Znakomity wybór! Nasi Klienci byli tym hotelem zachwyceni.

Hotel Sonnhof

Austria, Rauris, Rauris

Więcej o hotelu

od 1 109 za osobę

Wybierz termin

Wybraliśmy dla was

Obserwuj spodziewany rozwój cen w nadchodzących miesiącach

Wybierz termin

Nieoficjalny opis hotelu

Numer hotelu: 54 876

Położenie:

- Rauris
- ok. 300 m od centrum miejscowości
- ok. 500 m od wyciągów
- ok. 150 m skibus
 

Wyposażenie hotelu:

- recepcja
- bezprzewodowy internet
- restauracja
- bar

Bezpłatnie
- basen wewnętrzny
- sauna fińska
- strafa relaksu

Dodatkowo płatne:
- solarium
- squash
- tenis stołowy
- wypożyczalnia sanek

Dla dzieci:
- łóżeczko
- plac zabaw
- sala zabaw
- krzesełka w restauracji

 

Pokoje:

double room mountain view "Economy"
- ok.  16 m
- łazienka (wanna/prysznic, WC)
- TV  SAT
double room balcony/terrace mountain view "Comfort"
- ok.  25 m
- łóżko podwójne i sofa 2 os.
- łazienka (wanna/prysznic, WC,)
- TV  SAT
- balkon/taras
family room balcony mountain view "Family Comfort"
- ok.  35 m
- dwa pomieszczenia
- łózko podwójne i łóżko piętowe
 

Wyżywienie:

HB (Half Board) - śniadania i kolacje
Po południu słodkie przekąski
 

Dodatkowe informacje:

- opłata klimatyczna 2  EUR/noc
- parking w zależności od dostępności bezpłatny
- zwierzęta na potwierdzenie 10 EUR/dzień
- zakwaterowanie  od 16:00, wykwaterowanie do 10:00


 

