Regulamin

REGULAMIN KONKURSU

Wygraj wyjazd na obóz młodzieżowy

 

 

§ 1

Postanowienia Ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Wygraj wyjazd na obóz młodzieżowy”  („Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Travelplanet.pl SA („Organizator”) z siedzibą we Wrocławiu, 50-418 przy ul. Traugutta 45, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej - Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000055057; Regon: 932281575; NIP: 897-16-52-554; kapitał zakładowy zarejestrowany 12.040.147,00 PLN, kapitał zakładowy wpłacony 12.040.147,00 PLN.
 3. Fundatorem nagród jest Biuro Podróży Szarpie Travel Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Mickiewicza 17/2, KRS 0000391110; REGON 281089686; NIP 7393840484.
 4. Konkurs jest organizowany w dniach 09.04.2014 – 25.04.2014 r. (do godz. 23.59) na stronie travelplanet.pl pod adresem: https://www.travelplanet.pl/firma-konkurs-costa-brava/
 1. Administratorem danych osobowych jest Travelplanet.pl SA. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach związanych z ustaleniem prawa do nagrody oraz jej przyznaniem, w tym w  szczególności w celach związanych z przekazaniem nagrody, sprawozdawczością podatkową i księgową związaną z Konkursem oraz w celu zamieszczenia danych jako danych Zwycięzcy Konkursu i ewentualną publikacją tekstów przekazanych przez Uczestników Konkursu.
 2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do  ich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a podanie przez nich danych osobowych jest dobrowolne, przyczym podanie przez Zwycięzców Konkursu danych osobowych jest niezbędne do odebrania nagrody.

 

 

 

§ 2

Warunki Uczestnictwa

 

 1. W konkursie mogą wziąć udział osoby („Uczestnicy”), które na dzień 09.04.2014 r. ukończyły 18 rok życia.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za pisemną zgodą ich rodziców lub prawnych opiekunów. Zgoda powinna zostać dołączona do zgłoszenia konkursowego.
 3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Biura Podróży Szarpie Travel, ani ich krewni lub powinowaci do II stopnia.

 

§ 3

Nagrody

 

 1. Nagrodami w konkursie są:
  1. 1. Nagrodą główną w Konkursie jest voucher („Voucher”)dla jednej osoby na Obóz Młodzieżowy „Hiszpania – Costa Brava” („Obóz Młodzieżowy”) o wartości 2 200 zł brutto (słownie: dwa tysiące dziewięćdziesiąt siedem) organizowany przez Biuro Podróży Szarpie Travel.
 1. Voucher obejmuje:

- 7 noclegów w hotelu 3* w Lloret de Mar,

- 1 nocleg w okolicach Paryża w hotelu klasy turystycznej,

- wyżywienie – 3 posiłki dziennie,

- przejazd autokarem z Polski do Lloret de Mar,

- opłatę za połączenie antenowe,

- ubezpieczenie NNW i KL, opiekę medyczną oraz opiekę pedagogiczną,

 1. Voucher nie pokrywa kosztów:

- obowiązkowych wydatków programowych Obozu Młodzieżowego, tj. 75 EUR (słownie: siedemdziesiąt pięć) obejmujących wizytę w Eurodisneylandzie oraz Parku Gardaland,

- programu fakultatywnego Obozu Młodzieżowego: wycieczki do Barcelony oraz Parku Rozrywki Waterworld,

 1. Obowiązkowe wydatki programowe i koszty opcjonalnego programu fakultatywnego Uczestnik Obozu pokrywa we własnym zakresie.
 2. Voucher można wykorzystać 31.05.2014 r. w Biurze Podróży Szarpie Travel na Obóz Młodzieżowy organizowany w jednym z 4 turnusów (w ramach dostępnych miejsc):

- Turnus I 30.06 – 12.07.2014 r.

- Turnus II 07.07 – 19.07.2014 r.

- Turnus III 14.07 – 26.07.2014 r.

- Turnus IV 21.07 – 02.08.2014 r.

 1. Szczegółowy opis Obozu Młodzieżowego, w tym opis programu, programu fakultatywnego oraz wydatków programowych znajduje się na www.travelplanet.pl/firma-opis-nagrody-glownej/ 
  1. 2. Nagrodą za zajęcie drugiego miejsca w Konkursie jest jeden voucher rabatowy („Voucher Rabatowy”) uprawniający do uzyskania 50% zniżki na dowolną kolonię/obóz młodzieżowy z oferty Lato 2014 organizowaną przez Biuro Podróży Szarpie Travel. Voucher można wykorzystać w Biurze Podróży Szarpie Travel do 31.05.2014 roku.
 1. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody rzeczowe lub ekwiwalent pieniężny.
3.       Osoby, którym zostaną przyznane nagrody („Laureaci”) mają obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego w wysokości 10% od wartości nagrody za pośrednictwem Organizatora, który jest jego płatnikiem. Warunkiem        wydania Vouchera jest uiszczenie na rzecz Organizatora równowartości należnego podatku od wygranej i podanie 
danych Laureata – podatnika, niezbędnych do załatwienia formalności podatkowych.
 

