Znakomity wybór! Nasi Klienci byli tym hotelem zachwyceni.

od 1 569 za os.

Wybierz termin

Wybraliśmy dla was

Prognozowane ceny w nadchodzących miesiącach

Wybierz termin

Nieoficjalny opis hotelu

Numer hotelu: 72 574

Położenie:

 - Gosau
- ok 400 m od centrum miejscowości
- w pobliżu sklepy, bary restauracje  
- w przystanek autobusu ok. 400 m
- wyciągi (Hornspitzbahn) ok 2 km
- narciarska trasa biegowa obok hotelu
 

Wyposażenie hotelu:

- recepcja z lobby
-  restauracja, bar
- winnica
- bezprzewodowy internet w lobby
- przechowalnia nart

Bezpłatnie:
- basen wewnętrzny
- kabina na podczerwień
- tepidarium
- fitness room
- tenis stołowy

Dodatkowo płatne
- masaże
- wewnętrzny kort tenisowy

Dla dzieci:
- łóżeczko bezpłatnie
- plac zabaw
- sala zabaw
 

Pokoje:

Triple room
-  ok. 27 m
-  łazienka (wanna/prysznic, WC, suszarka do włosów)
- TV SAT
- sejf
- minibar dodatkowo płatny
- bez balkonu
quadruple room superior balcony
-  ok. 30 m
-  łazienka (wanna/prysznic, WC, suszarka do włosów)
- TV SAT
- sejf
- minibar dodatkowo płatny
- balkon/taras

Wyżywienie:

Half Board (HB)  - śniadania w formie bufetu, kolacje serwowane
 

Dodatkowe informacje:

- opłata klimatyczna 3 EUR płatna na miejscu
- parking w zależności od dostępności bezpłatnie
- zwierzęta 18 EUR/noc
-zakwaterowanie od 15:00 , wykwaterowanie do 10:00

