Kierunek Monte – Regulamin Realizacji Kart Podarunkowych

 

Regulamin Sprzedaży i Realizacji Kart Podarunkowych Travelplanet.pl  – Konkursu Kierunek Monte

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży Kart Podarunkowych przez Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Traugutta 45 (50-418 Wrocław), sposób realizacji Kart Podarunkowych, warunki i terminy prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Kart Podarunkowych, formy i sposoby płatności oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Treść Regulaminu Sprzedaży i Realizacji Kart Podarunkowych jest udostępniany nieodpłatnie na stronie internetowej Serwisu Travelplanet.pl pod adresem: http://www.travelplanet.pl/karty-podarunkowe/ w formie, która umożliwia jego utrwalenie i wydrukowanie. Na życzenie Klienta lub Posiadacza Karty treść regulaminu może zostać przesłana emailem, bądź faksem. Powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu przed zawarciem umowy.
 3. Zakup Karty Podarunkowej uprawnia Posiadacza Karty do jej wykorzystania wyłącznie na pokrycie płatności do wysokości wartości Karty Podarunkowej na usługi turystyczne świadczone przez touroperatorów i dostępne w Serwisie internetowym Travelplanet.pl pod adresem: http://www.travelplanet.pl/, w stosunku do których Travelplanet.pl S.A. działa na podstawie umów agencyjnych zawartych z organizatorami turystyki jako agent turystyczny stale pośrednicząc w zawieraniu umów o imprezę turystyczną na rzecz organizatorów turystyki posiadających wpis do rejestru lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju.
 4. Wyłączeniu z zakresu możliwości wykorzystania Kart Podarunkowych na dostępne usługi podlegają:
  a) rezerwacje przelotów lotniczych prezentowane przez Serwisy internetowe hotele24.pl oraz www.travelplanet.pl,
  b) rezerwacje noclegów w hotelach w Polsce i za granicą prezentowane przez Serwis internetowy hotele24.
  c) rezerwacje domów wakacyjnych prezentowane przez Serwis internetowy travelplanet.pl.Travelplanet.pl zastrzega sobie prawo do dokonania wyłączenia możliwości wykorzystania Kart Podarunkowych na poszczególne usługi w ramach Kart Podarunkowych poprzez zmianę niniejszego Regulaminu.

§ 2 Definicje

 1. Sprzedawca – Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 50-418, ul. Traugutta 45, KRS0000055057, NIP 897-16-52-554, wysokość kapitału zakładowego 12.040.147,00 zł, emitent Kart Podarunkowych, która działając we własnym imieniu i na własny rachunek dokonuje sprzedaży Kart Podarunkowych;
 2. Klient – osoba, która na rzecz Posiadacza Karty, dokonuje zakupu Karty Podarunkowej w zamian za zapłatę Sprzedawcy środków pieniężnych w wysokości równej wartości Karty;
 3. Posiadacz Karty – Klient lub osoba, która przedstawia Kartę Podarunkową w Travelplanet.pl w celu jej realizacji.
 4. Karta Podarunkowa Travelplanet.pl (dalej jako „Karta”) – znak legitymacyjny w formie papierowej lub elektronicznej z indywidualnym ID w postaci indywidualnego numeru który uprawnia Posiadacza Karty do jej wykorzystania do wysokości wartości Karty na pokrycie płatności za usługi turystyczne świadczone przez touroperatorów i dostępne w Serwisie internetowym Travelplanet.pl pod adresem: http://www.travelplanet.pl/
 5. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem strony internetowej: http://www.travelplanet.pl za pośrednictwem, którego spółka Travelplanet.pl S.A. świadczy usługi określone w Regulaminie świadczenia usług przez Travelpanet.pl S.A. znajdującym się pod adresem strony internetowej: http://www.travelplanet.pl oraz za pośrednictwem którego zawiera umowy sprzedaży Kart Podarunkowych drogą elektroniczną, na odległość poprzez Centrum Rezerwacji Telefonicznej Travelplanet.pl oraz w stacjonarnych Punktach Obsługi Klienta (POK) Travelplanet.pl – załącznik nr. 1. Do Klientów korzystających z Serwisu zastosowanie ma również m.in. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dostępny na stronie Serwisu.