Opis kraju

AUSTRIAAustria to ide­alny waka­cyjny kie­ru­nek dla wszyst­kich, któ­rzy kochają naturę, gór­skie kra­jo­brazy oraz kli­ma­tyczne, pełne zabyt­ków mia­sta. Nazywana jest stolicą spor­tów zimo­wych ze względu na mnogość ośrodków narciarskich i szlaków turystycznych.Austria to sto­sun­kowo nie­wielki kraj poło­żony w Euro­pie Środ­ko­wej. Gra­ni­czy z ośmioma kra­jami: Niem­cami, Cze­chami, Wło­chami, Węgrami, Sło­we­nią, Szwaj­ca­rią, Sło­wa­cją i małym pań­stew­kiem Liech­ten­stein. Ponad połowa jej tery­to­rium znaj­duje się w Alpach, a znaczną część sta­no­wią parki naro­dowe. Jej największym skarbem są znane na cały świat i wyjątkowo dobrze wyposażone ośrodki narciarskie. Pod­czas urlopu w Austrii warto przede wszyst­kim odpo­cząć w jed­nej z wielu nie­zwy­kle kli­ma­tycz­nych gór­skich miej­sco­wo­ści. Na tle innych państw Austrię wyróż­nia cha­rak­te­ry­styczna archi­tek­tura miast i miasteczek oraz piękne zamki i pałace, w więk­szo­ści powstałe za cza­sów Habs­bur­gów. Słynie ona także z pięknych górskich krajobrazów. Pod­czas zimowego urlopu w Austrii warto odwiedzić takie rejony jak chociażby Styria, Tyrol, Ziemia Salzburska czy Górna Austria. Pełne są one klimatycznych miejscowości turystycznych, ośrodków narciarskich i miejsc sprzyjających uprawianiu różnorodnych sportów zimowych. Z górskich miejscowości na szcze­gólną uwagę zasłu­guje chociażby Sal­zburg wraz ze wzno­szącą się nad nim twier­dzą Hohen­sal­zburg oraz oto­czony pasmami wyso­kich gór Inns­bruck, a także szereg mniejszych miasteczek i wsi położonych u podnóża majestatycznych Alp. Perłą małych miej­sco­wo­ści jest Hal­l­statt - wieś z praw­do­po­dob­nie naj­pięk­niej­szym widokiem w całych austriac­kich Alpach. Pasjo­naci spor­tów zimo­wych powinni wybrać się do jed­nego ze słyn­nych na cały świat austriac­kich ośrod­ków nar­ciar­skich, takich jak Mayr­ho­fen, Ski Arl­berg czy Ser­faus-Fiss-Ladis.Kul­tura i oby­czajeWażnym ele­men­tem kultury Austrii jest muzyka kla­syczna. Kraj ten jest bowiem miej­scem uro­dze­nia jed­nego z naj­słyn­niej­szych kom­po­zy­to­rów na świe­cie - Wol­fganga Ama­de­usza Mozarta. Ogromną sławą poszczy­cić się może także Opera Wie­deńska, Wie­deński Chór Chło­pięcy oraz orkie­stra Wie­ner Phil­har­mo­ni­ker. Cie­ka­wostką na temat Austrii jest fakt, że to wła­śnie tam powstała słynna kolęda Cicha noc". Kultura Austrii jest jednak silnie związana z Alpami. Niegdyś to właśnie na ich zboczach kwitł handel oraz rozwijało się rolnictwo i hodowla bydła. Pozostałością tych czasów są chociażby takie miejsca jak Großglockner Hochalpenstraße - najstarszy szlak transportowy w całym paśmie Alp. Współcześnie góry stanowią także najważniejszy ośrodek turystyczny. Turystów przyciągają nie tylko krajobrazy i jedne z najlepszych ośrodków narciarskich świata, ale i liczne atrakcje. W okresie bożonarodzeniowy, w większości austriackich miast odbywają się mniejsze lub większe jarmarki świąteczne. Można na nich zakupić wiele lokalnych wyrobów, spróbować tradycyjnej kuchni austriackiej, kupić oryginalny prezent "na gwiazdkę" czy też podziwiać regionalną sztukę. Austriackie jarmarki odznaczają się także niepowtarzalną atmosferą, wprowadzającą w magiczny klimat świąt. Za najpopularniejszy i największy uznaje się ten odbywający się w Innsbrucku. W lutym zaś ulicami miast i miasteczek (w szczególności tych położonych w Tyrolu) przechodzą "diabelskie parady" - mroczne korowody, stworzone przez mieszkańców przebranych za diabły i inne potwory. Według tradycji pochody te mają symbolizować zmagania wiosny z zimą.Kuch­niaKuch­nia austriacka to połą­cze­nie tra­dy­cji wywo­dzącej się z cza­sów Austro-Węgier z wpły­wami kuchni