Opis kraju

AUSTRIAAustria to ide­alny waka­cyjny kie­ru­nek dla wszyst­kich, któ­rzy kochają naturę, gór­skie kra­jo­brazy oraz kli­ma­tyczne, pełne zabyt­ków mia­sta. Nazywana jest stolicą spor­tów zimo­wych ze względu na mnogość ośrodków narciarskich i szlaków turystycznych.Austria to sto­sun­kowo nie­wielki kraj poło­żony w Euro­pie Środ­ko­wej. Gra­ni­czy z ośmioma kra­jami: Niem­cami, Cze­chami, Wło­chami, Węgrami, Sło­we­nią, Szwaj­ca­rią, Sło­wa­cją i małym pań­stew­kiem Liech­ten­stein. Ponad połowa jej tery­to­rium znaj­duje się w Alpach, a znaczną część sta­no­wią parki naro­dowe. Jej największym skarbem są znane na cały świat i wyjątkowo dobrze wyposażone ośrodki narciarskie. Pod­czas urlopu w Austrii warto przede wszyst­kim odpo­cząć w jed­nej z wielu nie­zwy­kle kli­ma­tycz­nych gór­skich miej­sco­wo­ści. Na tle innych państw Austrię wyróż­nia cha­rak­te­ry­styczna archi­tek­tura miast i miasteczek oraz piękne zamki i pałace, w więk­szo­ści powstałe za cza­sów Habs­bur­gów. Słynie ona także z pięknych górskich krajobrazów. Pod­czas zimowego urlopu w Austrii warto odwiedzić takie rejony jak chociażby Styria, Tyrol, Ziemia Salzburska czy Górna Austria. Pełne są one klimatycznych miejscowości turystycznych, ośrodków narciarskich i miejsc sprzyjających uprawianiu różnorodnych sportów zimowych. Z górskich miejscowości na szcze­gólną uwagę zasłu­guje chociażby Sal­zburg wraz ze wzno­szącą się nad nim twier­dzą Hohen­sal­zburg oraz oto­czony pasmami wyso­kich gór Inns­bruck, a także szereg mniejszych miasteczek i wsi położonych u podnóża majestatycznych Alp. Perłą małych miej­sco­wo­ści jest Hal­l­statt - wieś z praw­do­po­dob­nie naj­pięk­niej­szym widokiem w całych austriac­kich Alpach. Pasjo­naci spor­tów zimo­wych powinni wybrać się do jed­nego ze słyn­nych na cały świat austriac­kich ośrod­ków nar­ciar­skich, takich jak Mayr­ho­fen, Ski Arl­berg czy Ser­faus-Fiss-Ladis.Kul­tura i oby­czajeWażnym ele­men­tem kultury Austrii jest muzyka kla­syczna. Kraj ten jest bowiem miej­scem uro­dze­nia jed­nego z naj­słyn­niej­szych kom­po­zy­to­rów na świe­cie - Wol­fganga Ama­de­usza Mozarta. Ogromną sławą poszczy­cić się może także Opera Wie­deńska, Wie­deński Chór Chło­pięcy oraz orkie­stra Wie­ner Phil­har­mo­ni­ker. Cie­ka­wostką na temat Austrii jest fakt, że to wła­śnie tam powstała słynna kolęda Cicha noc". Kultura Austrii jest jednak silnie związana z Alpami. Niegdyś to właśnie na ich zboczach kwitł handel oraz rozwijało się rolnictwo i hodowla bydła. Pozostałością tych czasów są chociażby takie miejsca jak Großglockner Hochalpenstraße - najstarszy szlak transportowy w całym paśmie Alp. Współcześnie góry stanowią także najważniejszy ośrodek turystyczny. Turystów przyciągają nie tylko krajobrazy i jedne z najlepszych ośrodków narciarskich świata, ale i liczne atrakcje. W okresie bożonarodzeniowy, w większości austriackich miast odbywają się mniejsze lub większe jarmarki świąteczne. Można na nich zakupić wiele lokalnych wyrobów, spróbować tradycyjnej kuchni austriackiej, kupić oryginalny prezent "na gwiazdkę" czy też podziwiać regionalną sztukę. Austriackie jarmarki odznaczają się także niepowtarzalną atmosferą, wprowadzającą w magiczny klimat świąt. Za najpopularniejszy i największy uznaje się ten odbywający się w Innsbrucku. W lutym zaś ulicami miast i miasteczek (w szczególności tych położonych w Tyrolu) przechodzą "diabelskie parady" - mroczne korowody, stworzone przez mieszkańców przebranych za diabły i inne potwory. Według tradycji pochody te mają symbolizować zmagania wiosny z zimą.Kuch­niaKuch­nia austriacka to połą­cze­nie tra­dy­cji wywo­dzącej się z cza­sów Austro-Węgier z wpły­wami kuchni