami kuchni cze­skiej, żydow­skiej i wło­skiej. Każdy rejon kraju cha­rak­te­ry­zuje nieco inna kuch­nia. Inne są też dania regio­nalne. Naj­po­pu­lar­niej­szych ośrod­kiem kuli­nar­nym jest nato­miast Wie­deń, a kuch­nia wie­deń­ska znana jest na całym świe­cie. Do jej najsłynniejszych dań należą schnit­zel (kotlet z cie­lę­ciny w panierce z bułki tar­tej, poda­wany z pla­ster­kiem cytryny), sałatka ziem­nia­czana, beu­schel (potrawka z płu­cek i serc cie­lę­cych) oraz gula­sze. Kuch­nia aus­triacka sły­nie jed­nak głów­nie z ciast, takich jak stru­del (cia­sto maka­ro­nowe" z jabł­kami) czy kip­fle (rodzaj słod­kich pącz­ków).Dla aktyw­nychAustria to raj dla tych, któ­rzy wolny czas lubią spę­dzać aktyw­nie. W okolicach grudnia Austria zamie­nia się w kra­inę spor­tów zimo­wych, przede wszyst­kim nar­ciar­stwa, snow­bo­ardu, sanecz­kar­stwa, nart bie­go­wych i sko­ków nar­ciar­skich. Ferie w Austrii warto spę­dzić w jed­nym z licz­nych ośrod­ków nar­ciar­skich.Co warto kupić?Dobrą pamiątką z Austrii będą wszel­kie sło­dy­cze, z któ­rych kraj sły­nie. Są to przede wszyst­kim pra­liny, czę­sto ozdo­bione wize­run­kiem chluby naro­dowej - Mozarta. Z gór warto przy­wieźć wyroby regio­nalne, tra­dy­cyjne stroje tyrol­skie lub cha­rak­te­ry­styczne austriac­kie nakry­cia głowy. Dzie­ciom na pewno spodo­bają się maskotki przy­po­mi­na­jące alpej­skich miesz­kań­ców: świ­staki, kozice czy niedź­wie­dzie.PogodaKli­mat Austrii nie różni się zbyt­nio od tego panu­ją­cego w Pol­sce. Austria leży bowiem w stre­fie kli­matu umiar­ko­wa­nego kon­ty­nen­tal­nego, dla któ­rego cha­rak­te­ry­styczne są cztery wyraźne pory roku. Jed­nakże tem­pe­ra­tury w Austrii są nieco niż­sze niż w Pol­sce, a śnieg utrzy­muje się tam dużo dłu­żej. Lata są sło­neczne i cie­płe, ale rzadko upalne. Zimy natomiast czę­sto dłu­gie i sro­gie.Przy­datne zwrotyJęzy­kiem naro­do­wym Austria­ków jest nie­miecki. Jakie wyrażenia warto znać?dzień dobry - Guten Mor­gendo widze­nia - Auf Wie­der­se­hendzię­kuję (bar­dzo) - danke (sehr)pro­szę - bitteprze­pra­szam - ent­schul­di­gen Sie (prośba), Ent­schul­di­gungile to kosz­tuje? - wie viel kostet es?gdzie jest... - Wo ist...sta­cja kole­jowa - Bahn­hoflot­ni­sko - Flu­gha­fenbilet - Fahr­karteDla­czego Austria?Choć Austria znaj­duje się sto­sun­kowo bli­sko Pol­ski, zaska­kuje swoją kul­turą, kuch­nią i oby­cza­jami. Zupeł­nie inne są także kra­jo­brazy. Poko­chają je przede wszyst­kim miło­śnicy gór­skiej natury, pokrytych białym puchem stoków oraz klimatycznych górskich miejscowości. Austria to prawdziwy raj dla miłośników sportów zimowych.Infor­ma­cje prak­tyczneWyma­gane doku­menty: Austria jest człon­kiem Unii Euro­pej­skiej i znaj­duje się w stre­fie Schen­gen. Dzięki temu wje­chać do niej można, posia­da­jąc jedy­nie dowód oso­bi­sty lub ważny pasz­port.Waluta: w Austrii płaci się w euro.Ceny: Austria jest jed­nym z naj­droż­szych kra­jów euro­pej­skich. Dla przykładu za posi­łek w nie­dro­giej restau­ra­cji zapła­cić trzeba około 15 euro, czyli mniej wię­cej 60 zło­tych. Tury­styka Austrii jest jed­nak bardzo roz­wi­nięta, dla­tego można zna­leźć np. tań­sze noc­legi.Czas: w Austrii obo­wią­zuje ten sam czas co w Pol­sce - UTC +1 w zimie i UTC +2 w lecie.Napię­cie: gniazdka są takie same jak w Pol­sce, a napię­cie i natę­że­nie wynosi: 230 V i 50 Hz.Szcze­pie­nia: jadąc na waka­cje do Austrii, nie trzeba się na nic szcze­pić.Amba­sady:
Amba­sada Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej znaj­duje się w Wied­niu (Hiet­zin­ger Haupt­straße 42 c, 1130 Wien, tel.: (+43 1) 87015-100);
Amba­sada Repu­bliki Austrii - w War­sza­wie (ul. Jurija Gaga­rina 34, 00-748 War­szawa, tel.: 22 841 00 81).