§ 3 Zasady i warunki zakupu Kart Podarunkowych

 1. Decydując się na zakup Karty za pośrednictwem Serwisu internetowego www.travelplanet.pl lub poprzez Centrum Rezerwacji Telefonicznej Travelplanet.pl Klient wyraża zgodę na przesyłanie mu przez Travelplanet.pl dokumentów i informacji w formie elektronicznej na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej oraz zobowiązuje się do zapoznawania się z ich treścią.
 2. Decydując się na zakup Karty Klient zobowiązany jest przed zawarciem Umowy o sprzedaż Karty Podarunkowej zapoznać się z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną przez TP.pl, Regulaminem korzystania z serwisu internetowego www.travelplanet.pl oraz niniejszy Regulamin, a także potwierdzić w wymaganej przez Travelplanet.pl formie, iż postanowienia wskazanych regulaminów i Umowy są dla niego zrozumiałe i akceptuje ich treść.
 3. Karty papierowe dostępne są w określonych nominałach: 100 (sto) zł, 500 (pięćset) zł, 1000 (tysiąc) zł, 2000 (dwa tysiące) zł i 5000 (pięć tysięcy) zł. Na życzenie Klienta inne nominały Karty mogą być wystawione wyłącznie w formie Karty elektronicznej.
 4. Karty Podarunkowe Travelplanet.pl mają jednolity wygląd. Istnieje możliwość zamówienia spersonalizowanego awersu Karty Podarunkowej, na specjalne zamówienie Klienta, poprzez zmianę widniejącego na Karcie zdjęcia, dodanie hasła reklamowego, loga lub wpisanie nazwiska Klienta/Posiadacza Karty. Personalizacji nie podlega rewers Karty Podarunkowej.
 5. Karty ważne są 1 rok od daty ich wydania. Data wydania karty wpisywana jest przez Sprzedawcę. Karta bez wpisanej daty ważności i podpisu oraz pieczątki Sprzedawcy, a także karta po upływie terminu jej ważności jest nieważna. Okres ważności Karty nie może zostać przedłużony.
 6. Karta wystawiana jest na okaziciela. Koszty drukowania Karty ponosi Sprzedawca.
 7. Karta nie podlega wymianie na środki pieniężne. Nie jest również możliwa wymiana na środki pieniężne niewykorzystanej wartości Karty, gdy wartość Karty opiewa na kwotę wyższą niż wartość rezerwowanej usługi turystycznej opłacanej Kartą. . Na życzenie Klienta Sprzedawca wyda Posiadaczowi Karty zastępczą Kartę o dacie ważności jak Karta pierwotna oraz o wartości będącą różnicą opłaconej Kartą rezerwacji usługi turystycznej i wartości początkowej Karty
 8. Zamówienie Kart Podarunkowych może odbywać się za pośrednictwem:
  a) formularza na stronie internetowej http://www.travelplanet.pl/karty-podarunkowe/
  b) telefonicznie przez Centrum Rezerwacji Telefonicznej pod numerami telefonów dostępnych na stronie http://www.travelplanet.pl
  c) osobiście w jednym z Punktów Obsługi Klienta.