cze­skiej, żydow­skiej i wło­skiej. Każdy rejon kraju cha­rak­te­ry­zuje nieco inna kuch­nia. Inne są też dania regio­nalne. Naj­po­pu­lar­niej­szych ośrod­kiem kuli­nar­nym jest nato­miast Wie­deń, a kuch­nia wie­deń­ska znana jest na całym świe­cie. Do jej najsłynniejszych dań należą schnit­zel (kotlet z cie­lę­ciny w panierce z bułki tar­tej, poda­wany z pla­ster­kiem cytryny), sałatka ziem­nia­czana, beu­schel (potrawka z płu­cek i serc cie­lę­cych) oraz gula­sze. Kuch­nia aus­triacka sły­nie jed­nak głów­nie z ciast, takich jak stru­del (cia­sto maka­ro­nowe" z jabł­kami) czy kip­fle (rodzaj słod­kich pącz­ków).Dla aktyw­nychAustria to raj dla tych, któ­rzy wolny czas lubią spę­dzać aktyw­nie. W okolicach grudnia Austria zamie­nia się w kra­inę spor­tów zimo­wych, przede wszyst­kim nar­ciar­stwa, snow­bo­ardu, sanecz­kar­stwa, nart bie­go­wych i sko­ków nar­ciar­skich. Ferie w Austrii warto spę­dzić w jed­nym z licz­nych ośrod­ków nar­ciar­skich.Co warto kupić?Dobrą pamiątką z Austrii będą wszel­kie sło­dy­cze, z któ­rych kraj sły­nie. Są to przede wszyst­kim pra­liny, czę­sto ozdo­bione wize­run­kiem chluby naro­dowej - Mozarta. Z gór warto przy­wieźć wyroby regio­nalne, tra­dy­cyjne stroje tyrol­skie lub cha­rak­te­ry­styczne austriac­kie nakry­cia głowy. Dzie­ciom na pewno spodo­bają się maskotki przy­po­mi­na­jące alpej­skich miesz­kań­ców: świ­staki, kozice czy niedź­wie­dzie.PogodaKli­mat Austrii nie różni się zbyt­nio od tego panu­ją­cego w Pol­sce. Austria leży bowiem w stre­fie kli­matu umiar­ko­wa­nego kon­ty­nen­tal­nego, dla któ­rego cha­rak­te­ry­styczne są cztery wyraźne pory roku. Jed­nakże tem­pe­ra­tury w Austrii są nieco niż­sze niż w Pol­sce, a śnieg utrzy­muje się tam dużo dłu­żej. Lata są sło­neczne i cie­płe, ale rzadko upalne. Zimy natomiast czę­sto dłu­gie i sro­gie.Przy­datne zwrotyJęzy­kiem naro­do­wym Austria­ków jest nie­miecki. Jakie wyrażenia warto znać?dzień dobry - Guten Mor­gendo widze­nia - Auf Wie­der­se­hendzię­kuję (bar­dzo) - danke (sehr)pro­szę - bitteprze­pra­szam - ent­schul­di­gen Sie (prośba), Ent­schul­di­gungile to kosz­tuje? - wie viel kostet es?gdzie jest... - Wo ist...sta­cja kole­jowa - Bahn­hoflot­ni­sko - Flu­gha­fenbilet - Fahr­karteDla­czego Austria?Choć Austria znaj­duje się sto­sun­kowo bli­sko Pol­ski, zaska­kuje swoją kul­turą, kuch­nią i oby­cza­jami. Zupeł­nie inne są także kra­jo­brazy. Poko­chają je przede wszyst­kim miło­śnicy gór­skiej natury, pokrytych białym puchem stoków oraz klimatycznych górskich miejscowości. Austria to prawdziwy raj dla miłośników sportów zimowych.Infor­ma­cje prak­tyczneWyma­gane doku­menty: Austria jest człon­kiem Unii Euro­pej­skiej i znaj­duje się w stre­fie Schen­gen. Dzięki temu wje­chać do niej można, posia­da­jąc jedy­nie dowód oso­bi­sty lub ważny pasz­port.Waluta: w Austrii płaci się w euro.Ceny: Austria jest jed­nym z naj­droż­szych kra­jów euro­pej­skich. Dla przykładu za posi­łek w nie­dro­giej restau­ra­cji zapła­cić trzeba około 15 euro, czyli mniej wię­cej 60 zło­tych. Tury­styka Austrii jest jed­nak bardzo roz­wi­nięta, dla­tego można zna­leźć np. tań­sze noc­legi.Czas: w Austrii obo­wią­zuje ten sam czas co w Pol­sce - UTC +1 w zimie i UTC +2 w lecie.Napię­cie: gniazdka są takie same jak w Pol­sce, a napię­cie i natę­że­nie wynosi: 230 V i 50 Hz.Szcze­pie­nia: jadąc na waka­cje do Austrii, nie trzeba się na nic szcze­pić.Amba­sady:
Amba­sada Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej znaj­duje się w Wied­niu (Hiet­zin­ger Haupt­straße 42 c, 1130 Wien, tel.: (+43 1) 87015-100);
Amba­sada Repu­bliki Austrii - w War­sza­wie (ul. Jurija Gaga­rina 34, 00-748 War­szawa, tel.: 22 841 00 81).

