Wyjazd do

Village Resort Hanuliak

Ocena: 4/5

Słowacja, Mała Fatra

Udostępnij
Daj nam jeszcze chwilę,
sprawdzamy dostępność i cenę.

Szczegóły wycieczki

KATEGORIA

4

REGION

Słowacja/Niskie Tatry

Położenie

- Bela
- ok. 8 km Vrátna dolina
- ok. 9,5 km Jánošíkove diery
- ok. 16,5 km Słowacki zegar astronomiczny - Stara Bystrica
- resort w pobliżu szlaków rowerowych i pieszych prowadzących do Parku Narodowego Malá Fatra
ośrodek składa się z głównego budynku hotelowego z recepcją, restauracją i wellness oraz aneksu apartamentowego Iňuščák, 50 m od budynku głównego

Pokoje

Standard 2 - pokój z łóżkiem małżeńskim z możliwością rozdzielenia na pojedyncze, łazienka zwykle z prysznicem, niektóre z balkonem
Superior 2/3/4 - pokój z łóżkiem małżeńskim z możliwością rozdzielenia łóżek, rozkładana kanapa dla 2 osób, łazienka zwykle z prysznicem, niektóre pokoje z balkonem
Suite 2 - pokój z łóżkiem małżeńskim z możliwością rozdzielenia łóżek, łazienka zwykle z prysznicem, niektóre z balkonem; pokój znajduje się w domie apartamentowym Iňuščák (100m od hotelu)
Suite Superior 2/3/4 - pokój z łóżkiem małżeńskim z możliwością rozdzielenia łóżek, rozkładana kanapa dla 2 osób, łazienka zwykle z prysznicem, niektóre z balkonem; pokój znajduje się w domie apartamentowym Iňuščák (100m od hotelu)
Suite deluxe 2/3 - pokój dzienny z rozkładaną kanapą dla 1 osoby, łazienka zwykle z prysznicem, sypialnia z łożkiem małżeńskim z możliwością rozdzielenia łóżek na drugim piętrze dostępna schodami z pokoju dziennego
Dodatkowe wyposażenie:
TV, telefon, połączenie internetowe Wi-Fi, sejf, suszarka do włosów, ekspres do kawy, ręczniki kąpielowe i szlafroki, francuskie kosmetyki

Sport, Relaks, Rozrywka

Bezpłatnie:
- basen z brodzikiem dla dzieci, jacuzzi dla maksymalnie 6 osób, z przeciwprądem, sztucznym wodospadem (4 m) i leżakami
- sauna, łaźnia parowa, kącik relaksacyjny z leżakami
- wejście do Centrum Relaksu w godzinach 9:00 - 21:00, w ramach którego zapewnione są także: ręczniki, prześcieradła do sauny, woda, woda mineralna, soki (płatne) i kawa (płatna)
- taras słoneczny z miejscami do siedzenia
- duży ogród z jeziorem i miejscami do siedzenia
Dodatkowo płatne:
- aerobik wodny
- masaże, usługi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne
- krioterapia, tlenoterapia
- siłownia z instruktorem
- ścianka wspinaczkowa 13,5 m z instruktorem
- bilard, piłkarzyki
- wypożyczalnia kijków do Nordic Walking
- w pobliżu hala tenisowa

Dla dzieci

- ogród
- kącik dla dzieci
- brodzik dla dzieci

Wyżywienie

BB (Bed&Breakfest) śniadania
- śniadania w formie bufetu kontynentalnego z napojami (ewentualnie podawane przy niewielkiej liczbie gości)

Restauracje i bary

- restauracja
- bar

Dodatkowe informacje

- opłata klimatyczna płatna na miejscu 0,5 EUR/dzień/osoba
- dzieci do lat 6 bez prawa do łózka 73 PLN/dzień
- wydzielony parking bezpłatny
- internet Wi-Fi
- wyżywienie HB (opcjonalnie): 124 PLN/dzień/os. od 12 lat, 71 PLN/dzień/osoba od 3 do 11 lat
- łóżeczko dla dzieci na zapytanie bezpłatnie
- zwierzęta na zapytanie 109 PLN/dzień