 9. Wypełniając formularz przez stronę internetową http://www.travelplanet.pl/karty-podarunkowe/ Klient wprowadza prawidłowe dane osobowe: imię, nazwisko, adres poczty e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz podaje rodzaj i nominał Kart Podarunkowych. Wysyłając Formularz do Travelplanet.pl Klient składa oświadczenie woli, iż zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych został poinformowany, że administratorem podanych przez Klienta danych osobowych jest Travelplanet.pl S.A. oraz że dane te będą przetwarzane w celu kontaktu przez konsultanta Travelplanet.pl, na co Klient wyraża zgodę.
 10. W przypadku telefonicznego kontaktu przez Centrum Rezerwacji Telefonicznej, po uzyskaniu połączenia z pracownikiem Travelplanet.pl Klient podaje dane osobowe oraz nominał i wartość interesujących go Kart Podarunkowych. Po uprzednim wyrażeniu zgody przez Klienta, Formularz zamówienia wypełnia pracownik Travelplanet.pl przekazując jednocześnie informacje, o których mowa w punkcie 12 i 13 poniżej.
 11. Podczas bezpośredniej wizyty Klienta w Punkcie Obsługi Klienta, zamówienie Karty Podarunkowej odbywa się poprzez wprowadzenie danych do Formularza wydrukowanego przez pracownika Travelplanet.pl. Pracownik Travelplanet.pl przekazuje jednocześnie informacje, o których mowa w punkcie 12 i 13 poniżej.
 12. Na podstawie informacji uzyskanych od Klienta pracownik Travelplanet.pl przygotowuje formularz zamówienia Kart Podarunkowych, który zawiera dane: imię, nazwisko klienta, nazwę, dane firmy w przypadku zamówienia przez firmę, adres, telefon, mail kontaktowy, ilość, rodzaj zamówionych Kart wraz ich wartością. Jednocześnie Klient jest informowany m.in. o: głównych cechach świadczenia, sposobie porozumiewania się z Klientem, danych identyfikujących Sprzedającego, przedmiocie świadczenia, łącznej cenie, sposobie i terminie zapłaty i spełnienia świadczenia, sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, możliwości składania i procedurze rozpatrywania reklamacji. W zamówieniu znajdują się również oświadczenia klienta, który potwierdza iż:
  a) zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych został poinformowany, że administratorem podanych przez Klienta danych osobowych jest Travelplanet.pl S.A. oraz że dane te będą przetwarzane w celu realizacji Umowy o sprzedaż Karty Podarunkowej oraz że wyraża zgodę przetwarzanie danych osobowych przez Travelplanet.pl poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru;
  b) wyraża zgodę na zawarcie umowy przy użyciu środka porozumiewania się na odległość poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru;
  c) wyraża zgodę na przesyłanie mu przez Travelplanet.pl dokumentów i informacji w formie elektronicznej na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej oraz zobowiązuje się do zapoznawania się z ich treścią;
  d) zapoznał się z treścią i akceptuje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez TP.pl oraz niniejszy Regulamin – poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru.