WAŻNE:
z uwagi zmieniające się przepisy sanitarne w poszczególnych krajach prosimy o sprawdzenie aktualnych informacji na stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

Prezentowane w informacji opisy, opinie oraz zdjęcia przedstawiają subiektywne odczucia ich autora i nie stanowią części oficjalnego opisu obiektu organizatora turystyki (przedsiębiorcy turystycznego). Pokoje oraz udogodnienia mogą się różnić od zawartych w informacji, za co Travelplanet.pl S.A. nie ponosi odpowiedzialności. Oficjalny opis dostarczony przez organizatora turystyki znajdziesz na stronie poświęconej wybranej przez Ciebie imprezie turystycznej, po wskazaniu interesującego Cię terminu wyjazdu.

Informacje o hotelu

 • Odległość od centrum miasta Centrum miasta 400 m
 • Odległość od stoku narciarskiego Nachylenie 2 km
 • Klimatyzacja Klimatyzacja tak
 • Basen wewnętrzny Basen wewnętrzny tak
 • Leżaki i parasole przy basenie Leżaki i parasole przy basenie tak
 • TV TV tak
 • Minibar, Bar Minibar tak
 • Lódowka Lódowka tak
 • Kącik dziecięcy, Plac zabaw, Basen dla dzieci Kącik dziecięcy tak
 • Tenis, Siatkówka Tenis tak
 • Spokojna okolica Spokojna okolica tak
 • Fitness Fitness tak
 • Programy animacyjne Programy animacyjne tak
 • Przystanek autobusowy Przystanek autobusowy tak
 • Zwierzęta dozwolone Zwierzęta dozwolone tak
 • Hotelowa restauracja Hotelowa restauracja tak
 • Kawiarnia Kawiarnia tak
 • Wypożyczalnia rowerów Wypożyczalnia rowerów tak
 • Wifi Wifi tak

Opinie o hotelu

Ocena 4,6 / 5
Travelplanet

Bardzo Dobry (Na podstawie 11 opinii)

Zakwaterowanie 4,6 / 5

Wyżywienie 4,8 / 5

Okolica 4,9 / 5

Cena 4,6 / 5

jakość tras zjazdowych 3,8 / 5

Informacje dotyczące weryfikacji opinii

3. najwyższa ocena z 192 hoteli w Dachstein West

Jiří S.

Ocena 4,0 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 25.12. - 29.12.2023 Oceniono: Styczeń 2024

Vitalhotel Gosau Ocena: 4/5 Austria, Dachstein West

Hotel położony jest w strategicznym miejscu, dobry dojazd, w niewielkiej odległości od stoku narciarskiego. Starszy hotel, obecnie wyposażony już poniżej przeciętnego standardu. Świetne kuchnie.

Hotel położony jest w strategicznym miejscu, dobry dojazd, w niewielkiej odległości od stoku narciarskiego. Starszy hotel, obecnie wyposażony już poniżej przeciętnego standardu. Świetne kuchnie.

Zakwaterowanie 2,3 / 5

Wyżywienie 5,0 / 5

Okolica 5,0 / 5

Cena 3,5 / 5

Zakwaterowanie
Pokoje są duże, ale niezbyt nowo wyposażone. Plamy na ścianie, deska sedesowa nie pasuje.

Obsługa w hotelu
Odbiór był rozczarowujący, mówią tylko po niemiecku, nie mam pojęcia o warunkach śniegowych, kupuję bilety okresowe (tu powinna być okazja, żeby je kupić). W pokoju brakowało domowych kapci do wejścia do sauny i nie zapewniono nawet maty do sauny.