Opis kraju

SŁOWACJAChoć Sło­wa­cja sąsiaduje z Pol­ską, podróż­nych może zasko­czyć cie­kawą kul­turą, pięk­nymi mia­stami i wspa­nia­łymi kra­jo­bra­zami. Odwie­dzić ją powinni przede wszyst­kim pasjo­naci gór­skich krajobrazów i sportów zimowych, ale i miło­śnicy zwie­dza­nia nie­tu­zin­ko­wych zabyt­ków i miej­sco­wo­ści.Sło­wa­cja leży w Euro­pie Środ­ko­wej i gra­ni­czy z pię­cioma kra­jami: Pol­ską, Ukra­iną, Węgrami, Austrią i Cze­chami. Aż 61 % jej powierzchni zaj­mują pasma Kar­pat Zachod­nich. W znacznej części kraju znajdują się także parki naro­dowe i rezer­waty przy­rody. Waka­cje w Sło­wa­cji to dobry pomysł dla osób lubią­cych wypo­czy­nek na łonie natury, przede wszystkim pasjonatów sportów zimowych. Istnieje tam bowiem wiele dobrze wyposażonych i przygotowanych ośrodków narciarskich.Słowacja słynie ze wspaniałej natury i pięknych górskich krajobrazów. Na jej terenie znajduje się aż dziewięć parków narodowych. Podczas urlopu na Słowacji warto odwiedzić jedną z klimatycznych górskich miejscowości lub jeden z położonych u podnóża Karpat kurortów narciarskich. Ich wyjątkowe położenie, często krystalicznie czyste powietrze i sielankowa atmosfera sprzyja bowiem odpoczynku na łonie natury. W kraju znaj­duje się także wiele war­tych odwie­dze­nia miej­sco­wo­ści oraz wyjąt­ko­wych zabyt­ków. Do najbardziej fascynujących z nich zalicza się przede wszystkim zamki i pałace, między innymi Zamek Spiski, ruiny zamku Devin czy nazywane słowackim Disneylandem" Bojnice. Na szczególną uwagę zasługują także jaskinie skalne. Najsłynniejszą z nich jest znajdująca się na liście światowego dziedzictwa Dobszyńska Jaskinia Lodowa. To unikatowy rezerwat przyrody oraz schronienie wielu gatunków zwierząt i roślin.Kul­tura i oby­czajeSło­wa­cja jest pań­stwem uni­tar­nym i dzieli się na osiem kra­jów: bra­ty­sław­ski, trnaw­ski, tren­czyń­ski, nitrzań­ski, żyliń­ski, bań­sko­by­strzycki, pre­szow­ski i koszycki. Każdy z nich cha­rak­te­ry­zuje inny, ory­gi­nalny folk­lor; różne są regio­nalne dania, tańce ludowe, przy­śpiewki czy tra­dy­cje i oby­czaje. Kul­tura Sło­wa­cji nie różni się zna­cząco od pol­skiej. Rozbieżności jest niewiele, ale są wyraźne. Zauważalne są między innymi w obchodach Wiel­ka­nocy. W świą­teczny ponie­dzia­łek na przykład nie oblewa się innych wodą, a smaga deli­kat­nie rózgami zakoń­czo­nymi kolo­ro­wymi wstąż­kami. Do słowackich obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa kulturalnego UNESCO należą m.in.: skansen architektury ludowej Vlkolínec, drewniane kościoły w słowackich Karpatach czy średniowieczne miasto obronne Bardejów.Kuch­niaKażdy region Sło­wa­cji ma swoje wła­sne tra­dy­cyjne dania, dla­tego na poję­cie kuch­nia sło­wacka" skła­dają się zwy­czaje kuli­narne wszyst­kich dzie­wię­ciu kra­jów. Bazuje ona na tych pro­duk­tach, które były łatwe do pozy­ska­nia i do prze­cho­wa­nia nawet pod­czas mroź­nych zim w górach - psze­nicy, mleku, kiszo­nych warzy­wach, ziem­nia­kach, jaj­kach i mię­sie. Do naj­po­pu­lar­niej­szych słowackich potraw należą: bryn­dzové halu­šky (ziem­nia­czane klu­ski poda­wane z bryn­dzą), kapust­nica (kapu­śniak), sege­dín­sky guláš (gulasz z kiszoną kapu­stą i śmie­taną czy rezeň (panie­ro­wany szny­cel wie­przowy). Pod­czas urlopu na Sło­wa­cji warto spró­bo­wać jej regio­nal­nych piw, czę­sto o bar­dzo cie­ka­wych i ory­gi­nalnych sma­kach.Dla aktyw­nychOsoby lubiące aktywny odpo­czy­nek na pewno nie będą się