Wyjazd do

Gartenhotel Daxer

Ocena: 3/5

Austria, Kaprun / Zell am See, Zell am See

Udostępnij
Daj nam jeszcze chwilę,
sprawdzamy dostępność i cenę.

Szczegóły wycieczki

KATEGORIA

3S

REGION

Austria/Ziemia Salzburska

Położenie:

- Zell am See
- ok. 2 km od centrum miejscowości
- ok. 100 m od przystanku autobusowego
- ok. 150 m od stacji Kaprun/Zell am See
- ok. 2 km od stacji kolejowej Zell am See

Wyposażenie hotelu:

- recepcja
- lobby
- restauracja
- narciarnia

Bezpłatnie:
- centrum wellness
- basen wewnętrzny
- łaźnia parowa
- sauna
- sauna fińska
- kabina podczerwieni
- strefa relaksu
- pokój fitness

Dla dzieci:
- menu dziecięce w restauracji
- łóżeczko dziecięce
- sala zabaw

Pokoje:

Single Room Balcony
- ok. 18 m
- łózko pojedyncze
- łazienka (wanna/prysznic, WC, suszarka do włosów)
- sejf
- TV SAT
- balkon
- bezprzewodowy internet

Double room Balcony
- ok. 18 m
- łózko podwójne
- łazienka (wanna/prysznic, WC, suszarka do włosów)
- sejf
- TV SAT
- balkon
- bezprzewodowy internet

Triple room balcony
- ok. 25 m
- łózko podwójne, łóżko pojedyncze
- łazienka (wanna/prysznic, WC, suszarka do włosów)
- sejf
- TV SAT
- balkon
- bezprzewodowy internet

Quadruple room balcony
- ok. 35 m
- łózko podwójne, rozkładana sofa dla 2 osób
- łazienka (wanna/prysznic, WC, suszarka do włosów)
- sejf
- TV SAT
- balkon
- bezprzewodowy internet
Single room balcony "single with child"
- ok. 18 m
- łózko pojedyncze, dostawka
- łazienka (wanna/prysznic, WC, suszarka do włosów)
- sejf
- TV SAT
- balkon
- bezprzewodowy internet

Wyżywienie:

All Inclusive Light: śniadania w formie bufetu, 4 daniowe kolacje serwowane
Popołudniowe przekąski (15:00-16:30)
Napoje bezalkoholowe (10:00-21:00): cola, fanta, sprite, tonic, sok pomarańczowy, kawa, herbata
Kolacja świąteczna
Kolacja noworoczna

Dodatkowe informacje:

- opłata klimatyczna: ok 3 EUR/osoba/noc płatne na miejscu
- parking w zależności od dostępności, bezpłatnie
- zwierzęta na zapytanie, płatne 15 EUR/dzień
- łóżeczko dziecięce na potwierdzenie, płatne 15 EUR/pobyt
- zakwaterowanie od 14:00, wykwaterowanie do 10:00