cze­skiej, żydow­skiej i wło­skiej. Każdy rejon kraju cha­rak­te­ry­zuje nieco inna kuch­nia. Inne są też dania regio­nalne. Naj­po­pu­lar­niej­szych ośrod­kiem kuli­nar­nym jest nato­miast Wie­deń, a kuch­nia wie­deń­ska znana jest na całym świe­cie. Do jej najsłynniejszych dań należą schnit­zel (kotlet z cie­lę­ciny w panierce z bułki tar­tej, poda­wany z pla­ster­kiem cytryny), sałatka ziem­nia­czana, beu­schel (potrawka z płu­cek i serc cie­lę­cych) oraz gula­sze. Kuch­nia aus­triacka sły­nie jed­nak głów­nie z ciast, takich jak stru­del (cia­sto maka­ro­nowe" z jabł­kami) czy kip­fle (rodzaj słod­kich pącz­ków).Dla aktyw­nychAustria to raj dla tych, któ­rzy wolny czas lubią spę­dzać aktyw­nie. W okolicach grudnia Austria zamie­nia się w kra­inę spor­tów zimo­wych, przede wszyst­kim nar­ciar­stwa, snow­bo­ardu, sanecz­kar­stwa, nart bie­go­wych i sko­ków nar­ciar­skich. Ferie w Austrii warto spę­dzić w jed­nym z licz­nych ośrod­ków nar­ciar­skich.Co warto kupić?Dobrą pamiątką z Austrii będą wszel­kie sło­dy­cze, z któ­rych kraj sły­nie. Są to przede wszyst­kim pra­liny, czę­sto ozdo­bione wize­run­kiem chluby naro­dowej - Mozarta. Z gór warto przy­wieźć wyroby regio­nalne, tra­dy­cyjne stroje tyrol­skie lub cha­rak­te­ry­styczne austriac­kie nakry­cia głowy. Dzie­ciom na pewno spodo­bają się maskotki przy­po­mi­na­jące alpej­skich miesz­kań­ców: świ­staki, kozice czy niedź­wie­dzie.PogodaKli­mat Austrii nie różni się zbyt­nio od tego panu­ją­cego w Pol­sce. Austria leży bowiem w stre­fie kli­matu umiar­ko­wa­nego kon­ty­nen­tal­nego, dla któ­rego cha­rak­te­ry­styczne są cztery wyraźne pory roku. Jed­nakże tem­pe­ra­tury w Austrii są nieco niż­sze niż w Pol­sce, a śnieg utrzy­muje się tam dużo dłu­żej. Lata są sło­neczne i cie­płe, ale rzadko upalne. Zimy natomiast czę­sto dłu­gie i sro­gie.Przy­datne zwrotyJęzy­kiem naro­do­wym Austria­ków jest nie­miecki. Jakie wyrażenia warto znać?dzień dobry - Guten Mor­gendo widze­nia - Auf Wie­der­se­hendzię­kuję (bar­dzo) - danke (sehr)pro­szę - bitteprze­pra­szam - ent­schul­di­gen Sie (prośba), Ent­schul­di­gungile to kosz­tuje? - wie viel kostet es?gdzie jest... - Wo ist...sta­cja kole­jowa - Bahn­hoflot­ni­sko - Flu­gha­fenbilet - Fahr­karteDla­czego Austria?Choć Austria znaj­duje się sto­sun­kowo bli­sko Pol­ski, zaska­kuje swoją kul­turą, kuch­nią i oby­cza­jami. Zupeł­nie inne są także kra­jo­brazy. Poko­chają je przede wszyst­kim miło­śnicy gór­skiej natury, pokrytych białym puchem stoków oraz klimatycznych górskich miejscowości. Austria to prawdziwy raj dla miłośników sportów zimowych.Infor­ma­cje prak­tyczneWyma­gane doku­menty: Austria jest człon­kiem Unii Euro­pej­skiej i znaj­duje się w stre­fie Schen­gen. Dzięki temu wje­chać do niej można, posia­da­jąc jedy­nie dowód oso­bi­sty lub ważny pasz­port.Waluta: w Austrii płaci się w euro.Ceny: Austria jest jed­nym z naj­droż­szych kra­jów euro­pej­skich. Dla przykładu za posi­łek w nie­dro­giej restau­ra­cji zapła­cić trzeba około 15 euro, czyli mniej wię­cej 60 zło­tych. Tury­styka Austrii jest jed­nak bardzo roz­wi­nięta, dla­tego można zna­leźć np. tań­sze noc­legi.Czas: w Austrii obo­wią­zuje ten sam czas co w Pol­sce - UTC +1 w zimie i UTC +2 w lecie.Napię­cie: gniazdka są takie same jak w Pol­sce, a napię­cie i natę­że­nie wynosi: 230 V i 50 Hz.Szcze­pie­nia: jadąc na waka­cje do Austrii, nie trzeba się na nic szcze­pić.Amba­sady:
Amba­sada Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej znaj­duje się w Wied­niu (Hiet­zin­ger Haupt­straße 42 c, 1130 Wien, tel.: (+43 1) 87015-100);
Amba­sada Repu­bliki Austrii - w War­sza­wie (ul. Jurija Gaga­rina 34, 00-748 War­szawa, tel.: 22 841 00 81).