13. W przypadku zamówienia Karty za pośrednictwem formularza na stronie internetowej http://www.travelplanet.pl/karty-   podarunkowe/ i/lub przez Telefoniczne Centrum Rezerwacji formularz zamówienia jest wysyłany do Klienta drogą elektroniczną wraz z  niniejszym Regulaminem, w przypadku sprzedaży w Punkcie Obsługi klienta podpisywany przez klienta na miejscu.

14. Podpisując zamówienie Klient potwierdza, iż wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

15. Przesłanie uzupełnionego Formularza przez Klienta do Travelplanet.pl, niezależnie od formy kontaktu, jest równoznaczne z    potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia zakupu Kart Podarunkowej.

§ 4 Warunki płatności i dostawy Kart Podarunkowych

 1. Po otrzymaniu przez Travelpalnet.pl złożonego zamówienia przez Klienta, na adres e-mail podany przez Klienta wysłane zostanie potwierdzenie zamówienia Karty, nota księgowa ze wszystkimi danymi niezbędnymi do dokonania płatności wraz z zamówieniem podpisanym przez konsultanta.
 2. Płatność realizowana jest przelewem na konto bankowe Travelplanet.pl wskazane na nocie księgowej, lub w Punkcie Obsługi Klienta (POK Travelplanet.pl – załącznik 1) gotówką lub kartą płatniczą.
 3. Po dokonaniu płatności, środki pieniężne przekazane przez Klienta przechodzą w całości na własność Sprzedawcy w momencie uznania jego konta bankowego. W tym momencie dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży Karty Podarunkowej.
 4. Wpłat gotówkowych Klient może dokonać w Punktach Obsługi Klienta (POK)   Travelplanet.pl, których adresy znajdują się na stronie internetowej: http://www.travelplanet.pl/pok/
 5. Zamówione Karty zostaną dostarczone Klientowi kurierem lub przesyłką poleconą najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od daty uznania konta bankowego Travelplanet.pl. Karty Podarunkowe można również odebrać w jednym z Punktów Obsługi Klienta. W przypadku zamówienia Kart w formie elektronicznej Klient otrzyma Karty drogą elektroniczną. Klient otrzyma Karty Podarunkowe w ilości i nominałach określonych w zamówieniu.
 6. Sprzedawca wyśle Karty Podarunkowe na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Potwierdzeniem dostawy będzie pokwitowanie odbioru, które Klient podpisze odbierając przesyłkę.
 7. W przypadku braku możliwości dostarczenia przez Sprzedawcę Klientowi Kart z przyczyn leżących po stronie Klienta Karty zostaną przechowane w siedzibie Sprzedawcy. Sprzedawca powiadomi Klienta o zaistniałych okolicznościach za pośrednictwem Internetu/telefonu na adresy/numery telefonu podane przez Klienta w Formularzu zamówienia.

§ 5 Prawa i obowiązki stron

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Klientowi Karty Podarunkowej, a następnie do przyjmowania jej do realizacji, do momentu wykorzystania środków zgromadzonych na Karcie w okresie ważności Karty.
 2. Klient zobowiązuje się do przekazania Sprzedawcy środków pieniężnych w wysokości równej wartości Karty oraz jej przekazania Posiadaczowi Karty celem realizacji Karty na pokrycie płatności do wysokości wartości Karty na rezerwowane usługi turystyczne dostępne za pośrednictwem Travelplanet.pl S.A. Posiadacz Karty dokonuje wyboru usługi turystycznej z imprez turystycznych prezentowanych są w Serwisie internetowym Travelplanet.pl pod adresem www.travelplanet.pl lub www.zingtravel.pl., z zastrzeżeniem usług wyłączonych. W przypadku zawarcia Umowy o sprzedaż karty podarunkowej w Punkcie Obsługi Klienta POK Travelplanet.pl, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
 3. Sprzedawca jest zobowiązany do poinformowania Klienta, że Karta Podarunkowa Travelplanet.pl:
  a) może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie płatności do wysokości wartości Karty na rezerwowane usługi turystyczne, w których zawieraniu Travelplanet.pl S.A. pośredniczy na zasadach agencyjnych określonych w kodeksie cywilnym;
  b) nie podlega wymianie na środki pieniężne;
  c) posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana.
 4. Klient, który dokonał zakupu Karty Podarunkowej zobowiązany jest poinformować Posiadacza Karty o ogólnych warunkach korzystania z Kart Podarunkowych oraz o konieczności zapoznania się z treścią Regulaminu Sprzedaży i Realizacji Kart Podarunkowych, który znajduje się na stronie internetowej serwisu Travelplanet.pl pod adresem: http://www.travelplanet.pl/karty-podarunkowe/
 5. W przypadku nie udzielenia lub nienależytego udzielenia przez Klienta Posiadaczowi Karty informacji, o których mowa powyżej, Klient ponosi pełną odpowiedzialność z tego tytułu i zobowiązany jest zaspokoić wszelkie roszczenia Posiadacza Karty.