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (0) (0)

Tomáš K.

Ocena 4,5 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 22.7. - 29.7.2023 Oceniono: Sierpień 2023

Vitalhotel Gosau Ocena: 4/5 Austria, Dachstein West

Piękne wakacje dla mnie.

Piękne wakacje dla mnie.

Zakwaterowanie 5,0 / 5

Wyżywienie 4,0 / 5

Okolica 5,0 / 5

Cena 4,0 / 5

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (0) (0)

Filtruj opinie

Jiří S.

Ocena 4,0 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 25.12. - 29.12.2023 Oceniono: Styczeń 2024

Vitalhotel Gosau Ocena: 4/5 Austria, Dachstein West

Hotel położony jest w strategicznym miejscu, dobry dojazd, w niewielkiej odległości od stoku narciarskiego. Starszy hotel, obecnie wyposażony już poniżej przeciętnego standardu. Świetne kuchnie.

Hotel położony jest w strategicznym miejscu, dobry dojazd, w niewielkiej odległości od stoku narciarskiego. Starszy hotel, obecnie wyposażony już poniżej przeciętnego standardu. Świetne kuchnie.

Zakwaterowanie 2,3 / 5

Wyżywienie 5,0 / 5

Okolica 5,0 / 5

Cena 3,5 / 5

Zakwaterowanie
Pokoje są duże, ale niezbyt nowo wyposażone. Plamy na ścianie, deska sedesowa nie pasuje.

Obsługa w hotelu
Odbiór był rozczarowujący, mówią tylko po niemiecku, nie mam pojęcia o warunkach śniegowych, kupuję bilety okresowe (tu powinna być okazja, żeby je kupić). W pokoju brakowało domowych kapci do wejścia do sauny i nie zapewniono nawet maty do sauny.

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (0) (0)

Tomáš K.

Ocena 4,5 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 22.7. - 29.7.2023 Oceniono: Sierpień 2023

Vitalhotel Gosau Ocena: 4/5 Austria, Dachstein West

Piękne wakacje dla mnie.

Piękne wakacje dla mnie.

Zakwaterowanie 5,0 / 5

Wyżywienie 4,0 / 5

Okolica 5,0 / 5

Cena 4,0 / 5

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (0) (0)

Petra T.

Ocena 4,8 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 9.7. - 14.7.2022 Oceniono: Sierpień 2022

Vitalhotel Gosau Ocena: 4/5 Austria, Dachstein West

Urlop był bardzo udany, spełnił oczekiwania zgodnie z opisem hotelu. Niedociągnięcia w procesie potwierdzania zamówienia i płatności przez CA

Urlop był bardzo udany, spełnił oczekiwania zgodnie z opisem hotelu. Niedociągnięcia w procesie potwierdzania zamówienia i płatności przez CA

Zakwaterowanie 5,0 / 5

Wyżywienie 4,0 / 5

Okolica 5,0 / 5

Cena 5,0 / 5

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (0) (0)

Eva Hubičková

Ocena 5,0 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 9.3. - 13.3.2022 Oceniono: Marzec 2022

Vitalhotel Gosau Ocena: 4/5 Austria, Dachstein West

Bardzo ładny hotel. Biorąc pod uwagę cenę, nie spodziewaliśmy się wiele po hotelu i usługach, ale byliśmy bardzo mile zaskoczeni. Standardowe pokoje. Łazienka jest piękna, nowoczesna. Wszystko czyste. Tło hotelu przekracza oczekiwania, naprawdę bardzo ładne i stylowe. Personel zawsze uśmiechnięty i pomocny. Autobus dla narciarzy jest bezpłatny w ośrodku i zatrzymuje się bezpośrednio przy hotelu. 2x sauna fińska i 2x sauna na podczerwień. Dużo miejsca w pokoju relaksacyjnym. Basen jest mniejszy, ale dla dzieci wystarczył. Jedzenie jest zawsze doskonałe, duży wybór zarówno na kolację, jak i na śniadanie. Zarówno gorące, jak i zimne. Słodkie i słone. W hotelu znajduje się stół do ping-ponga, bilard, piłkarzyki, pokój zabaw dla dzieci, sala fitness, winiarnia.