WAŻNE:
z uwagi zmieniające się przepisy sanitarne w poszczególnych krajach prosimy o sprawdzenie aktualnych informacji na stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

Prezentowane w informacji opisy, opinie oraz zdjęcia przedstawiają subiektywne odczucia ich autora i nie stanowią części oficjalnego opisu obiektu organizatora turystyki (przedsiębiorcy turystycznego). Pokoje oraz udogodnienia mogą się różnić od zawartych w informacji, za co Travelplanet.pl S.A. nie ponosi odpowiedzialności. Oficjalny opis dostarczony przez organizatora turystyki znajdziesz na stronie poświęconej wybranej przez Ciebie imprezie turystycznej, po wskazaniu interesującego Cię terminu wyjazdu.

Informacje o hotelu

 • Odległość od centrum miasta Centrum miasta 150 m
 • Odległość od stoku narciarskiego Nachylenie 500 m
 • Basen zewnętrzny Basen zewnętrzny tak
 • Basen wewnętrzny Basen wewnętrzny tak
 • TV TV tak
 • Kącik dziecięcy, Plac zabaw Kącik dziecięcy tak
 • Hotel przy ulicy Hotel przy ulicy tak
 • Spokojna okolica Spokojna okolica tak
 • Fitness Fitness tak
 • Przystanek autobusowy Przystanek autobusowy tak
 • Bar Bar tak
 • Zwierzęta dozwolone Zwierzęta dozwolone tak
 • Hotelowa restauracja Hotelowa restauracja tak
 • Wypożyczalnia rowerów Wypożyczalnia rowerów tak
 • Wifi Wifi tak

Opinie o hotelu

Ocena 4,2 / 5
Travelplanet

Doskonałe (57 ocena hotelu)

Zakwaterowanie 4,1 / 5

Wyżywienie 4,1 / 5

Okolica 4,6 / 5

Cena 4,2 / 5

jakość tras zjazdowych 3,7 / 5

Informacje dotyczące weryfikacji opinii

7. najwyższa ocena z 20 hoteli w Rauris

Martin

Ocena 3,3 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 21.9. - 24.9.2022 Oceniono: Wrzesień 2022

Sonnhof Austria, Rauris

Wszystkie ustalenia zarówno z biurem jak i hotelem przebiegły pomyślnie. Podczas pobytu nie było żadnych problemów.

Wszystkie ustalenia zarówno z biurem jak i hotelem przebiegły pomyślnie. Podczas pobytu nie było żadnych problemów.

Zakwaterowanie 3,8 / 5

Wyżywienie 2,5 / 5

Cena 3,0 / 5

Zakwaterowanie
Hotel położony jest w pięknym miejscu, nieco poniżej średniej jakości usług według austriackich standardów. Przestrzeń jest bardzo odpowiednia na pobyt z dziećmi, ponieważ hotel posiada pokój gier, plac zabaw na świeżym powietrzu i basen, w którym niestety w miesiącach letnich temperatura spada poniżej 20°. Personel był miły i pomocny.

Wyżywienie
Jedzenie było raczej poniżej średniej. Zwróć uwagę na termin light all inclusive. Chociaż nie byłam przekonana do pełnego wyżywienia, śniadania, kolacji i jednego toastu obiadowego na osobę, to raczej nie nazwałabym all inclusive. Niepełne wyżywienie + lub coś podobnego byłoby bardziej odpowiednie. Piwo, wino i przygotowane napoje są wliczone w cenę do godziny 20:00. Za wszystko dodatkowe musi zapłacić klient. Podczas kolacji często trzeba było czekać na uzupełnienie naczynia.