§ 6 Sposób realizacji karty

 1. Skrócona Procedura realizacji Karty Podarunkowej jest opisana na odwrocie każdej Karty.
 2. Karta Podarunkowa Travelplanet.pl uprawnia Posiadacza Karty do jej wykorzystania na pokrycie płatności do wysokości wartości Karty na rezerwowane usługi turystyczne świadczone przez organizatorów turystyki, z którymi Travelplanet.pl S.A. posiada podpisaną umowę agencyjną i dostępne za pośrednictwem Travelplanet.pl. Posiadacz Karty dokonuje wyboru usługi turystycznej z oferty turystycznej dostępnej w Travelplanet.pl. Dostępne usługi prezentowane są na stronie www.travelplanet.pl lub www.zingtravel.pl
 3. Karta podarunkowa możne być również wykorzystana na pakiet turystyczny przygotowany na specjalne zamówienie, obejmując szerszy zakres usług od dostępnych w danym momencie na stronie www.travelplanet.pl. Warunkiem wykorzystania Karty we wskazany sposób jest przygotowanie całego pakietu turystycznego przez jednego organizatora turystyki, z którym Travelplanet.pl ma podpisaną umowę agencyjną.
 4. Zawarcia umowy o imprezę turystyczną za pośrednictwem Travelplanet.pl można dokonać przez serwis Travelplanet.pl, kontaktując się z Centrum Rezerwacji Telefonicznej Travelplanet.pl lub w jednym z Punktów Obsługi Klienta (POK)  – Załącznik nr. 1 Travelplanet.pl, zlokalizowanych w galeriach handlowych na terenie Polski.
 5. Po wyborze konkretnej imprezy turystycznej Posiadacz Karty dopełnia wszelkich formalności zgodnie z zasadami rezerwacji imprez turystycznych Travelplanet.pl. Szczegółowe zasady i instrukcje znajdują się na stronie internetowej http://www.travelplanet.pl/regulamin.html lub http://www.zingtravel.pl/regulamin. W niniejszej procedurze zastosowanie znajdują odpowiednio postanowienia regulaminu Travelplanet.pl lub Zingtravel.pl.
 6. Dokonując rezerwacji telefonicznie lub przez Serwis Travelplanet.pl, w dniu dokonania rezerwacji Posiadacz Karty zobowiązany jest przesłać mailem, lub faxem na numer 071 343 84 20 kopię posiadanej Karty w przypadku wersji papierowej lub dokument wraz z numerem Karty w przypadku Karty w formie elektronicznej, która każdorazowo podlega weryfikacji przez pracownika Travelplanet.pl. Niezależnie od powyższego, Klient zobowiązany jest odesłać egzemplarz Karty papierowej na adres: Traveplanet.pl S.A., Traugutta 45, 50-418 Wrocław. W przypadku kart elektronicznych należy przesłać scan karty drogą mailową.
 7. Po otrzymaniu Karty i dokonaniu pozytywnej weryfikacji przez pracownika Travelplanet.pl S.A., a w razie konieczności także po uiszczeniu brakującej opłaty uzupełniającej pełną cenę imprezy turystycznej, usługę turystyczną uznaje się za opłaconą. Klient otrzymuje potwierdzenie rezerwacji.
 8. Jeśli wartość wybranej przez Posiadacza Karty usługi turystycznej jest wyższa od wartości Karty, Posiadacz Karty zobowiązany jest dopłacić różnicę kartą kredytową, przelewem, bądź gotówką.
 9. Jeżeli wartość wybranej przez Posiadacza Karty usługi turystycznej jest niższa niż wartość Karty, Posiadacz otrzymuje Kartę zastępczą. Ważność Kart zastępczych jest taka sama jak ważność pierwotnej Karty Podarunkowej.
 10. Travelplanet.pl ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w wypadku:
  a) upływu terminu ważności Karty Podarunkowej;
  b) braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej wynikającej w szczególności z niemożności uzyskania połączenia z systemem informatycznych Sprzedawcy Karty lub z uszkodzenia Karty Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej.
 11. W wypadku gdy pomimo upływu terminu ważności Karty Podarunkowej kwota środków pieniężnych na Karcie Podarunkowej pozostanie niewykorzystana, Klient lub Posiadacz Karty ponoszą pełną odpowiedzialność za jej niezrealizowanie w terminie jej ważności. Klient oraz Posiadacz karty przyjmują do wiadomości oraz godzą się, iż po upływie ważności Karty, Sprzedawca nie dokonuje zwrotu środków pieniężnych o wartości Karty.
 12. Realizacja Karty Podarunkowej Travelplanet.pl przez Posiadacza Karty będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku, gdy Posiadacz Karty wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej w sposób nieuprawniony.