na Sło­wa­cji nudzić. Latem wspa­niałe gór­skie tereny zamie­niają się w mekkę pasjo­na­tów gór­skich wędró­wek i jazdy na rowe­rze. Dobrym pomy­słem na aktywne spę­dza­nie czasu jest także wizyta na jed­nym z licz­nych base­nów ter­mal­nych. Zimą głów­nymi atrak­cjami Sło­wa­cji są sporty zimowe. W sło­wac­kich górach jest wiele mniej­szych i więk­szych ośrod­ków nar­ciar­skich. Trasy nar­ciar­skie są rów­nie dobrze przy­go­to­wane, jak w kra­jach alpej­skich, ale cha­rak­te­ry­zują je znacz­nie niż­sze ceny.Co warto kupić?Cie­kawą pamiątką ze Sło­wa­cji są wszel­kie regio­nalne wyroby spo­żyw­cze: sery, dżemy, piwa, miody. Zna­leźć tam można także wiele pro­duk­tów rzadko dostęp­nych w pol­skich skle­pach (jak kon­kretne sło­dy­cze czy trunki). Pięknym upo­mi­nkiem ze Sło­wa­cji będą także naczy­nia w tra­dy­cyjne sło­wac­kie wzory ludowe lub ele­menty tam­tej­szych ludo­wych stro­jów.PogodaSło­wa­cja znaj­duje się w stre­fie kli­matu umiar­ko­wa­nego, który cha­rak­te­ry­zują cztery wyraźne pory roku. Pogoda na Sło­wa­cji pół­noc­nej czę­sto jed­nak znacz­nie różni się od tej panu­ją­cej aku­rat na połu­dniu kraju. Zwią­zane jest to z ukształ­to­wa­niem terenu. W par­tiach gór­skich śred­nie tem­pe­ra­tury są czę­sto dużo niż­sze niż na tere­nach nizin­nych, a zima dłuż­sza i mroź­niej­sza.Przy­datne zwrotyJęzy­k słowacki przy­po­mina bar­dzo cze­ski, ale ma też wiele podo­bieństw do języka pol­skiego. Jakie zwroty warto znać pod­czas urlopu na Sło­wa­cji?dzień dobry - dobry den [czyt. dobri: deń]prze­pra­szam - pre­pacte [czyt. prepa:czte]pro­szę - pro­sim[czyt. prosi:m]nie rozu­miem - nerozu­miem [czyt. ńerozumjem]słabo mówię po sło­wacku - hovo­rím zle v slo­ve­nčine [czyt. havorim zje w slovenczinie]mam na imię - moje meno je [czyt. moje meno je]gdzie jest... - kde je... [czyt. gdzie je]biuro infor­ma­cji tury­stycz­nej - turi­stická infor­ma­čná kan­ce­lária [czyt. turisticzka informaczna kancelaria]lot­ni­sko - leti­sko [czyt. letisko]dwo­rzec auto­bu­sowy - auto­bu­sová sta­nica [czyt. autobusowa stanica]dwo­rzec kole­jowy - vla­ková sta­nica [czyt. wlakowa stanica]Dla­czego Sło­wa­cja?Z Pol­ski na Sło­wa­cję można dostać się zale­d­wie w kilka godzin. Zarówno dłuższy urlop na Sło­wa­cji, jak i wypad na week­end pozwala na odpo­czy­nek w bar­dzo zróż­ni­co­wa­nych miej­scach. Można podziwiać pięk­ne gór­skie kra­jo­bra­zy, regenerować się w aqu­aparku i zwie­dzać zabytki w dużym mie­ście.Infor­ma­cje prak­tyczneWyma­gane doku­menty: Sło­wa­cja należy do Unii Euro­pej­skiej i jest w stre­fie Schen­gen, dla­tego na jej tery­to­rium podróżni z Pol­ski mogą wje­chać, posia­da­jąc jedy­nie dowód oso­bi­sty.Waluta: na Sło­wa­cji płaci się w euro.Ceny: na Sło­wa­cji jest nieco drożej niż w Pol­sce. Za posiłek w restau­ra­cji zapła­cić należy około 25-30 zło­tych.Czas: strefa cza­sowa na Sło­wa­cji to UTC + 1 w zimie oraz UTC +2 w lecie. Godzina jest dokład­nie ta sama, co w Pol­sce.Napię­cie: w gniazd­kach elek­trycz­nych na Sło­wa­cji panuje napię­cie 230 V. Gniazdka są stan­dar­dowe, euro­pej­skie.Szcze­pie­nia: podróżni z Pol­ski wjeż­dża­jący na Sło­wa­cję nie muszą się szcze­pić.Amba­sady:
Amba­sada Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej na Sło­wa­cji mieści się w Bra­ty­sła­wie (Hum­me­lova, 811 03 Staré Mesto, Sło­wa­cja, tel.: +421 2/544 131 74),
Amba­sada Sło­wa­cji w Pol­sce - w War­sza­wie (ul. Litew­ska 6, 00-581 War­szawa, tel. 22 525 81 10).
 