Opis kraju

AUSTRIAAustria to ide­alny waka­cyjny kie­ru­nek dla wszyst­kich, któ­rzy kochają naturę, gór­skie kra­jo­brazy oraz kli­ma­tyczne, pełne zabyt­ków mia­sta. Nazywana jest stolicą spor­tów zimo­wych ze względu na mnogość ośrodków narciarskich i szlaków turystycznych.Austria to sto­sun­kowo nie­wielki kraj poło­żony w Euro­pie Środ­ko­wej. Gra­ni­czy z ośmioma kra­jami: Niem­cami, Cze­chami, Wło­chami, Węgrami, Sło­we­nią, Szwaj­ca­rią, Sło­wa­cją i małym pań­stew­kiem Liech­ten­stein. Ponad połowa jej tery­to­rium znaj­duje się w Alpach, a znaczną część sta­no­wią parki naro­dowe. Jej największym skarbem są znane na cały świat i wyjątkowo dobrze wyposażone ośrodki narciarskie. Pod­czas urlopu w Austrii warto przede wszyst­kim odpo­cząć w jed­nej z wielu nie­zwy­kle kli­ma­tycz­nych gór­skich miej­sco­wo­ści. Na tle innych państw Austrię wyróż­nia cha­rak­te­ry­styczna archi­tek­tura miast i miasteczek oraz piękne zamki i pałace, w więk­szo­ści powstałe za cza­sów Habs­bur­gów. Słynie ona także z pięknych górskich krajobrazów. Pod­czas zimowego urlopu w Austrii warto odwiedzić takie rejony jak chociażby Styria, Tyrol, Ziemia Salzburska czy Górna Austria. Pełne są one klimatycznych miejscowości turystycznych, ośrodków narciarskich i miejsc sprzyjających uprawianiu różnorodnych sportów zimowych. Z górskich miejscowości na szcze­gólną uwagę zasłu­guje chociażby Sal­zburg wraz ze wzno­szącą się nad nim twier­dzą Hohen­sal­zburg oraz oto­czony pasmami wyso­kich gór Inns­bruck, a także szereg mniejszych miasteczek i wsi położonych u podnóża majestatycznych Alp. Perłą małych miej­sco­wo­ści jest Hal­l­statt - wieś z praw­do­po­dob­nie naj­pięk­niej­szym widokiem w całych austriac­kich Alpach. Pasjo­naci spor­tów zimo­wych powinni wybrać się do jed­nego ze słyn­nych na cały świat austriac­kich ośrod­ków nar­ciar­skich, takich jak Mayr­ho­fen, Ski Arl­berg czy Ser­faus-Fiss-Ladis.Kul­tura i oby­czajeWażnym ele­men­tem kultury Austrii jest muzyka kla­syczna. Kraj ten jest bowiem miej­scem uro­dze­nia jed­nego z naj­słyn­niej­szych kom­po­zy­to­rów na świe­cie - Wol­fganga Ama­de­usza Mozarta. Ogromną sławą poszczy­cić się może także Opera Wie­deńska, Wie­deński Chór Chło­pięcy oraz orkie­stra Wie­ner Phil­har­mo­ni­ker. Cie­ka­wostką na temat Austrii jest fakt, że to wła­śnie tam powstała słynna kolęda Cicha noc". Kultura Austrii jest jednak silnie związana z Alpami. Niegdyś to właśnie na ich zboczach kwitł handel oraz rozwijało się rolnictwo i hodowla bydła. Pozostałością tych czasów są chociażby takie miejsca jak Großglockner Hochalpenstraße - najstarszy szlak transportowy w całym paśmie Alp. Współcześnie góry stanowią także najważniejszy ośrodek turystyczny. Turystów przyciągają nie tylko krajobrazy i jedne z najlepszych ośrodków narciarskich świata, ale i liczne atrakcje. W okresie bożonarodzeniowy, w większości austriackich miast odbywają się mniejsze lub większe jarmarki świąteczne. Można na nich zakupić wiele lokalnych wyrobów, spróbować tradycyjnej kuchni austriackiej, kupić oryginalny prezent "na gwiazdkę" czy też podziwiać regionalną sztukę. Austriackie jarmarki odznaczają się także niepowtarzalną atmosferą, wprowadzającą w magiczny klimat świąt. Za najpopularniejszy i największy uznaje się ten odbywający się w Innsbrucku. W lutym zaś ulicami miast i miasteczek (w szczególności tych położonych w Tyrolu) przechodzą "diabelskie parady" - mroczne korowody, stworzone przez mieszkańców przebranych za diabły i inne potwory. Według tradycji pochody te mają symbolizować zmagania wiosny z zimą.Kuch­niaKuch­nia austriacka to połą­cze­nie tra­dy­cji wywo­dzącej się z cza­sów Austro-Węgier z wpły­wami kuchni