Klauzula Informacyjna- Konkurs Opiniowy

W związku z udziałem w konkursie „Dodaj opinię o hotelu i wygraj wycieczkę- Edycja IV” 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników udostępnionych w związku z udziałem w konkursie „Dodaj opinię o hotelu i wygraj wycieczkę- Edycja IV” („Konkurs”) jest pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 50-418 przy ul. Traugutta 45, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej -Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000055057; Regon: 932281575; NIP: 897-16-52-554; kapitał zakładowy 12.040.147,00 PLN („Organizator”).
 2. Osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Uczestników jest Inspektor Ochrony Danych (adres e-mail: daneosobowe@travelplanet.pl).
 3. Organizator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, lit. c i lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), w celach związanych z:
 4. Przeprowadzeniem Konkursu, ustaleniem prawa do nagród, ich przyznaniem i przekazaniem Laureatom Konkursu, a także opublikowaniem wyników Konkursu, tekstów opinii i zdjęć – podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 5. sprawozdawczością podatkową i rachunkową związaną z Konkursem, a także odprowadzenia należnych podatków związanych z Konkursem – podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 6. prawnie uzasadnionymi celami administratora danych jakimi są obrona naszych praw i dochodzenie roszczeń, a także promocja oferowanych usług, badania, analizy i statystyki – podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 7. Dostęp do podanych przez Uczestników danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:
  a) upoważnieni pracownicy Organizatora.
 8. b) Usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji świadczonych przez nas i dla nas usług. Są to w szczególności podmioty (oraz ich upoważnieni pracownicy) świadczące usługi IT i techniczne, usługi z zakresu badań, analiz i statystyk, podmioty organizujące akcje marketingowe. Podmioty te działają na zlecenie Organizatora w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych im usług,
 9. c) Podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa,
 10. d) Dostawcy usług zaopatrujący nas w rozwiązania techniczne, organizacyjne oraz związane z zarządzeniem firmą Organizatora (w szczególności firmy kurierskie i pocztowe),
 11. e) Dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierający Organizatora w dochodzeniu należnych roszczeń oraz obrony jego praw (w szczególności kancelarie prawne, podatkowe, firmy windykacyjne),
 12. f) Użytkownicy Serwisu travelplanet.pl oraz użytkownicy mediów społecznościowych, w szczególności portalu Facebook (www.facebook.pl) – w zakresie imienia i nazwiska Laureatów konkursu.
 13. Czas, przez jaki będziemy przechowywać dane Uczestników, zależy od tego, w jakim celu je przetwarzamy:
 14. W przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 3 lit. a) (organizacja Konkursu), dane osobowe Uczestników przechowywane będą przez czas niezbędny do przeprowadzenia Konkursu oraz opublikowania jego wyników. Po tym czasie, dane osobowe będą przechowywane na zasadach i przez okres wskazany w Klauzuli informacyjnej dotyczącej dodawania opinii w Serwisie travelplanet.pl dostępnej na stronie https://www.travelplanet.pl/blog/klauzula-informacyjna-konkurs-opiniowy/
 15. W przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w punkcie 3 lit. b) (dla celów podatkowych i rachunkowych), możemy przechowywać podane przez Uczestników dane w zakresie i przez okres wymagany przepisami prawa – 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dotyczy termin płatności podatku,
 16. W przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w punkcie 3 lit. c) (obrona naszych praw i dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej), możemy przechowywać podane przez Uczestników dane przez czas wynikający z przepisów prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

Po upływie wyżej wymienionych okresów przechowywania w zależności od celu przetwarzania danych, dane osobowe Uczestników są usuwane lub poddawane anonimizacji.

 1. W dowolnym momencie Uczestnik ma prawo do żądania od Organizatora: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania na podstawie usprawiedliwionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub do celów statystycznych (art. 89 ust. 1 RODO) z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika, a także wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego oraz prawo do przenoszenia danych. Jako osoba składająca wniosek lub zadanie dotyczące przetwarzania danych osobowych, Uczestnik może zostać poproszony o odpowiedź na kilka pytań związanych z jego danymi osobowymi, które umożliwią weryfikację jego tożsamości.
 2. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uważa i potrafi uzasadnić, że Organizator przetwarza jego dane osobowe niezgodnie z RODO.
 3. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale konieczne do prawidłowego wykonania warunków Konkursu.
 4. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będą podlegały profilowaniu i decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane. Szczegóły dostępne w Serwisie pod adresem: https://www.travelplanet.pl/firma/prywatnosc.html.
 5. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do odbiorców danych w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską. W przypadku przekazywania danych z Europy do USA niektóre podmioty tam zlokalizowane mogą dodatkowo zapewniać odpowiedni stopień ochrony danych w ramach tzw. programu Tarcza Prywatności (więcej informacji na ten temat pod adresem: https://www.privacyshield.gov/). Szczegóły dostępne w Serwisie pod adresem: https://www.travelplanet.pl/firma/prywatnosc.html.