WAŻNE:
z uwagi zmieniające się przepisy sanitarne w poszczególnych krajach prosimy o sprawdzenie aktualnych informacji na stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

Prezentowane w informacji opisy, opinie oraz zdjęcia przedstawiają subiektywne odczucia ich autora i nie stanowią części oficjalnego opisu obiektu organizatora turystyki (przedsiębiorcy turystycznego). Pokoje oraz udogodnienia mogą się różnić od zawartych w informacji, za co Travelplanet.pl S.A. nie ponosi odpowiedzialności. Oficjalny opis dostarczony przez organizatora turystyki znajdziesz na stronie poświęconej wybranej przez Ciebie imprezie turystycznej, po wskazaniu interesującego Cię terminu wyjazdu.

Informacje o hotelu

 • Odległość od centrum miasta Centrum miasta 50 m
 • Odległość od stoku narciarskiego Nachylenie 350 m
 • Basen wewnętrzny Basen wewnętrzny tak
 • Leżaki i parasole przy basenie Leżaki i parasole przy basenie tak
 • TV TV tak
 • Kącik dziecięcy Kącik dziecięcy tak
 • Surfing Surfing tak
 • Fitness Fitness tak
 • Przystanek autobusowy Przystanek autobusowy tak
 • Bar Bar tak
 • Zwierzęta dozwolone Zwierzęta dozwolone tak
 • Hotelowa restauracja Hotelowa restauracja tak
 • Kawiarnia Kawiarnia tak
 • Wifi Wifi tak

Opinie o hotelu

Dobry (Na podstawie 8 opinii)

Ocena 3,8 / 5

Zakwaterowanie 3,7 / 5

Wyżywienie 3,3 / 5

Okolica 4,5 / 5

Cena 4,0 / 5

Informacje dotyczące weryfikacji opinii

6. najwyższa ocena z 36 hoteli w Hochkönig

Ildikó V.

Ocena 4,8 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.hu) Data pobytu 10.7. - 17.7.2023 Oceniono: Lipiec 2023

Almerwirt Ocena: 3/5 Austria, Hochkönig

Zakwaterowanie było zgodne z opisem. Obsługa jest świetna. Ilość i jakość jedzenia w pełni spełniła oczekiwania.

Zakwaterowanie było zgodne z opisem. Obsługa jest świetna. Ilość i jakość jedzenia w pełni spełniła oczekiwania.

Zakwaterowanie 4,5 / 5

Wyżywienie 4,5 / 5

Okolica 5,0 / 5

Cena 5,0 / 5

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (0) (0)

Andrea K.