cze­skiej, żydow­skiej i wło­skiej. Każdy rejon kraju cha­rak­te­ry­zuje nieco inna kuch­nia. Inne są też dania regio­nalne. Naj­po­pu­lar­niej­szych ośrod­kiem kuli­nar­nym jest nato­miast Wie­deń, a kuch­nia wie­deń­ska znana jest na całym świe­cie. Do jej najsłynniejszych dań należą schnit­zel (kotlet z cie­lę­ciny w panierce z bułki tar­tej, poda­wany z pla­ster­kiem cytryny), sałatka ziem­nia­czana, beu­schel (potrawka z płu­cek i serc cie­lę­cych) oraz gula­sze. Kuch­nia aus­triacka sły­nie jed­nak głów­nie z ciast, takich jak stru­del (cia­sto maka­ro­nowe" z jabł­kami) czy kip­fle (rodzaj słod­kich pącz­ków).Dla aktyw­nychAustria to raj dla tych, któ­rzy wolny czas lubią spę­dzać aktyw­nie. W okolicach grudnia Austria zamie­nia się w kra­inę spor­tów zimo­wych, przede wszyst­kim nar­ciar­stwa, snow­bo­ardu, sanecz­kar­stwa, nart bie­go­wych i sko­ków nar­ciar­skich. Ferie w Austrii warto spę­dzić w jed­nym z licz­nych ośrod­ków nar­ciar­skich.Co warto kupić?Dobrą pamiątką z Austrii będą wszel­kie sło­dy­cze, z któ­rych kraj sły­nie. Są to przede wszyst­kim pra­liny, czę­sto ozdo­bione wize­run­kiem chluby naro­dowej - Mozarta. Z gór warto przy­wieźć wyroby regio­nalne, tra­dy­cyjne stroje tyrol­skie lub cha­rak­te­ry­styczne austriac­kie nakry­cia głowy. Dzie­ciom na pewno spodo­bają się maskotki przy­po­mi­na­jące alpej­skich miesz­kań­ców: świ­staki, kozice czy niedź­wie­dzie.PogodaKli­mat Austrii nie różni się zbyt­nio od tego panu­ją­cego w Pol­sce. Austria leży bowiem w stre­fie kli­matu umiar­ko­wa­nego kon­ty­nen­tal­nego, dla któ­rego cha­rak­te­ry­styczne są cztery wyraźne pory roku. Jed­nakże tem­pe­ra­tury w Austrii są nieco niż­sze niż w Pol­sce, a śnieg utrzy­muje się tam dużo dłu­żej. Lata są sło­neczne i cie­płe, ale rzadko upalne. Zimy natomiast czę­sto dłu­gie i sro­gie.Przy­datne zwrotyJęzy­kiem naro­do­wym Austria­ków jest nie­miecki. Jakie wyrażenia warto znać?dzień dobry - Guten Mor­gendo widze­nia - Auf Wie­der­se­hendzię­kuję (bar­dzo) - danke (sehr)pro­szę - bitteprze­pra­szam - ent­schul­di­gen Sie (prośba), Ent­schul­di­gungile to kosz­tuje? - wie viel kostet es?gdzie jest... - Wo ist...sta­cja kole­jowa - Bahn­hoflot­ni­sko - Flu­gha­fenbilet - Fahr­karteDla­czego Austria?Choć Austria znaj­duje się sto­sun­kowo bli­sko Pol­ski, zaska­kuje swoją kul­turą, kuch­nią i oby­cza­jami. Zupeł­nie inne są także kra­jo­brazy. Poko­chają je przede wszyst­kim miło­śnicy gór­skiej natury, pokrytych białym puchem stoków oraz klimatycznych górskich miejscowości. Austria to prawdziwy raj dla miłośników sportów zimowych.Infor­ma­cje prak­tyczneWyma­gane doku­menty: Austria jest człon­kiem Unii Euro­pej­skiej i znaj­duje się w stre­fie Schen­gen. Dzięki temu wje­chać do niej można, posia­da­jąc jedy­nie dowód oso­bi­sty lub ważny pasz­port.Waluta: w Austrii płaci się w euro.Ceny: Austria jest jed­nym z naj­droż­szych kra­jów euro­pej­skich. Dla przykładu za posi­łek w nie­dro­giej restau­ra­cji zapła­cić trzeba około 15 euro, czyli mniej wię­cej 60 zło­tych. Tury­styka Austrii jest jed­nak bardzo roz­wi­nięta, dla­tego można zna­leźć np. tań­sze noc­legi.Czas: w Austrii obo­wią­zuje ten sam czas co w Pol­sce - UTC +1 w zimie i UTC +2 w lecie.Napię­cie: gniazdka są takie same jak w Pol­sce, a napię­cie i natę­że­nie wynosi: 230 V i 50 Hz.Szcze­pie­nia: jadąc na waka­cje do Austrii, nie trzeba się na nic szcze­pić.Amba­sady:
Amba­sada Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej znaj­duje się w Wied­niu (Hiet­zin­ger Haupt­straße 42 c, 1130 Wien, tel.: (+43 1) 87015-100);
Amba­sada Repu­bliki Austrii - w War­sza­wie (ul. Jurija Gaga­rina 34, 00-748 War­szawa, tel.: 22 841 00 81).