Obsługa w hotelu
Z usług korzystałem z sauny, co było w porządku. Hotel oferuje również basen, z którego nie korzystałem ze względu na bardzo niską temperaturę wody (poniżej 20° wg recepcji)

review_paragraph_heading_18
Nie korzystałem z żadnej opcji, nie mogę ocenić.

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (0) (0)

Václav M.

Ocena 4,8 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 30.8. - 5.9.2019 Oceniono: Wrzesień 2019

Sonnhof Austria, Rauris

brak opinii opisowej

brak opinii opisowej

Zakwaterowanie 5,0 / 5

Wyżywienie 4,5 / 5

Okolica 4,5 / 5

Cena 5,0 / 5

Czy ta recenzja była pomocna? (0) (0)

Filtruj opinie

Martin

Ocena 3,3 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 21.9. - 24.9.2022 Oceniono: Wrzesień 2022

Sonnhof Austria, Rauris

Wszystkie ustalenia zarówno z biurem jak i hotelem przebiegły pomyślnie. Podczas pobytu nie było żadnych problemów.

Wszystkie ustalenia zarówno z biurem jak i hotelem przebiegły pomyślnie. Podczas pobytu nie było żadnych problemów.

Zakwaterowanie 3,8 / 5

Wyżywienie 2,5 / 5

Cena 3,0 / 5

Zakwaterowanie
Hotel położony jest w pięknym miejscu, nieco poniżej średniej jakości usług według austriackich standardów. Przestrzeń jest bardzo odpowiednia na pobyt z dziećmi, ponieważ hotel posiada pokój gier, plac zabaw na świeżym powietrzu i basen, w którym niestety w miesiącach letnich temperatura spada poniżej 20°. Personel był miły i pomocny.

Wyżywienie
Jedzenie było raczej poniżej średniej. Zwróć uwagę na termin light all inclusive. Chociaż nie byłam przekonana do pełnego wyżywienia, śniadania, kolacji i jednego toastu obiadowego na osobę, to raczej nie nazwałabym all inclusive. Niepełne wyżywienie + lub coś podobnego byłoby bardziej odpowiednie. Piwo, wino i przygotowane napoje są wliczone w cenę do godziny 20:00. Za wszystko dodatkowe musi zapłacić klient. Podczas kolacji często trzeba było czekać na uzupełnienie naczynia.

Obsługa w hotelu
Z usług korzystałem z sauny, co było w porządku. Hotel oferuje również basen, z którego nie korzystałem ze względu na bardzo niską temperaturę wody (poniżej 20° wg recepcji)

review_paragraph_heading_18
Nie korzystałem z żadnej opcji, nie mogę ocenić.

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (0) (0)

Nie udało się znaleźć oferty Twoich marzeń?

Zadzwoń lub wyślij zapytanie, a my wyszukamy dla Ciebie wyjazd, który będziesz długo i mile wspominać!

Jesteśmy dostępni pn. - pt: 7:00 - 23:00, sb. - nd.: 8:00 - 22:00.

+48 71 771 76 55

Ładuję

Ładowanie położenia hotelu i opisu...

Pogoda

Aktualna pogoda

 • Temperatura 20 °C temperatura w nocy 4 °C

Prognoza pogody na następne dni

 • Jutro 19 °C temperatura w nocy 5 °C

 • day_6 18 °C temperatura w nocy 6 °C

 • day_7 18 °C temperatura w nocy 10 °C

 • day_1 19 °C temperatura w nocy 7 °C

Najlepsze miesiące na wakacje w tym miejscu

 • Najlepszy
 • Dobry
 • Niski sezon
 1. Styczeń
 2. Luty
 3. Marzec
 4. Kwiecień
 5. Maj
 6. Czerwiec
 7. Lipiec
 8. Sierpień
 9. Wrzesień
 10. Październik
 11. Listopad
 12. Grudzień