§ 7 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi, z wyłączeniem reklamacji usług zrealizowanych za Karty Podarunkowe, będą rozpatrywane przez Sprzedawcę , w terminie 14 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Klienta lub Posiadacza Karty. Reklamacje należy zgłaszać na adres: Traveplanet.pl S.A., Traugutta 45, 50-418 Wrocław.
 2. Reklamacje z tytułu umów o imprezę turystyczną, zawartych za pośrednictwem Sprzedającego, Posiadacze Kart winni składać zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w Wycieczkach Organizatora turystyki (Touroperatora).

§ 8 Odpowiedzialność Travelplanet.pl

 1. Travelplanet.pl ponosi odpowiedzialność za oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd Klienta dokonane przez Travelplanet.pl.
 2. Z wyjątkiem sytuacji określonych w § 8 pkt 1 Regulaminu Travelplanet.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za inne poniesione straty lub szkody, w tym szkody pośrednie lub wtórne.
 3. Travelplanet.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie obowiązku wynikającego z niniejszego Regulaminu lub Umowy o sprzedaż Karty z, jeśli spełnienie danego obowiązku zostało uniemożliwione lub utrudnione z przyczyn od Travelplanet.pl niezależnych.
 4. Niezależnie od odpowiedzialności Travelplanet.pl wynikającą z § 8 pkt 1 Regulaminu która jest nieograniczona, całkowita odpowiedzialność Travelplanet.pl wobec Klienta lub Posiadacza Karty nie przekroczy, niezależnie od okoliczności, wartości 100% ceny Karty.

§ 9 Prawo odstąpienia od umowy

 1. W przypadku Klientów będących konsumentami, tj. dokonujących zakupu Karty w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, w przypadku zakupu Karty na odległość poprzez Centrum Rezerwacji Telefonicznej Travelplanet.pl za pośrednictwem Serwisu internetowego Travelplanet.pl, w ciągu 14 dni od otrzymania przez Klienta konsumenta Karty Podarunkowej, jeżeli Karta nie została jeszcze wykorzystana, Klient konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, zawiadamiając o tym Travelplanet.pl S.A. pisemnie na adres spółki lub na adres e-mail: info@travelplanet.pl , i pod warunkiem okazania dowodu zakupu wystawionego za dokonanie danej płatności.
 1. Travelplanet.pl zobowiązuje się rozpatrzyć każdą zgłoszoną wolę odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni od dnia doręczenia oraz zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy stanowiące równowartość najtańszego kosztu dostawy. W przypadku skutecznego i zgodnego z przepisami prawa odstąpienia od Umowy Karta zostanie anulowana. Klient zobowiązany jest odesłać otrzymaną Kartę Podarunkową na adres: Travelplanet.pl S.A. ul. Traugutta 45, 50-418 Wrocław.
 2. Wszelkie zwroty płatności dokonywane będą przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient zgodzi się na inny sposób zwrotu.
 3. Za oświadczenie woli skutkujące odstąpieniem przez Klienta od umowy przyjmuje się także niedokonanie jakiejkolwiek wpłaty na konto bankowe Travelplanet.pl w terminie 14 dni roboczych od momentu dokonania zamówienia lub dokonanie wpłaty w niższej niż podana wysokości, lub poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie, o ile doszło ono do Travelplanet.pl przed upływem terminu określonego w punkcie 1 powyżej.