WAŻNE:
z uwagi zmieniające się przepisy sanitarne w poszczególnych krajach prosimy o sprawdzenie aktualnych informacji na stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

Informacje o hotelu

 • Odległość od centrum miasta Centrum miasta 2 km
 • Odległość od stoku narciarskiego Nachylenie 150 m
 • Basen wewnętrzny Basen wewnętrzny tak
 • TV TV tak
 • Kącik dziecięcy, Plac zabaw Kącik dziecięcy tak
 • Hotel przy ulicy Hotel przy ulicy tak
 • Spokojna okolica Spokojna okolica tak
 • Fitness Fitness tak
 • Przystanek autobusowy Przystanek autobusowy tak
 • Bar Bar tak
 • Hotelowa restauracja Hotelowa restauracja tak
 • Wifi Wifi tak

Wybierz termin

Opinie o hotelu

Doskonały (Na podstawie 4 opinii)

Ocena 4,9 / 5

Zakwaterowanie 4,8 / 5

Wyżywienie 4,9 / 5

Okolica 5,0 / 5

Cena 5,0 / 5

Informacje dotyczące weryfikacji opinii

9. najwyższa ocena z 382 hoteli w Kaprun / Zell am See

Nikola M.

Ocena 4,8 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 12.7. - 15.7.2023 Oceniono: Lipiec 2023

Gartenhotel Daxer Ocena: 3/5 Austria, Kaprun / Zell am See

Hotel był bardzo przytulny, panowała przyjemna atmosfera, personel był bardzo pomocny.

Hotel był bardzo przytulny, panowała przyjemna atmosfera, personel był bardzo pomocny.

Zakwaterowanie 4,3 / 5

Wyżywienie 5,0 / 5

Cena 5,0 / 5

Zakwaterowanie
Wystarczająco wyposażony pokój z balkonem z pięknym widokiem. Wszystko było czyste i pachnące.

Wyżywienie
Obfity bufet śniadaniowy, 3-daniowa kolacja, na której do wyboru są różne sałatki z bufetu, następnie zupa, a na koniec obsługa jako danie główne przyniesie Państwu obiad, który wybraliście Państwo na śniadanie tego samego dnia ( do wyboru 4 kursy). Na obiad był też deser.

Obsługa w hotelu
Naprawdę podobało nam się, że hotel miał basen. Latem hotel oferuje kartę Sommerkarte, która zapewnia wiele zniżek na atrakcje turystyczne, transport kolejką linową, autobusy itp.

review_paragraph_heading_18
W Zell am See jest wiele atrakcji - wędrówki, pływanie w jeziorze, pływanie łódką po jeziorze.

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (0) (0)

Kateřina Kylarová

Ocena 5,0 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 25.8. - 28.8.2022 Oceniono: Sierpień 2022

Gartenhotel Daxer Ocena: 3/5 Austria, Kaprun / Zell am See

Świetne zakwaterowanie, miła i pomocna obsługa, doskonała kuchnia, niesamowite miejsce

Świetne zakwaterowanie, miła i pomocna obsługa, doskonała kuchnia, niesamowite miejsce

Zakwaterowanie 5,0 / 5

Wyżywienie 5,0 / 5

Okolica 5,0 / 5

Cena 5,0 / 5

Zakwaterowanie
Piękne, czyste pokoje, codziennie sprzątane, hotel posiada saunę, basen, tarasy, pokoje z balkonami

Wyżywienie
All inclusive Lekkie absolutnie wystarczające, śniadanie w formie bufetu, podwieczorek i 4-daniowa kolacja, napoje przez cały dzień

Obsługa w hotelu
Karta uprawniająca do korzystania z kolejek linowych, bezpłatnego transportu miejskiego, bezpłatnego rejsu statkiem itp.

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (0) (1)

Filtruj opinie

Nikola M.