Bardzo ładny hotel. Biorąc pod uwagę cenę, nie spodziewaliśmy się wiele po hotelu i usługach, ale byliśmy bardzo mile zaskoczeni. Standardowe pokoje. Łazienka jest piękna, nowoczesna. Wszystko czyste. Tło hotelu przekracza oczekiwania, naprawdę bardzo ładne i stylowe. Personel zawsze uśmiechnięty i pomocny. Autobus dla narciarzy jest bezpłatny w ośrodku i zatrzymuje się bezpośrednio przy hotelu. 2x sauna fińska i 2x sauna na podczerwień. Dużo miejsca w pokoju relaksacyjnym. Basen jest mniejszy, ale dla dzieci wystarczył. Jedzenie jest zawsze doskonałe, duży wybór zarówno na kolację, jak i na śniadanie. Zarówno gorące, jak i zimne. Słodkie i słone. W hotelu znajduje się stół do ping-ponga, bilard, piłkarzyki, pokój zabaw dla dzieci, sala fitness, winiarnia.

Zakwaterowanie 5,0 / 5

Wyżywienie 5,0 / 5

Okolica 5,0 / 5

Cena 5,0 / 5

Plaża
Ośrodek narciarski zgodnie z oczekiwaniami, stoki zawsze przygotowane.

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (0) (0)

Jakub Jandík

Ocena 5,0 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 24.2. - 27.2.2022 Oceniono: Marzec 2022

Vitalhotel Gosau Ocena: 4/5 Austria, Dachstein West

Maksymalna satysfakcja, ładny, czysty hotel z doskonałymi udogodnieniami, pomocny i miły personel, świetne jedzenie.

Maksymalna satysfakcja, ładny, czysty hotel z doskonałymi udogodnieniami, pomocny i miły personel, świetne jedzenie.

Zakwaterowanie 4,8 / 5

Wyżywienie 5,0 / 5

Okolica 5,0 / 5

Cena 5,0 / 5

Zakwaterowanie
Z tylko drobnymi szczegółami (coś zepsutego w łazience) zakwaterowanie było bardzo wysokiej jakości

Wyżywienie
Doskonałe urozmaicone jedzenie, świetne lokalne wino!

Obsługa w hotelu
Korzystaliśmy z fitnessu, sauny i basenu.

Plaża
Świetna jazda na nartach, przygotowane stoki, przyjemne i czyste wyposażenie.

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (0) (0)

Nie udało się znaleźć oferty Twoich marzeń?

Zadzwoń lub wyślij zapytanie, a my wyszukamy dla Ciebie wyjazd, który będziesz długo i mile wspominać!

Jesteśmy dostępni 7 dni/tyg. 8:00-23:00.

+48 71 771 76 83

Ładuję

Ładowanie położenia hotelu i opisu...

Pogoda

Aktualna pogoda

 • Temperatura 11 °C temperatura w nocy -2 °C

Prognoza pogody na następne dni

 • Jutro 8 °C temperatura w nocy -2 °C

 • Sobota 9 °C temperatura w nocy 1 °C

 • Niedziela 8 °C temperatura w nocy -1 °C

 • Poniedziałek 5 °C temperatura w nocy 2 °C

Najlepsze miesiące na wakacje w tym miejscu

 • Najlepszy
 • Dobry
 • Niski sezon
 1. Styczeń
 2. Luty
 3. Marzec
 4. Kwiecień
 5. Maj
 6. Czerwiec
 7. Lipiec
 8. Sierpień
 9. Wrzesień
 10. Październik
 11. Listopad
 12. Grudzień

Więcej hoteli, które mogą Cię zainteresować