§ 10 Klauzula o danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez klientów w związku z zakupem Karty Podarunkowej jest Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 50-418, ul. Traugutta 45 zgodnie Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
 2. Travelplanet.pl przetwarza dane osobowe w celu umożliwienia zawarcia, a następnie realizacji umowy o sprzedaż Karty Podarunkowej, a także w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w celu opieki około obsługowej. Przetwarzanie następuje także w celu promocji oferowanych przez Travelplanet.pl usług, jeśli Klient wyrazi chęć otrzymywania od Travelplanet.pl informacji handlowych, a także w celu poznania preferencji Klienta, w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. Dane podane przez Klienta przetwarzane są również w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń zawartych za pośrednictwem Travelplanet.pl umów o udział w imprezie turystycznej oraz umowy ubezpieczenia podróżnego, a także innych umów zawartych z Travelplanet.pl. Z przetwarzaniem danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora danych może się wiązać też ochrona praw Travelplanet.pl i dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez Travelplanet.pl działalności gospodarczej.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale konieczne do prawidłowego wykonania Umowy.
 4. Klienci mają prawo realizacji wszystkich uprawnień wynikających z Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w tym prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania na mocy usprawiedliwionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub do celów statystycznych (art. 89 ust. 1 RODO) z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, a także wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego oraz prawo do przenoszenia danych.
 5. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Travelplanet.pl S.A. zawierają zakładki zawarte w Serwisie: Ochrona Danych Osobowych oraz Polityka Prywatności.

 § 11 Postanowienia końcowe

 1. Karta Podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, w tym nie jest kartą płatniczą.
 2. Za utratę Karty Podarunkowej po ich dostarczeniu rzez Travelplanet.pl odpowiedzialny jest odpowiednio Klient lub Posiadacz Karty. W przypadku utraty Karty Klientowi lub Posiadaczowi nie przysługują w zamian nowe lub dodatkowe Karty.
 3. Regulamin Sprzedaży i Realizacji Kart Podarunkowych stanowi integralną część każdego zamówienia za zakup Karty przez Klienta.
 4. Klient, składając zamówienie na zakup Karty Podarunkowej, oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje treść niniejszego Regulaminu Sprzedaży i Realizacji Kart Podarunkowych.
 5. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

WROCŁAW,  15 LUTEGO  2019

 Załącznik nr 1

Lista POKów –  Punkty Obsługi Klienta Travelplanet.pl

Bydgoszcz , Galeria Pomorska
Fordońska 141
Salon Podróży Travelplanet.pl
pomorska@travelplanet.pl
tel. 52 346 63 05
fax 52 346 63 06

Częstochowa, CH M1
Kisielewskiego 8/16
Salon Podróży Travelplanet.pl
m1czestochowa@travelplanet.pl
tel. 34 325 79 13
fax 34 322 45 82

Kraków, CH M1
Al. Pokoju 67
Salon Podróży Travelplanet.pl
m1krakow@travelplanet.pl
tel. 12 686 03 40
fax 12 686 03 41

Poznań, CH M1
Ul. Szwajcarska 14
Salon Podróży Travelplanet.pl
m1poznan@travelplanet.pl
tel. 61 653 44 55
fax 61 653 44 50

Warszawa, CH Targówek
Głębocka 15
Salon Podróży Travelplanet.pl
targowek@travelplanet.pl
tel. 22 884 83 85
fax 22 884 83 86

Wrocław, CH Factory Wrocław
Graniczna 2
Salon Podróży Travelplanet.pl
factory@travelplanet.pl
tel. 71 77 17 633
fax 71 77 17 634l

Wrocław, Pasaż Grunwaldzki
Pl. Grunwaldzki 22
Salon Podróży Travelplanet.pl
pasazgrunwaldzki@travelplanet.pl
tel. 717 846 555
fax 717 846 556