Ocena 4,8 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 12.7. - 15.7.2023 Oceniono: Lipiec 2023

Gartenhotel Daxer Ocena: 3/5 Austria, Kaprun / Zell am See

Hotel był bardzo przytulny, panowała przyjemna atmosfera, personel był bardzo pomocny.

Hotel był bardzo przytulny, panowała przyjemna atmosfera, personel był bardzo pomocny.

Zakwaterowanie 4,3 / 5

Wyżywienie 5,0 / 5

Cena 5,0 / 5

Zakwaterowanie
Wystarczająco wyposażony pokój z balkonem z pięknym widokiem. Wszystko było czyste i pachnące.

Wyżywienie
Obfity bufet śniadaniowy, 3-daniowa kolacja, na której do wyboru są różne sałatki z bufetu, następnie zupa, a na koniec obsługa jako danie główne przyniesie Państwu obiad, który wybraliście Państwo na śniadanie tego samego dnia ( do wyboru 4 kursy). Na obiad był też deser.

Obsługa w hotelu
Naprawdę podobało nam się, że hotel miał basen. Latem hotel oferuje kartę Sommerkarte, która zapewnia wiele zniżek na atrakcje turystyczne, transport kolejką linową, autobusy itp.

review_paragraph_heading_18
W Zell am See jest wiele atrakcji - wędrówki, pływanie w jeziorze, pływanie łódką po jeziorze.

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (0) (0)

Kateřina Kylarová

Ocena 5,0 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 25.8. - 28.8.2022 Oceniono: Sierpień 2022

Gartenhotel Daxer Ocena: 3/5 Austria, Kaprun / Zell am See

Świetne zakwaterowanie, miła i pomocna obsługa, doskonała kuchnia, niesamowite miejsce

Świetne zakwaterowanie, miła i pomocna obsługa, doskonała kuchnia, niesamowite miejsce

Zakwaterowanie 5,0 / 5

Wyżywienie 5,0 / 5

Okolica 5,0 / 5

Cena 5,0 / 5

Zakwaterowanie
Piękne, czyste pokoje, codziennie sprzątane, hotel posiada saunę, basen, tarasy, pokoje z balkonami

Wyżywienie
All inclusive Lekkie absolutnie wystarczające, śniadanie w formie bufetu, podwieczorek i 4-daniowa kolacja, napoje przez cały dzień

Obsługa w hotelu
Karta uprawniająca do korzystania z kolejek linowych, bezpłatnego transportu miejskiego, bezpłatnego rejsu statkiem itp.

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (0) (1)

Bohumil H.

Ocena 4,9 / 5

Zweryfikowana opinia (Invia.cz) Data pobytu 30.7. - 3.8.2022 Oceniono: Sierpień 2022

Gartenhotel Daxer Ocena: 3/5 Austria, Kaprun / Zell am See

Piękny hotel w spokojnej części miejscowości z widokiem na miasto i jezioro, dwie kolejki linowe ok. 100 m od hotelu, w cenie noclegu karta turystyczna z mnóstwem atrakcji i darmowym wstępem i wiele innych zniżki. Jedzenie i napoje w hotelu doskonałe, basen z ciepłą wodą, personel fantastyczny i przyjemny. Wifi dostępne w całym hotelu bez przerw!

Piękny hotel w spokojnej części miejscowości z widokiem na miasto i jezioro, dwie kolejki linowe ok. 100 m od hotelu, w cenie noclegu karta turystyczna z mnóstwem atrakcji i darmowym wstępem i wiele innych zniżki. Jedzenie i napoje w hotelu doskonałe, basen z ciepłą wodą, personel fantastyczny i przyjemny. Wifi dostępne w całym hotelu bez przerw!

Zakwaterowanie 5,0 / 5

Wyżywienie 4,5 / 5

Okolica 5,0 / 5

Cena 5,0 / 5

Zakwaterowanie
Piękny i przestronny pokój z balkonem i bezpośrednim widokiem na jezioro.

Wyżywienie
All inclusive światła w zupełności wystarczający, bogaty wybór jedzenia i picia przez cały dzień od wczesnego rana do wieczora. W hotelu znajduje się również automat z możliwością kupienia czegoś do smaku.