WAŻNE:
z uwagi zmieniające się przepisy sanitarne w poszczególnych krajach prosimy o sprawdzenie aktualnych informacji na stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

Informacje o hotelu

 • Basen zewnętrzny Basen zewnętrzny tak
 • Basen wewnętrzny Basen wewnętrzny tak
 • TV TV tak
 • Lódowka Lódowka tak
 • Fitness Fitness tak
 • Basen dla dzieci Basen dla dzieci tak
 • Hotelowa restauracja Hotelowa restauracja tak
 • Wifi Wifi tak
 • Aneks kuchnny Aneks kuchnny tak

Wybierz termin

Opinie o hotelu

Bardzo Dobry (Na podstawie 4 opinii)

Ocena 4,2 / 5

Zakwaterowanie 4,1 / 5

Wyżywienie 4,7 / 5

Okolica 4,3 / 5

Cena 3,8 / 5

Informacje dotyczące weryfikacji opinii

4. najwyższa ocena z 138 hoteli w Mała Fatra

Markéta V.

Ocena 4,5 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 27.9. - 29.9.2023 Oceniono: Październik 2023

Village Resort Hanuliak Ocena: 4/5 Słowacja, Mała Fatra

brak opinii opisowej

brak opinii opisowej

Zakwaterowanie 4,5 / 5

Wyżywienie 4,5 / 5

Okolica 4,5 / 5

Cena 4,5 / 5

Czy ta recenzja była pomocna? (0) (0)

Michaela Chvalová

Ocena 5,0 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.sk) Data pobytu 25.8. - 30.8.2021 Oceniono: Wrzesień 2021