 

 

§ 4

Zasady przyznawania nagród

 

 1. Aby zgłosić się do Konkursu należy wykonać następujące zadanie konkursowe („Zadanie Konkursowe”):
  1. 1. Przesłać wakacyjne zdjęcie własnego autorstwa i udzielić krótkiej odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego właśnie Ty powinieneś wyjechać do Lloret de Mar?”
  2. 2. Wyrazić zgodę na publikację przesłanych zdjęć na profilu Organizatora na portalu Facebook.
  3. 3. Zdjęcie i tekst należy przesłać w wiadomości e-mail na adres konkurs@travelplanet.pl do 25.04.2014 r. do godziny 23:59 w temacie wpisując: „Konkurs – Costa Brava”.
 2. Wysłanie wiadomości e-mail z Zadaniem Konkursowym jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w Konkursie, publikację przesłanych treści i akceptację warunków Regulaminu.
3.       O przyznaniu Nagród decyduje Komisja Konkursowa („Komisja”). W skład Komisji wchodzi dwóch przedstawicieli  Organizatora.  
 1. Nagrody zostaną przyznane za najciekawiej, zdaniem Komisji, zrealizowane Zadanie Konkursowe, które spełniło warunki Regulaminu. Decyzję o przyznaniu Nagród Komisja podejmie na podstawie własnej, subiektywnej oceny.
 2. O zwycięstwie Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni za pośrednictwem wiadomości e-mail, którą Organizator wyśle na adresy e-mail Laureatów użytych podczas zgłoszenia do Konkursu.
 3. W celu potwierdzenia prawa do nagrody Laureat powinien w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia go o wygranej wysłać na adres konkurs@travelplanet.pl wiadomość e-mail zawierającą:
  1. 1. Potwierdzenie chęci odbioru nagrody o treści „Wyrażam chęć otrzymania nagrody”
  2. 2. Swoje Imię i nazwisko, numer NIP, PESEL oraz dane właściwego Urzędu Skarbowego,
  3. 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej wiadomości, a także wcześniej udostępnionych w związku z moim udziałem w konkursie pod nazwą „Wygraj wyjazd na obóz młodzieżowy” (dalej jako „Konkurs”), przez Travelplanet.pl SA  z siedzibą we Wrocławiu, 50-418 przy ul. Traugutta 45 w celach związanych z ustaleniem prawa do nagrody oraz jej przyznaniem, w tym w szczególności w celach związanych z przekazaniem nagrody, sprawozdawczością podatkową i księgową związaną z Konkursem oraz w celu zamieszczenia moich danych jako danych laureata Konkursu w Serwisie. Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych będzie Travelplanet.pl SA, przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, a podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do odebrania nagrody w Konkursie.”

 

 1. Brak otrzymania w terminie wiadomości e-mail od Laureata (decyduje data otrzymania wiadomości e-mail przez Organizatora), o której mowa w ustępie poprzedzającym, będzie uważana za odstąpienie Laureata od prawa do otrzymania nagrody. W takiej sytuacji Laureat traci prawo do nagrody i status Laureata.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wysłania wiadomości z informacją o wygranej w Konkursie na adres e-mail Laureata spowodowany w szczególności nieprawidłowym funkcjonowaniem konta poczty elektronicznej Laureata.

 

 

§ 5

Reklamacje 

 

 1. Ewentualne reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres Organizatora, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zakończenia Konkursu. 
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Złożone przez Uczestników Konkursu reklamacje będą rozpatrzone przez Organizatora nie później, niż
  w terminie 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.
 4. Zainteresowani Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 21 dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia ich reklamacji przez Organizatora.

 

 

§ 6

Postanowienia końcowe

 

1.     Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z Konkursu Uczestnika, który złamał warunki Regulaminu.
2.     Regulamin Konkursu jest dostępny na www.travelplanet.pl oraz w siedzibie Organizatora.
3.     Regulamin wchodzi w życie z dniem  09.04.2014 r.

 

ZGŁOŚ UWAGI DO STRONY