Obsługa w hotelu
Basen z przyjemnie ciepłą wodą, w przeciwieństwie do wielu innych z naprawdę zimną wodą. Istnieje również możliwość korzystania z sauny fińskiej, doskonałego placu zabaw dla dzieci w hotelu oraz pokoju zabaw dla dzieci w środku z mnóstwem zabawek. W hotelowej restauracji dzieci mogą grać w gry planszowe i układać puzzle. Na recepcji mnóstwo ulotek i informacji co robić w okolicy, codziennie wyświetlają się tam informacje o pogodzie, jest też transmisja telewizyjna z transmisją na żywo z lokalnych szczytów.

Plaża
Nie mogę ocenić, nie pływaliśmy w jeziorze, ale jest kilka kempingów z dużymi plażami, wypożyczalniami łodzi i rowerów wodnych oraz wieloma atrakcjami.

Ta recenzja została automatycznie przetłumaczona za pomocą Google Translate

Czy ta recenzja była pomocna? (1) (0)

Położenie hotelu

Mapa nie musi przedstawiać położenia wszystkich hoteli. Pozycja zaznaczona na mapie ma charakter orientacyjny. Zgłoś

Zell am See

Zell am See to niewielkie, śliczne miasteczko, z jeziorem z jednej i skalistymi szczytami z drugiej strony - stanowi niemal modelowy kurort austriacki. Miejscowość jest rajem dla narciarzy i miłośników górskich wycieczek. Kawałek dalej na północny wschód, w Glemmtal, leżą Saalbach i Hinterglemm, kolejne ośrodki narciarskie, a z pobliskiego Kaprun, na południu, można dostać się na lodowiec u stóp Kitzsteinhornu.
Turyści piesi wybierają najczęściej dwa rezerwaty górskie u stóp Kitzsteinhornu, trasę wzdłuż Grossglockner Hochalpenstrasse, oraz wspaniałe wodospady Krimml na wschodzie.

Turystów zainteresowanych wydarzeniami kulturalnymi powinno zachwycić lokalne święto ludowe Krampusläufen (5 XII), kiedy to mieszkańcy w demonicznych maskach maszerują ulicami miasteczka. Do regionalnych ciekawostek należą także zawody zapaśnicze Hogmoar - pokaz siły miejscowych pasterzy z 500-letnią tradycją - odbywające się w czasie letniego przesilenia, w okolicy szczytu Hundstein (2117 m n.p.m.), wznoszącego się nad jeziorem, po wschodniej stronie.

Największą atrakcją Zell am See jest jezioro. Przyjemna, 10-kilometrowa ścieżka i trasa rowerowa biegnie naokoło, wzdłuż brzegu (czasami jedynie omija prywatne plaże), stanowiąc niezależnie od pory roku idealne miejsce na spacery. Po wschodniej stronie jeziora wyrasta łagodna sylwetka Dientener Berle, daleko zaś na południu majaczą srebrno-białe kształty niegościnnych szczytów pasma Tauern. Łodzie wiosłowe można wypożyczyć na popularnej trawiastej plaży Strandbad, na południowym krańcu jeziora, 15 minut od Zell. Kolejna przyjemna plaża i jachtclub znajduje się w wiosce Prielau, na północnym brzegu. Zimą jezioro zamienia się w wielkie lodowisko - raj dla łyżwiarzy i miłośników Eisstockschiessen, austriackiej odmiany curlingu.

Centrum Zell stanowi niewielki, zamknięty dla ruchu kołowego obszar. Nieopodal, jadąc na południe od Zell, znajduje się wioska Schüttdorf oddalona o 2 km od południowego brzegu jeziora.
 • Odległość od centrum miasta Centrum miasta 2 km
 • Odległość od stoku narciarskiego Nachylenie 150 m

Pogoda

Najlepsze miesiące na wakacje w tym miejscu

 • Najlepszy
 • Dobry
 • Niski sezon
 1. Styczeń
 2. Luty
 3. Marzec
 4. Kwiecień
 5. Maj
 6. Czerwiec
 7. Lipiec
 8. Sierpień
 9. Wrzesień
 10. Październik
 11. Listopad
 12. Grudzień

Więcej wycieczek, które mogą Cię zainteresować