Ocena 4,3 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 11.6. - 16.6.2023 Oceniono: Czerwiec 2023

Almerwirt Ocena: 3/5 Austria, Hochkönig

Stosunek ceny do jakości odpowiada, piękna lokalizacja, widok na górskie szczyty, w pobliżu plac zabaw dla dzieci i kolejka linowa, główną zaletą jaką widzę jest posiadanie karty hochkönig, dzięki której kolejki linowe w okolicy są bezpłatne, pojechaliśmy na 5 nocy i codziennie korzystaliśmy z jednej z kolejek linowych.wycieczki i widoki naprawdę piękne.Biorąc pod uwagę, że naprawdę szukaliśmy zakwaterowania, w którym można „tylko spać i jeść”, w przeciwnym razie będziemy podróżować cały dzień, więc satysfakcja była 100%

Stosunek ceny do jakości odpowiada, piękna lokalizacja, widok na górskie szczyty, w pobliżu plac zabaw dla dzieci i kolejka linowa, główną zaletą jaką widzę jest posiadanie karty hochkönig, dzięki której kolejki linowe w okolicy są bezpłatne, pojechaliśmy na 5 nocy i codziennie korzystaliśmy z jednej z kolejek linowych.wycieczki i widoki naprawdę piękne.Biorąc pod uwagę, że naprawdę szukaliśmy zakwaterowania, w którym można „tylko spać i jeść”, w przeciwnym razie będziemy podróżować cały dzień, więc satysfakcja była 100%

Zakwaterowanie 4,0 / 5

Wyżywienie 3,5 / 5

Okolica 5,0 / 5

Cena 4,5 / 5

Zakwaterowanie
Mieliśmy pokój rodzinny, przestronny, czysty, jedyną wadą był brak balkonu

Wyżywienie
Niepełne wyżywienie - wystarczy skromny wybór

Obsługa w hotelu
Basen - nie korzystaliśmy, w recepcji powiedziano nam, że można z niego korzystać tylko rano

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (1) (0)

Filtruj opinie

Ildikó V.

Ocena 4,8 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.hu) Data pobytu 10.7. - 17.7.2023 Oceniono: Lipiec 2023

Almerwirt Ocena: 3/5 Austria, Hochkönig

Zakwaterowanie było zgodne z opisem. Obsługa jest świetna. Ilość i jakość jedzenia w pełni spełniła oczekiwania.

Zakwaterowanie było zgodne z opisem. Obsługa jest świetna. Ilość i jakość jedzenia w pełni spełniła oczekiwania.

Zakwaterowanie 4,5 / 5

Wyżywienie 4,5 / 5

Okolica 5,0 / 5

Cena 5,0 / 5

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (0) (0)

Andrea K.

Ocena 4,3 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 11.6. - 16.6.2023 Oceniono: Czerwiec 2023

Almerwirt Ocena: 3/5 Austria, Hochkönig

Stosunek ceny do jakości odpowiada, piękna lokalizacja, widok na górskie szczyty, w pobliżu plac zabaw dla dzieci i kolejka linowa, główną zaletą jaką widzę jest posiadanie karty hochkönig, dzięki której kolejki linowe w okolicy są bezpłatne, pojechaliśmy na 5 nocy i codziennie korzystaliśmy z jednej z kolejek linowych.wycieczki i widoki naprawdę piękne.Biorąc pod uwagę, że naprawdę szukaliśmy zakwaterowania, w którym można „tylko spać i jeść”, w przeciwnym razie będziemy podróżować cały dzień, więc satysfakcja była 100%

Stosunek ceny do jakości odpowiada, piękna lokalizacja, widok na górskie szczyty, w pobliżu plac zabaw dla dzieci i kolejka linowa, główną zaletą jaką widzę jest posiadanie karty hochkönig, dzięki której kolejki linowe w okolicy są bezpłatne, pojechaliśmy na 5 nocy i codziennie korzystaliśmy z jednej z kolejek linowych.wycieczki i widoki naprawdę piękne.Biorąc pod uwagę, że naprawdę szukaliśmy zakwaterowania, w którym można „tylko spać i jeść”, w przeciwnym razie będziemy podróżować cały dzień, więc satysfakcja była 100%

Zakwaterowanie 4,0 / 5

Wyżywienie 3,5 / 5

Okolica 5,0 / 5

Cena 4,5 / 5

Zakwaterowanie
Mieliśmy pokój rodzinny, przestronny, czysty, jedyną wadą był brak balkonu

Wyżywienie
Niepełne wyżywienie - wystarczy skromny wybór

Obsługa w hotelu
Basen - nie korzystaliśmy, w recepcji powiedziano nam, że można z niego korzystać tylko rano

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (1) (0)

Pavel L.