Village Resort Hanuliak Ocena: 4/5 Słowacja, Mała Fatra

brak opinii opisowej

brak opinii opisowej

Zakwaterowanie 5,0 / 5

Wyżywienie 5,0 / 5

Okolica 5,0 / 5

Cena 5,0 / 5

Czy ta recenzja była pomocna? (0) (0)

Położenie hotelu

Mapa nie musi przedstawiać położenia wszystkich hoteli. Pozycja zaznaczona na mapie ma charakter orientacyjny. Zgłoś

Opis

Słowacja dysponuje pięknymi terenami na górskie wędrówki i spędzenie ferii zimowych na „białym szaleństwie”. Ciekawym regionem tego kraju jest tzw. Mała Fatra, nazywana również Tatrami w miniaturze.

Położenie i topografia
Pasmo górskie Mała Fatra znajduje się na Słowacji w Karpatach Zachodnich. Jego najwyższym szczytem jest Wielki Krywań, który mierzy 1709 m n.p.m. Pasmo to wchodzi w skład Łańcucha Małofatrzańskiego, należącego do Wewnętrznych Karpat Zachodnich. Małą Fatrę od gór Kisuckich oddziela Kotlina Żylińska, a następnie pasmo biegnie w górę doliny rzeki Varínka i Bieleho potoku, na przełęcz Rovná hora. Od tego miejsca Mała Fatra wiedzie w dół doliną Petrovský potok, do jego ujścia do Zázrivki, która oddziela pasmo górskie od Magury Orawskiej.

Piękno górskiej przyrody
Mała Fatra postrzegana jest jako jeden z najciekawszych i najpiękniejszych pod względem krajobrazowym pasm górskich na Słowacji. Większą jej część obejmuje Park Narodowy Mała Fatra, który jest pełen doskonale oznaczonych szlaków turystycznych, jakie zachęcają do uprawiania turystyki górskiej. Podczas wędrówki zmęczeni drogą turyści mogą zanocować w jednym z 3 górskich schronisk:

 • Chata na Grúni,
 • Chata pod Chlebom,
 • Chata pod Suchým.


Turyści szczególnie chętnie przemierzają najbardziej znany szlak Parku Narodowego Mała Fatra - Jánošíkowe Diery, który wiedzie przez system kanionów i wąwozów oraz pozwala podziwiać aż 20 różnych wodospadów. Z grani Sokolie w Małej Fatrze można napawać się pięknymi widokami górskimi. Dla ambitnych turystów pozostaje wejście na szczyt Wielki Krywań oraz Wielki Rozsutec (1610 m n.p.m.).
Dla Polaków ciekawym doświadczeniem będzie wizyta w miejscowości Terchová, w której urodził się Juraj Jánošík. Jego pomnik góruje nad wioską.

Centrum narciarskie regionu
W okresie zimowym w Małej Fatrze funkcjonuje wiele stoków narciarskich. Ciekawym miejscem jest przy tym malownicza dolina Vrátna. Poza sezonem narciarskim można ją potraktować jako punkt wypadowy na szlaki turystyczne. W pobliżu znajduje się wiele interesujących formacji skalnych, z których najbardziej znane to Mnich, Wielbłąd i Krokodyl. Część wąwozów Tiesňavy tworzy Dolina Obšívanka, przez którą prowadzi szlak zbójnicki.
Zimą w Małej Fatrze można uskuteczniać narciarstwo i inne spory zimowe, natomiast już wczesną wiosną region ten pokrywa się dywanem kwiatów, które tworzą przepiękne krajobrazy.

Pogoda

Najlepsze miesiące na wakacje w tym miejscu

 • Najlepszy
 • Dobry
 • Niski sezon
 1. Styczeń
 2. Luty
 3. Marzec
 4. Kwiecień
 5. Maj
 6. Czerwiec
 7. Lipiec
 8. Sierpień
 9. Wrzesień
 10. Październik
 11. Listopad
 12. Grudzień

Więcej wycieczek, które mogą Cię zainteresować