Ocena 2,9 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 23.2. - 26.2.2023 Oceniono: Marzec 2023

Almerwirt Ocena: 3/5 Austria, Hochkönig

Hotel jest starszy, ale czysty. Jedzenie ubogie w różnorodność i ilość. Jakość jedzenia w porządku.

Hotel jest starszy, ale czysty. Jedzenie ubogie w różnorodność i ilość. Jakość jedzenia w porządku.

Zakwaterowanie 3,0 / 5

Wyżywienie 1,5 / 5

Okolica 4,0 / 5

Cena 3,0 / 5

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (1) (0)

Klient chciał pozostać anonimowy

Ocena 4,5 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 19.12. - 22.12.2022 Oceniono: Grudzień 2022

Almerwirt Ocena: 3/5 Austria, Hochkönig

Stosunek jakości do ceny jest całkowicie w porządku. Wystarczająco na pobyt na nartach, tylko po kolacji w hotelu nie było co robić, więc trzeba jechać do miasta lub się do tego przygotować. Winiarnia była zamknięta podczas naszego pobytu.

Stosunek jakości do ceny jest całkowicie w porządku. Wystarczająco na pobyt na nartach, tylko po kolacji w hotelu nie było co robić, więc trzeba jechać do miasta lub się do tego przygotować. Winiarnia była zamknięta podczas naszego pobytu.

Zakwaterowanie 3,8 / 5

Wyżywienie 4,5 / 5

Okolica 4,5 / 5

Cena 5,0 / 5

Zakwaterowanie
Nocleg w czystych pokojach, wyposażenie starsze, ale wystarczające, balkon super. Materace zasługiwałyby na wymianę. Poza tym idealne miejsce na narty, przechowalnia nart i pomieszczenie na buty narciarskie.

Wyżywienie
Ok na trzy noce, w przeciwnym razie śniadania prawdopodobnie wkrótce zostaną przejedzone. Te same sery, salami, kaiserka, chipsy, kawa, sok, jogurt, dżem, pasztet, masło, warzywa/owoce. Zupa obiadowa, danie główne, warzywa, owoce, deser.

Obsługa w hotelu
Basen z sauną znajdował się na zewnątrz budynku i był mały, tylko 3 leżaki przy basenie i w większości zajęte. Woda była ciepła, idź popływać, a potem z powrotem do hotelu ok.

Plaża
Wyciąg narciarski znajduje się niedaleko hotelu, co było naprawdę świetne

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (0) (0)

Klient chciał pozostać anonimowy

Ocena 4,1 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 5.7. - 8.7.2022 Oceniono: Lipiec 2022

Almerwirt Ocena: 3/5 Austria, Hochkönig

bądź ok, komunikacja CK = bardzo słaba

bądź ok, komunikacja CK = bardzo słaba

Zakwaterowanie 4,3 / 5

Wyżywienie 3,5 / 5

Cena 4,5 / 5

Zakwaterowanie
stosunek ceny do wydajności = ok

Wyżywienie
niezbyt szeroki wybór, ale cena vs. wydajność = ok

Obsługa w hotelu
osobisty vs

review_paragraph_heading_18
Karta Hochkonig - udziela porad na temat możliwości przeżycia sportu. Między innymi Invia w ogóle nie wiedziała, czy karta jest częścią oferty, aw końcu było oczywiste, że tak, kiedy przyszła umowa od konsultanta CK.

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (0) (0)

Nie udało się znaleźć oferty Twoich marzeń?

Zadzwoń lub wyślij zapytanie, a my wyszukamy dla Ciebie wyjazd, który będziesz długo i mile wspominać!

Jesteśmy dostępni 7 dni/tyg. 8:00-23:00.

+48 71 771 76 83

Ładuję

Ładowanie położenia hotelu i opisu...

Więcej hoteli, które mogą Cię zainteresować